fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Geestelijk Begeleider

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

De interactie tussen je levensverhaal en je kijk op het leven

 

In de hedendaagse samenleving biedt de professionele Geestelijke Begeleider hulpverlening aan mensen die zin-zoekend zijn vanuit hun eigen existentiële behoeften. 

Religie, en daarmee ook het pastoraat, biedt mensen al eeuwen lang zingevende structuren voor het beantwoorden van levensvragen. Maar het veld van religie en pastoraat is in onze postmoderne samenleving sterk veranderd, net als de traditionele rol van kerk en pastores. Bovendien is het aanbod op het gebied van spiritualiteit en levensbeschouwing steeds diverser geworden. Waar mensen voorheen vaak antwoorden vonden in het van huis meegegeven geloof, is dit door de toegenomen pluriformiteit niet zo vanzelfsprekend meer. De behoefte aan geestelijke begeleiding gebaseerd en gericht op het bestaan en het levensverhaal van de zinzoekende mens wordt hierdoor groter.

Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rond levensvragen, levensproblemen en zingeving en gericht op bestaansoriëntatie. Het gaat uit van de levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Een professioneel Geestelijk Begeleider biedt hulp aan mensen door levensvragen en levensproblemen te relateren aan de impliciete of expliciete levensvisie van de cliënt en zijn of haar leven van alledag. Vanuit deze interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt onderzoekt en verkent de Geestelijk Begeleider met de cliënt nieuwe zinbeleving en geeft deze vorm. Door deze zinsherijking kan de cliënt meer richting geven aan het leven, een grotere verbondenheid te ervaren met anderen en de omgeving, leed en pijn beter verdragen en krachtiger leven vanuit zijn of haar bron.

De kopstudie Geestelijk Begeleider kun je volgen wanneer je de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving hebt afgerond. Ook kun je in overleg via de basisopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding doorstromen.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Beroepsopleiding GB

De beroepsopleiding Geestelijk Begeleider bestaat uit een programma van een reeks hoor- en werkcolleges. Elk module wordt afgesloten d.m.v. een tentamen, een presentatie of andere vorm. Het laatste jaar wordt afgesloten met een praktijkstage en/of onderzoek en eindscriptie.

 

Vakgebieden beroepsopleiding GB

Binnen de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider komen de volgende vakgebieden aan bod:

 

Praktijk Geestelijke Begeleiding

Men leert deskundig en professioneel omgaan met het levensverhaal en de levensproblemen van mensen; daarvoor wordt een structuur en een zinzorgmodel uitgewerkt. Er wordt geoefend aan de hand van het eigen levensverhaal en materiaal ontworpen om in de eigen praktijk van geestelijke begeleiding te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt de logotherapie van Viktor Frankl als zingevingsmodel aangeboden.

 

Visies op geestelijke begeleiding

De grote wereldreligies en religieuze stromingen hebben elk verschillende visies op leven en dood en de existentiële en zingevingsvragen die mensen bezighouden. Deze modules bieden kennis en inzicht in die verschillende benaderingen en met name de manier waarop men in de verschillende tradities de geestelijke begeleiding van mensen heeft ingericht. Ook wordt aandacht besteed aan enkele kenmerkende Nederlandse niet-religieuze visies op geestelijke hulpverlening.

 

Psychopathologie en verlieservaring

De student krijgt inzicht in kenmerken en diagnostiek van psychische stoornissen. Ook wordt aandacht besteed aan psychosociale aspecten van ouderdom, verlies en rouw.

 

Transpersoonlijke en parapsychologie

Transpersoonlijke psychologie is het onderzoeken van ervaringen van verbondenheid en verwevenheid tussen personen, tussen mens en natuur en tussen mens en kosmos. Sommige van deze verschijnselen lijken in strijd met een gevestigd wereldbeeld en worden daarom paranormaal genoemd. Onbegrepen verschijnselen kunnen tot psychische nood leiden (‘spiritual emergency’). Aan de orde komen verder de spirituele kanten van de bijna-doodervaring, de Jungiaanse psychologie, psychosynthese en humanistische psychologie.

