fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Spiritualiteit & Zingeving

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Verwondering en kennis

 

De mens wordt gekenmerkt door een diep verlangen om de oorsprong, het doel en de zin van dit leven te begrijpen.

Al sinds mensenheugenis wordt door volken, gemeenschappen en individuen met dit existentiële verlangen geworsteld. Dit zien we niet alleen in de overlevering van oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en vele geschriften over esoterie en mystiek, maar ook in hedendaagse uitingen van wetenschap en kunst en in het dagelijks leven. In onze huidige tijd, waarin collectieve geborgenheid in kerken of organisaties niet meer voldoet, worden we sterk geconfronteerd met de noodzaak om op eigen kracht de zingevingsvragen tegemoet te treden.

Na de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving kun je kiezen voor de Spirituele Inspiratieroute die vooral gericht is op verdieping van je eigen spiritualiteit, of doorstromen naar de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Basisopleiding SZ

In de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving krijg je aanknopingspunten aangereikt voor een individuele zoektocht, zonder dat deze wordt ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering met daarnaast een kritische, individuele kenniswerving en -toepassing.

 

Je volgt in de basisopleiding modules met op zaterdagen of dinsdagavonden hoor- en werkcolleges. De modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Daarvoor wordt de nodige thuisstudie gevraagd.

Vakgebieden basisopleiding SZ

Onze opleidingen kennen verschillende vakgebieden. Hierin bieden we diverse modules aan. In de basisopleiding van Spiritualiteit & Zingeving komen de volgende vakgebieden aan bod:

Zingeving

Naast reflecteren over de zin van je leven, kun je door iets aan de wereld te geven of te ontvangen zin in je leven ervaren. In deze modules komen verschillende referentiekaders voor zingeving aan de orde, zoals religie, humanisme en verschillende spirituele stromingen. Daarnaast gaan we in op filosofische en psychologische inzichten, met bijzondere aandacht voor de logotherapie van Viktor Frankl.

 

Spiritualiteit

Spiritualiteit lijkt te verschijnen waar geconstitutioneerde religie verdwijnt. We besteden aandacht aan het begrip spiritualiteit binnen een geseculariseerde samenleving en de samenhang met filosofie. Om een ruimer inzicht in je eigen levensloop en thematiek te verkrijgen, maak je kennis met de (spirituele) biografie: via de methodiek van het autobiografisch schrijven ga je fragmenten van je eigen levensweg en die van anderen onderzoeken.

 

Filosofie en zelfreflectie

Hier maak je kennis met de grote denkers uit de westerse filosofie en de grondideeën en thema’s die voor zingeving een bijzondere relevantie hebben – waaronder Plato’s ideeënleer en het neoplatonisme, Aristoteles, Kant, James en Wittgenstein en de metafysica. Ook werk je aan zelfreflectie en het onderzoeken van je eigen standpunt ten aanzien van filosofische, ethische en zingevingsvragen.

 

Wereldgodsdiensten en mystiek

In deze modules bieden we je kennis en inzicht in enkele kenmerken van de grote wereldreligies: hun ontstaan, geschriften, godsbeeld, mensbeeld en vieringen. We bezien de religies tevens in hun onderlinge relatie en hun verschillen/overeenkomsten. We besteden bijzondere aandacht aan de mystieke tradities en waar deze elkaar raken.

 

Westerse esoterie en spirituele stromingen

Deze modules gaan over de grote lijnen van de geschiedenis van de westerse esoterie en de essentie van het esoterisch gedachtegoed. We schenken bijzondere aandacht aan het esoterisch christendom (de Nag Hammadi- en Hermetische geschriften). Ook de daaraan verwante stromingen komen aan bod: de alchemie, de theosofie, de antroposofie, rozenkruisbeweging en de vrijmetselarij.

 

Psychologie en spirituele ervaringen

In deze modules bieden we feitelijke kennis en inzicht in enerzijds de verschillende psychologische stromingen zoals de biologische, de leertheoretische, de humanistische en de systeemtheoretische benadering. Daarnaast behandelen we de menselijke levensloop van baby tot volwassene, waarbij we aandacht geven aan de normale ontwikkeling én de invloeden vanuit de omgeving op die ontwikkeling en het ontstaan van achterstandssituaties. Je verdiept je daarnaast ook in de religieuze ervaring en bijzondere bewustzijnstoestanden, waarbij de benaderingen van met name Jung, Assagioli en William James aan bod komen.

 

Sociologie en metafysica

Sociologie is de wetenschap die bestudeert hoe in onze samenleving alles met elkaar verbonden is; die wetenschap roept ook veel spirituele vragen op. Zowel oude wijsheidstradities als nieuwe inzichten vanuit de kwantumfysica en de neurologie kunnen hierbij helpen.

