fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Geestelijk Begeleider

OPEN AVONDEN

Aanmelden

De laatste open avond is op 22 augustus 2024.

De interactie tussen je levensverhaal en je kijk op het leven

 

Als geestelijk begeleider kun je mensen bijstaan door met je aanwezigheid ruimte en licht te creëren, diepere lagen in hun levensverhaal te horen en samen bronnen van zin en betekenis op te diepen. Door deze zinsherijking kan de cliënt meer richting geven aan het leven, een grotere verbondenheid ervaren met anderen en de omgeving, leed en pijn beter verdragen en krachtiger leven vanuit zijn of haar bron.

Religie, en daarmee ook het pastoraat, biedt mensen al eeuwenlang zingevende structuren voor het beantwoorden van levensvragen. Maar het veld van religie en pastoraat is in onze hedendaagse samenleving sterk veranderd, net als de traditionele rol van kerk en pastores. Bovendien is het aanbod op het gebied van spiritualiteit en levensbeschouwing steeds diverser geworden. Waar mensen voorheen vaak antwoorden vonden in het van huis uit meegegeven geloof, is dit door de toegenomen pluriformiteit niet zo vanzelfsprekend meer. De behoefte aan geestelijke begeleiding, gebaseerd en gericht op het bestaan en het levensverhaal van de zinzoekende mens, wordt hierdoor groter.

Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rondom levensvragen, levensproblemen en zingeving, gericht op bestaansoriëntatie. Het gaat uit van de levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Een professioneel geestelijk begeleider biedt hulp aan mensen door levensvragen en levensproblemen te relateren aan de impliciete of expliciete levensvisie van de cliënt en zijn of haar leven van alledag. Vanuit deze interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt onderzoekt en verkent de geestelijk begeleider met de cliënt nieuwe zinbeleving en geeft deze vorm. Door deze zinsherijking kan de cliënt meer richting geven aan het leven, een grotere verbondenheid ervaren met anderen en de omgeving, leed en pijn beter verdragen en krachtiger leven vanuit zijn of haar bron.

De beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider kun je volgen wanneer je de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving hebt afgerond. Vanuit de beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding kun je doorstromen middels een aangepast programma gedurende het eerste jaar van de opleiding tot Geestelijk Begeleider. Ook is het mogelijk om als zij-instromer rechtstreeks toegelaten te worden als je beschikt over een wo-bachelor of hbo-diploma Religiewetenschappen, Spiritualiteit of Humanistiek.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Studiecoördinator

 

Een geestelijk begeleider is iemand die begeleiding biedt bij levens- en zingevingsvragen. Daarbij gaat het om de ‘trage vragen’ van het leven: Wie ben ik ten diepste, waar kom ik vandaan, in welk groter verhaal voel ik mij thuis, wat vraagt het leven van mij? Het zijn vragen die in ieder mensenleven spelen, maar die zich indringender aandienen als mensen te maken krijgen met heftige gebeurtenissen, die een keerpunt in hun leven kunnen vormen: ongeneeslijke ziekte, scheiding, verlies van werk of geliefden, naderend levenseinde. Als geestelijk begeleider kun je mensen bijstaan door diepere lagen in het verhaal te horen, met je aanwezigheid ruimte en licht te creëeren en samen bronnen van zin en betekenis op te diepen.

 

Er zijn talloze situaties, doelgroepen of momenten te bedenken waarbij geestelijke begeleiding wenselijk of noodzakelijk is. In Nederland is het beroep van de levensbeschouwelijk ongebonden Geestelijk Begeleider relatief jong. Dat betekent dat we deels pioniers zijn in ons werkveld. De erkenning door SKGV geeft ons vertrouwen dat we op de goede weg zijn, maar ook dat we nog veel kansen met elkaar kunnen oppakken. Hoe jij dit persoonlijk en beroepsmatig gaat vormgeven na je studie hangt ook af van je specifieke competenties en je authentieke persoonlijke bestemming in dit leven.