 

Gezondheidsrecht

Over de ethisch/juridische uitgangspunten, wetten en regelingen die de relatie met de cliënt transparanter maken en tegelijkertijd structuur en richting geven aan het hulpverleningsproces.

 

Organisatie van de zorg

Deze module behandelt de organisatie van de zorg in Nederland en de samenhang tussen reguliere en complementaire zorg. Ook de karakteristieken van de diverse beroepsgroepen komen aan de orde. De student wordt gevraagd te reflecteren op de eigen positie als hulpverlener en een persoonlijk beroepsprofiel te ontwikkelen.

 

Gespreksvoering

Goede persoonlijke gespreksvoering of counseling is een belangrijk aspect van het vak van geestelijk begeleider. Verschillende type vormen/methodes van gespreksvoering komen hier aan de orde en er wordt dieper ingegaan op een cliëntgerichte houding en een zingevingsgerichte benadering.

 

Rituele vormgeving

Een geestelijk begeleider is ook als ritueelbegeleider een belangrijke intermediair. Dit vergt niet alleen gespreks- maar soms ook verbeeldingstechnieken. In deze module leert de student de voorwaarden voor ritueelbegeleiding en er wordt geoefend met persoonlijke en collectieve symbool- en verhaalelementen die deel uitmaken van een ritueel. Aan de hand hiervan is men in staat een eigentijds ritueel vorm te geven of te helpen vormgeven.

 

Beroepsvoorbereidende vakken

Leertrajectbegeleiding

De student leert de eigen ontwikkeling te sturen om een beroepsidentiteit te ontwikkelen.

 

Supervisie en intervisie

Methodisch stilstaan bij de eigen praktijk draagt bij tot de ontwikkeling als professional: de student brengt de eigen praktijkervaring in en leert op basis van eigen reflectie en de feedback van anderen op het vlak van denken, voelen en handelen.

 

Stages

In de loop van het eerste jaar begint de student met een uitgebreide praktijkstage om kennis te maken met verschillende handelingsgebieden van het werkveld en het geleerde in de praktijk te brengen.

 

Eindscriptie en onderzoek

De eindscriptie bestaat ofwel uit een goed uitgewerkt verslag van de stage, ofwel een zelfstandige scriptie op één van de terreinen van de opleiding. De student laat zien zelfstandig een (empirisch of literatuur-) onderzoek uit te kunnen voeren en hiervan een samenhangend verslag te schrijven.

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere opleiding heeft een eigen studiecoördinator. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

De studiecoördinatoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding.

Lydia Meiling, studiecoördinator Geestelijk Begeleider

Geestelijke begeleiding is nu harder nodig dan ooit. Door snelle veranderingen kampen veel mensen met levens- en zingevingsvraagstukken.

Wie ben ik ten diepste, waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Wat vraagt het leven van mij? Zeker mensen die te maken krijgen met heftige gebeurtenissen die een keerpunt in hun leven kunnen zijn: ongeneeslijke ziekte, verlies, scheiding of beperkte tijd van leven. Als geestelijk begeleider kun je hen bijstaan door ‘geestelijk’ te luisteren en te verbinden. Door een andere laag aan te raken of door met je nabijheid een stukje ruimte of licht te creëren.

Er zijn talloze situaties, doelgroepen of momenten te bedenken waarbij geestelijke begeleiding wenselijk of noodzakelijk is. In Nederland is het beroep Geestelijk Begeleider (in tegenstelling tot Geestelijk Verzorger) relatief jong. Dat betekent dat we pioniers zijn in ons werkveld. De erkenning door SKGV geeft ons vertrouwen dat we op de goede weg zijn, maar ook dat we nog veel kansen met elkaar kunnen oppakken. Hoe jij dit persoonlijk en beroepsmatig gaat vormgeven na je studie hangt ook af van je specifieke competenties en je authentieke persoonlijke bestemming in dit leven.

Als studiecoördinator bevraag, ondersteun en daag ik je graag uit in dit bewustzijnsproces, zodat je jezelf, vanuit je eigen levenservaring en biografie, kunt ontwikkelen tot authentiek geestelijk begeleider.