 

Ethiek

De ethische vraag over goed en kwaad wordt vaak in verband gebracht met de religieuze vraagstelling van heil-onheil, of de maatschappelijke vraagstelling van rechtvaardigheid. Je maakt kennis met de wijze waarop de grote wereldgodsdiensten en seculiere tradities deze vragen beantwoorden. Je krijgt inzicht in de overeenkomsten en verschillen binnen de verschillende tradities en de redenen daarvoor.

 

Parapsychologie en nieuwe wetenschap

Deze modules gaan over het wetenschappelijk onderzoek naar bijzondere menselijke ervaringen en waarnemingsvormen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn: telepathie, helderziendheid, telekinese, de bijna-doodervaring (BDE) en synchroniciteit. We bekijken of deze ervaringen al of niet in te passen zijn in het natuurwetenschappelijk denken en wat zij kunnen betekenen voor ons dagelijks leven. Daarnaast biedt de kennis over nieuwe wetenschappen zoals de kwantumfysica, de systeemtheorie en het bewustzijnsonderzoek stof tot nadenken over de beperktheid van ons huidige wetenschappelijke paradigma en leer je nieuwe denkwijzen te hanteren.

 

Oriëntatie vervolgstudie

Om je te kunnen oriënteren op de verdiepende Spirituele Inspiratieroute of de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider, maak je kennis met enkele begeleidingsmodellen voor de geestelijke begeleiding. De belangstelling voor zingevingsvragen wordt specifiek bezien vanuit dit vakgebied. Daarbij komen termen als levensweg, levensverhaal en moderne cultuur aan de orde.

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in de (werk)week. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

De studiecoördinatoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. Naast de inhoudelijke modules wordt ook de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding.

Studiecoördinator

Door de eeuwen heen hebben vele religieuze, spirituele en filosofische stromingen de mens gestimuleerd om te reflecteren op de zin van het bestaan en op zoek te gaan naar de spirituele essentie, de authentieke kracht of diepere geestelijke drijfveer van ons leven. Verschillende zingevingsvragen spelen hierbij een rol: Wat is echt belangrijk in mijn leven? Wie ben ik? Waar haal ik inspiratie vandaan? Hoe kan ik wakker worden voor de essentie? Op welke wijze kan ik omgaan met tegenslagen? Hoe kan ik in mijn ervaring rust en ruimte creëren zodat ik mij kan verbinden met liefde en wijsheid?

 

In de opleiding Spiritualiteit & Zingeving gaan we verdiepend oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en mystieke tradities bestuderen en we zullen daarbij steeds een koppeling maken naar de moderne tijd, onze eigen ervaring en de verschillende zingevingsvragen. Op deze wijze kan een persoonlijke en pluriforme levenskunst zich ontvouwen waarbij we meer bewust worden van onze levensvisie en een proces van spirituele groei kunnen ondergaan.

 

Ik wens je veel bezieling, enthousiasme en avontuur toe bij deze ontdekkingsreis.

 

Kees Voorhoeve

Studiecoördinator en docent Spiritualiteit & Zingeving

Spirituele Inspiratieroute (2 jaar)

Met de Spirituele Inspiratieroute ga je verder op je spirituele levensweg via tekststudie, meditatie en levenskunst. Je wordt intensief begeleid bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen.

 

Bekijk de opleiding

Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Als Geestelijk Begeleider verleen je hulp rond levensvragen, levensproblemen en zingeving. Een Geestelijk Begeleider gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk op het leven van de cliënt verken en onderzoek je nieuwe zinbeleving en geef je deze vorm.

 

Bekijk de opleiding

Studieopzet en tentamens

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het maken van tentamens.

 

Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van minimaal een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Heb je geen hbo-diploma maar ben je van mening over een vergelijkbaar denk- en schrijfniveau te beschikken? Dan kun je – na een kennismakingsgesprek – een toelatingsopdracht maken.

Heb je vragen over de toelatingseisen tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Laat het ons weten. En kom vooral langs tijdens een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting per opleiding bedraagt ongeveer 700 uur per academiejaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges).

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen voor de opleiding Spiritualiteit & Zingeving zijn:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Donderdagavond
18:30 tot 21:30 uur

Let op: per academiejaar 2024-2025 vervallen de dinsdag- en donderdagavonden en vinden colleges plaats op de woensdagavond. De zaterdag blijft onveranderd.

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Aanmelden

Studiegids

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we alle studiegidsen, studiehandleidingen en roosters op de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht.

De studiegidsen plaatsen we ook op de website ter inzage.

Studiegids

Erkenning & Accreditaties

SKBStichting Keurmerk Beroepsscholingen

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Peggy van Leeuwen-Tjho

Oud-student SZ, VRSb, TEW en GB

“Ik ben milder geworden. Door vanuit andere perspectieven naar de mens achter de mens en de wereld achter de wereld te kijken, ervaar ik meer openheid en verbinding.”