 

Als studiecoördinator ondersteun ik je en daag je graag uit in dit bewustzijnsproces zodat je jezelf, vanuit je eigen levenservaring en biografie, kunt ontwikkelen tot een authentiek geestelijk begeleider.

 

Saskia van Nellen
Studiecoördinator en docent moreel beraad

Beroepsopleiding GB

 

In de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider volg je een programma van een reeks hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten d.m.v. een tentamen, een presentatie of andere toetsvorm. Het laatste jaar wordt afgesloten met een praktijkstage en een eindscriptie.

Leerlijnen en modules GB

 

Vakgebieden beroepsopleiding GB
Onze opleidingen kennen verschillende vakgebieden. Hierin bieden we diverse modules aan. In de beroepsopleiding van Geestelijk Begeleider komen de volgende vakgebieden aan bod:

 

Praktijk geestelijke begeleiding
In deze praktische modules wordt een aantal modellen aangereikt voor geestelijke begeleiding. Men leert deskundig en professioneel omgaan met het levensverhaal en de levensproblemen van mensen; daarvoor worden verschillende zin/zorgmodellen uitgewerkt, o.a. dat van de logotherapie van de joodse kampoverlevende Victor Frankl. Er wordt geoefend aan de hand van het eigen levensverhaal en materiaal ontworpen om in de eigen beroepspraktijk van geestelijke begeleiding te kunnen gebruiken.

 

Visies op geestelijke begeleiding
De grote wereldreligies en religieuze stromingen hebben elk verschillende visies op leven en dood en de existentiële zingevingsvragen die mensen bezig houden. Deze modules bieden kennis en inzicht in die verschillende benaderingen, met name de manier waarop men in de verschillende tradities de geestelijke begeleiding van mensen heeft ingericht. Ook wordt aandacht besteed aan enkele kenmerkende Nederlandse niet-religieuze visies op geestelijke hulpverlening.

 

Psychopathologie en verlieservaring
De student krijgt inzicht in kenmerken en diagnostiek van psychische stoornissen. Ook wordt aandacht besteed aan psychosociale aspecten van ouderdom, verlies en rouw.

 

Transpersoonlijke en parapsychologie
Transpersoonlijke psychologie is het onderzoeken van ervaringen van verbondenheid en verwevenheid tussen personen, tussen mens en natuur en tussen mens en kosmos. Sommige van deze verschijnselen lijken in strijd met een gevestigd wereldbeeld en worden daarom paranormaal genoemd. Onbegrepen verschijnselen kunnen tot psychische nood leiden (‘spiritual emergency’). Aan de orde komen verder de spirituele kanten van de bijna-doodervaring, de Jungiaanse psychologie, psychosynthese en humanistische psychologie.

 

Gezondheidsrecht
De student verkrijgt kennis van de ethisch/juridische uitgangspunten, wetten en regelingen die de relatie met de cliënt transparanter maken en tegelijk structuur en richting geven aan het hulpverleningsproces.

 

Organisatie van de zorg
Deze module behandelt de organisatie van de zorg in Nederland en de samenhang tussen reguliere en complementaire zorg. Ook de karakteristieken van de diverse beroepsgroepen komen aan de orde. De student wordt gevraagd hierbij te reflecteren op de eigen positie als hulpverlener en een persoonlijk beroepsprofiel te ontwikkelen.

 

Gespreksvoering
Goede persoonlijke gespreksvoering of counseling is een belangrijk aspect van het vak van geestelijk begeleider. Verschillende vormen en methodes van gespreksvoering komen hier aan de orde en er wordt dieper ingegaan op een cliëntgerichte houding en een zingevingsgerichte benadering.

 

Rituele vormgeving
Een geestelijk begeleider is ook als ritueelbegeleider een belangrijke intermediair. Dit vergt niet alleen gespreks- maar soms ook verbeeldingstechnieken. In deze module leert de student de voorwaarden voor ritueelbegeleiding en er wordt geoefend met persoonlijke en collectieve symbool- en verhaalelementen die deel uitmaken van een ritueel. Aan de hand hiervan is men in staat een eigentijds ritueel vorm te geven of te helpen vormgeven.