 

Lydia Meiling

Studiecoördinator en docent Geestelijk Begeleider

Kennis & Vaardigheden

Tijdens de 2-jarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider werk je aan de ontwikkeling van theologische, spirituele, psychologische en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte, dood en keuze bij ingrijpende gebeurtenissen.

Tevens krijg je kennis en begrippen aangereikt om modellen van geestelijke begeleiding toe te passen in (individuele) cliëntbegeleiding. Daarnaast schenken we aandacht aan medisch-ethische discussies, theorieën rondom dilemma’s in de gezondheidszorg en vraagstellingen rondom het levenseinde.

Studieopzet en tentamens

Aan de Academie volg je modules van steeds 4 dinsdag- of donderdagavonden of 5 dagdelen op zaterdag met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast vragen we de nodige thuisstudie van je. Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home opdracht.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen deze opleiding kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog. Het is een afspiegeling van ons onderwijs omdat wij niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden zijn. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Je leert niet alleen van de docent maar ook van je medestudenten. Door met een open hart van en met elkaar te leren, ontstaan er hechte klassen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de studie. Veel studenten ervaren de verbinding onderling als thuiskomen bij gelijkgestemden.

Leerdoelen & eindtermen

Na het volgen van de opleiding Geestelijk Begeleider beschik je over de volgende deskundigheden en vaardigheden:

  • Zelfstandig en onbevangen vanuit een breed kennisperspectief kunnen nadenken over zingevingsvragen, spiritualiteit en transcendentie; in staat tot reflecteren op eigen gedrag, denken en gevoelens.
  • Zelfstandig en geïnspireerd de weg kunnen vinden in sociaal wetenschappelijke, (para)psychologische en natuurwetenschappelijke paradigma’s met betrekking tot zingevingsvragen.
  • Onbevooroordeeld maar ook kritisch kennis kunnen nemen van inzichten over bijzondere bewustzijnstoestanden, buitenzintuigelijke waarneming, meditatiemethoden en andere ingangen tot transcendentie of spiritueel inzicht.
  • Zodanige psychologische, medisch-biologische en sociaal wetenschappelijke kennis waardoor je in staat bent zelfstandig een hulpverleningsrelatie aan te gaan, waarbij de eigen mogelijkheden en beperkingen verantwoord kunnen worden ingeschat.
  • Voldoende psychologische en communicatieve vaardigheden om met methodische gespreksvoering cliënten verantwoord en effectief te begeleiden en te ondersteunen bij de omgang met zingevingsproblematiek en spirituele ontwikkeling.
  • Voldoende inzicht in de sociologische, psychologische, psychiatrische, juridisch-ethische en organisatorische aspecten van een hulpverleningsrelatie om je op verantwoorde wijze professioneel te kunnen positioneren in het zorgsysteem en om te complexe problematiek te kunnen onderkennen en effectief door te kunnen verwijzen.
  • Dusdanige beheersing van inzicht en vaardigheden zoals hierboven omschreven, dat daarin ook de psychosociale basiskennis is geïntegreerd, zoals die vereist is door relevante beroepsverenigingen en externe instanties voor accreditatie van dit type beroepsopleiding.

 

Arbeidsmarktperspectieven

Geestelijk Begeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, verzorgingshuizen, vormingscentra of andere instellingen van (geestelijke) gezondheidszorg. Sommigen voeren een zelfstandige praktijk.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Mocht je geen hbo-opleiding hebben afgerond dan kun je, na een kennismakingsgesprek, een toelatingsopdracht maken. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Wil je rechtstreeks worden toegelaten tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact voordat je je wilt inschrijven, laat het ons weten. En kom vooral langs op een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per academiejaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges).

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:30 uur

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Studiekosten

Het studiegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Daarnaast zul je rekening moeten houden met de aanschafkosten van studieboeken.

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we de studiegids, studiehandleidingen en het rooster in de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegids plaatsen we ook op de website.

Studiegids

Download het Academie Magazine

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Mia van Eijl

Oud-student Spiritualiteit & Zingeving

“Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat je niet veel invloed hebt op wat je in je leven tegenkomt, maar dat je altijd invloed hebt op hoe je er mee om gaat.”