 

Beroepsvoorbereidende vakken

 

Leertrajectbegeleiding
De student werkt aan een groeiende bewustwording van de eigen persoonlijke en religieuze/spirituele ontwikkeling, en leert deze te begrijpen en te hanteren om een verantwoorde authentieke beroepsidentiteit te ontwikkelen

 

Supervisie en intervisie
Methodisch stilstaan bij de eigen praktijk draagt bij tot de ontwikkeling als professional: de student brengt de eigen praktijkervaring in en leert op basis van eigen reflectie en de feedback van anderen op het vlak van denken, voelen en handelen.

 

Stages
In de loop van het derde jaar begint de student met een uitgebreide praktijkstage om kennis te maken met verschillende handelingsgebieden van het werkveld en het geleerde in praktijk te brengen.

 

Eindscriptie en onderzoek
De eindscriptie bestaat ofwel uit een onderzoek naar aanleiding van de stage, ofwel een zelfstandige scriptie op een van de terreinen van de opleiding. De student laat zien zelfstandig een (empirisch of literatuur-) onderzoek uit te kunnen voeren en daarvan een samenhangend verslag te kunnen schrijven.

 

Instroomprogramma
De opleiding tot Geestelijk Begeleider is in combinatie met de basisopleidingen Spiritualiteit & Zingeving én Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding erkend door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Bij de overgang van de basisopleiding VRSB naar de 2-jarige kopstudie Geestelijk Begeleider en bij een rechtstreekse toelating hiertoe op basis van een relevante bachelor- of HBO opleiding, wordt bij elke student gekeken of hij of zij aan de toelatingseisen voldoet. Is dat niet het geval, dan kan een instroomprogramma worden gevolgd. Dit kan vooraf aan de kopstudie gevolgd worden of tegelijkertijd, al naar gelang de mogelijke tijdsinvestering van de student. Het doel van het instroomprogramma is te garanderen dat de student voldoende kennis heeft van levensbeschouwelijke, religieuze en spirituele bronnen en tradities.

Roosters

De roosters van de opleiding Geestelijk Begeleider kun je inzien/downloaden door op onderstaande buttons te klikken.

 

Het rooster voor het voortraject voor zij-instromers kun je inzien/downloaden door op de onderste button te klikken.

 

Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen ten alle tijden plaatsvinden.

 

Rooster jaar 1 woensdag

 

Rooster jaar 1 zaterdag

 

Rooster jaar 2 woensdag

 

Rooster jaar 2 zaterdag

 

Rooster voortraject

Download hier de lijst met verplichte literatuur voor GB jaar 1 en jaar 2 

Literatuur die daarnaast wordt aanbevolen is te vinden bij iedere modulehandleiding op de studentenomgeving.

Studiebegeleiding

 

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere basisopleiding heeft een eigen studiecoördinator, die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in de basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De studiecoördinatoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding.

Kennis & Vaardigheden

 

Tijdens de 2-jarige beroepsspecialisatie Geestelijke Begeleiding werk je aan de ontwikkeling van theologische, spirituele, psychologische en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte & dood en keuze bij ingrijpende gebeurtenissen.

Tevens krijg je kennis en begrip aangereikt om modellen van Geestelijke Begeleiding toe te passen in (individuele) cliëntbegeleiding. Daarnaast schenken we aandacht aan de oriëntatie in medisch- ethische discussies, theorieën rondom dilemma’s in de gezondheidszorg en vraagstellingen rond het levenseinde.

Studieopzet en tentamens

 

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het schrijven van tentamens.

 

Tentamens, portfolio en cijfers
Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

Zodra je het tentamen gereed hebt, verstuur je dit naar je docent via de studentenomgeving op onze website. Na beoordeling zal een docent je het cijfer en eventuele feedback doorgeven en draagt er zorg voor dat je cijfer in je examendossier wordt opgenomen.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Gestreefd wordt naar een nakijktijd van drie weken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

 

Evaluatie
We vragen je regelmatig een korte digitale evaluatie van een gevolgde module in te vullen. Voor ons zijn evaluaties een belangrijke bron van informatie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en onze accreditaties te behouden of verwerven.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten.

 

Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Leerdoelen & eindtermen

 

Na het volgen van de opleiding Geestelijk Begeleider beschikken studenten over de volgende deskundigheden en vaardigheden:

 

  • Zelfstandig en onbevangen vanuit een breed kennisperspectief kunnen nadenken over zingevingsvragen, spiritualiteit en transcendentie; in staat tot reflecteren op eigen gedrag, denken en gevoelens;
  • Zelfstandig en geïnspireerd de weg kunnen vinden in sociaal wetenschappelijke, (para)psychologische en natuurwetenschappelijke paradigma’s met betrekking tot zingevingsvragen;
  • Onbevooroordeeld maar ook kritisch kennis kunnen nemen van inzichten over bijzondere bewustzijnstoestanden, buitenzintuigelijke waarneming, meditatiemethoden en andere ingangen tot transcendentie of spiritueel inzicht;
  • Zodanige psychologische, medisch-biologische en sociaal wetenschappelijke kennis dat ze in staat zijn zelfstandig een hulpverleningsrelatie aan te gaan, waarbij ze de eigen mogelijkheden en beperkingen verantwoord kunnen inschatten;
  • Voldoende psychologische en communicatieve vaardigheden om met methodische gespreksvoering cliënten verantwoord en effectief te begeleiden en te ondersteunen bij de omgang met zingevingsproblematiek en spirituele ontwikkeling;
  • Voldoende inzicht in de sociologische, psychologische, psychiatrische, juridisch-ethische en organisatorische aspecten van een hulpverleningsrelatie om zich op verantwoorde wijze professioneel te kunnen positioneren in het zorgsysteem en om de complexe problematiek te kunnen onderkennen en effectief door te kunnen verwijzen;
  • Dusdanige beheersing van inzicht en vaardigheden zoals hierboven omschreven, dat daarin ook de psychosociale basiskennis is geïntegreerd, zoals die vereist is door relevante beroepsverenigingen en externe instanties voor accreditatie van dit type beroepsopleiding.

Erkenning en accreditaties

SKBStichting Keurmerk Beroepsscholingen
SKGVStichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

 

Beroepsvereniging
Studenten van de Academie voor Geesteswetenschappen kunnen een student-lidmaatschap aanvragen bij de VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers) in de sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING). Op deze manier raak je al tijdens je opleiding verbonden met het vakgebied van geestelijke verzorging en diens beoefenaren.

Arbeidsmarktperspectieven

 

Geestelijk Begeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, verzorgingshuizen, vormingscentra of andere instellingen van (geestelijke) gezondheidszorg. Daarnaast zijn mogelijke werkvelden het justitiepastoraat, politie en defensie. De thuiszorg (via Centra voor Levensvragen) en het voeren van een eigen zelfstandige praktijk behoren ook tot de mogelijkheden.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

De tweejarige kopstudie (beroepsopleiding) Geestelijk Begeleider wordt aan onze opleiding voorafgegaan door de tweejarige basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving of Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding.

Je kunt ook als zij-instromer worden toegelaten tot de beroepsopleiding Geestelijke Begeleiding. Daartoe ben je verplicht een voortraject te volgen van 6 modules (verspreid over 1 jaar) en je moet in het bezit zijn van een bachelor of hbo-diploma religiewetenschappen, spiritualiteit of humanistiek.

Je schrijft je in voor telkens één studiejaar.

Heb je vragen over de toelatingseisen of behoefte aan persoonlijk contact? Laat het ons weten!

Online Open Avond Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges) bij 46 weken per jaar.

Vrijstelling van modules
In overleg met de studiecoördinator is vrijstelling voor een bepaalde module mogelijk mits deze vóór aanvang van het studiejaar wordt aangevraagd. De studiecoördinator overlegt de aangevraagde vrijstelling met de docent van de module waar de vrijstelling voor wordt aangevraagd. Vrijstelling leidt niet tot verlaging van het verschuldigde collegegeld. Wel heb je de mogelijkheid de vrijgekomen ruimte in te vullen met een andere module uit bijvoorbeeld een andere opleiding, mits deze voor derden toegankelijk is. Naast het overleg met je studiecoördinator geef je de vrijstelling en eventueel de vervangende module door via osb@academiegeesteswetenschappen.nl. Als je in deze vervangende module het tentamen met voldoende resultaat afrondt, wordt deze module vermeld op het diploma.

Studie-uitloop
Heb je na twee of vier lesjaren alle modules gevolgd, maar ben je nog niet klaar met je studie, omdat je nog enkele tentamens moet doen en/of de stage en/of je scriptie of stageverslag moet schrijven, dan krijg je aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde studiejaar, in de periode 1 september t/m 31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat je collegegeld hoeft te betalen.
Heb je per 1 januari de resterende onderdelen nog niet afgerond en wil je de opleiding voortzetten, dan worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd) en € 50,- per af te leggen tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag). Deze tarieven gelden ook in daaropvolgende studiejaren, totdat je opleiding is afgerond.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen voor de opleiding Geestelijk Begeleider zijn:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Woensdagavond
18:30 tot 21:30 uur

Let op: per academiejaar 2024-2025 vervallen de dinsdag- en donderdagavonden en vinden colleges plaats op de woensdagavond. De zaterdag blijft onveranderd.

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Klassen
Een veilig leerklimaat waarin je alle medestudenten leert kennen, vinden wij belangrijk. Onze klassen hebben daarom een maximale grootte van 30 studenten. Incidenteel zullen andere studenten die door ziekte in een vorig leerjaar een module hebben gemist of die een maatwerkprogramma volgen, bij je klas aanschuiven. Iedere groep heeft een klassenvertegenwoordiging, die een keer in de twee maanden online overleg heeft over wat speelt bij studenten en academie.

Vele handen maken licht werk
Als Academie hebben we met regelmaat taken die je als vrijwilliger in kunt vullen, bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiging, artikelen schrijven en andere meer incidentele activiteiten. Voor deze vrijwilligersactiviteiten krijg je in ruil toegang tot onze zomercolleges. Wij hebben geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen in de door de docent gewenste opstelling zet. We willen je dan ook vragen of je samen met je studiegenoten de docent wil ondersteunen bij het inrichten van het lokaal. En na de les de tafels en stoelen wil terugzetten zoals je ze hebt aangetroffen, het bord schoonvegen, en eventueel klein afval in de prullenbak doen. Dankjewel!

Geluidsopnames
Op grond van de wet op de privacy en de veiligheid van de leeromgeving zijn geluidsopnames van lessen alleen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen gemaakt worden met toestemming van alle aanwezigen, niet alleen de docent, maar ook de studenten. Studenten en docenten moeten geheimhouding betrachten over wat er in de colleges gezegd wordt, met bijzondere aandacht voor lessen intervisie, supervisie, leertraject-begeleiding en autobiografisch schrijven, waarin persoonlijke zaken worden uitgewisseld. Alle opnames die beluisterd zijn dienen verwijderd te worden in verband met privacy.

Afwezigheid bij het college
Kun je niet aanwezig zijn bij een college? Informeer dan van tevoren de docent én het Onderwijs- & Studentenbureau. Heb je twee of meer colleges van een module gemist? Informeer dan bij de desbetreffende docent naar een mogelijkheid om de aangeboden lesstof van de module alsnog te verwerken.

College volgen via de computer (hybride)
Als Academie gaan wij uit van onderwijs op locatie – aan de Eykmanlaan 1200 – met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten.

Gedurende het academiejaar 2021-2022 is, door COVID-maatregelen vanuit de overheid, meerdere malen uitgeweken naar online onderwijs. Mochten er in de toekomst opnieuw beperkende maatregelen vanuit de overheid uitgevaardigd worden die consequenties hebben voor ons onderwijs, dan communiceren wij dit bijtijds naar onze studenten en docenten. In overige gevallen is het – onder specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte – mogelijk om, na overleg met de studiecoördinator, online aan te sluiten bij colleges die fysiek plaatsvinden. Vanuit huis kun je inloggen waarna je op het beeldscherm in het lokaal zichtbaar wordt voor de docent en je medestudenten. Houd er rekening mee dat je eigen deelname hierdoor beperkt kan zijn en dat er modules zijn met (praktijk)colleges die alleen op locatie zijn te volgen en niet online.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.850 per jaar voor AvG-studenten die doorstromen vanuit de opleidingen Spiritualiteit en Zingeving (S&Z) of Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding (VRSb). VRSb-studenten moeten een schakelprogramma volgen (2 modules) à € 570.

Voor zij-instromers (studenten die geen vooropleiding bij de AvG gedaan hebben) bedraagt het collegegeld het eerste jaar  (voortraject) € 2310. Het tweede en derde jaar, dus het reguliere opleidingsprogramma, kost voor zij-instromers € 3.850 per jaar.

Voor zowel doorstromers als zij-instromers geldt:

  • Hou ook rekening met extra kosten van ca. € 400 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.
  • Je kunt het collegegeld in één keer voldoen via Ideal of kiezen voor automatische incasso in 10 termijnen.

Aanmelden

Roosters

De roosters van de opleiding Geestelijk Begeleider kun je inzien/downloaden door op onderstaande buttons te klikken.

Het rooster voor het voortraject voor zij-instromers kun je inzien/downloaden door op de onderste button te klikken.

Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen ten alle tijden plaatsvinden.

Rooster jaar 1 woensdag

Rooster jaar 1 zaterdag

Rooster jaar 2 woensdag

Rooster jaar 2 zaterdag

Rooster voortraject

Studentenomgeving

De Academie kent sinds 2022 een studentenomgeving. Stap voor stap geven wij deze omgeving vorm. In deze omgeving kun je jouw persoonsgegevens updaten en vind je alle informatie die je nodig hebt
voor jouw studierichting en jaar. Je vindt hier roosters, studiegidsen en per module studiehandleidingen en overige informatie die de docent aanlevert. Je kunt tentamens inleveren, modules evalueren, de jaaragenda inkijken en vindt er nieuws over de Academie en het onderwijs. Bij jouw inschrijving krijg je een wachtwoord toegestuurd waarmee je deze omgeving kunt bekijken.

Langdurige ziekte

Word je tijdens het academiejaar langdurig ziek, dan bestaat de mogelijkheid je inschrijving op vertoon van een medische verklaring te beëindigen met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin je niet aan het onderwijs hebt kunnen deelnemen.

Klachten

Wij streven naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, gaat de klachtenregeling in werking. Ook heeft de Academie een vertrouwensfunctionaris ingesteld. Iedere klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer informatie Academie

Aan de inhoud van de website van de Academie voor Geesteswetenschappen voor het academische is grote zorg besteed. Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, wanneer bijvoorbeeld wetswijzigingen, wijzigingen in de regels van de Academie
of kabinetsmaatregelen met betrekking tot landelijke of mondiale crisissen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen telkens in deze studiegids worden opgenomen.

Privacy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt, wordt door de Academie vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Aansprakelijkheid
De Academie neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een module of roosterwijzigingen.

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Mia van Eijl

Oud-student Spiritualiteit & Zingeving

“Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat je niet veel invloed hebt op wat je in je leven tegenkomt, maar dat je altijd invloed hebt op hoe je er mee om gaat.”