fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Goed kunnen rouwen geeft verlies een plaats in je leven

 

Vroeg of laat krijgt iedereen met verlies en rouw te maken: het verlies van een dierbare, van je werkbetrekking, je gezondheid, een relatie of je eigen leven in geval van een naderende dood. Rouwen vraagt tijd en energie en vaak ook enig begrip over hoe rouw kan verlopen, om jezelf als rouwende beter te begrijpen. Goede rouwondersteuning kan helpen om het verlies een plaats te geven in je leven, ook als dat het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan laagdrempelige zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheid om mensen in situaties van verlies, rouw en sterven te kunnen begeleiden in hun rouwproces en daarmee hun situatie draaglijker te maken. Hiervoor is de 2-jarige opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding ontwikkeld. De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiders zijn bijvoorbeeld actief in hospices, verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg. Sommige voeren een zelfstandige coachpraktijk en breiden op die manier hun werkgebied uit. Andere zien juist bij een werkgever uitbreidingsmogelijkheden.

De opleiding wordt afgerond met een SKB-erkend diploma. Na afronding van de opleiding kun je verder doorstromen naar de 2-jarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.


Over de opleiding

Beroepsopleiding VRSb

In de beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding werk je aan de ontwikkeling van je sociale, psychologische en begeleidende deskundigheid. Naast het verwerven van kennis die van belang is voor het begrijpen en begeleiden van verlies- en rouwprocessen besteed je aandacht aan het ontwikkelen van een gevoeligheid voor verborgen boodschappen en emoties. Ook medisch/ethische vragen en dilemma’s, bijvoorbeeld rondom het levenseinde, en je plaats in het beroepenveld komen aan bod.

 

Aan het einde van de opleiding heb je:

  • kennis van en inzicht in verschillende visies op het rouw- stervensproces;
  • inzicht in je eigen visie op verlies en rouw én in je eigen gevoeligheden op dit gebied;
  • kennis, inzicht en vaardigheid om gesprekken te voeren die aansluiten bij de cliënt, bij de opgave waar hij/zij voor staat;
  • inzicht in maatschappelijke fenomenen die van invloed zijn op verlies- en rouw.

 

Vakgebieden beroepsopleiding VRSb

In de opleiding wordt gewerkt met ervaringsgericht leren: jouw levens- en werkervaring vormt een belangrijk inbreng. Dit ervaringsgericht leren krijgt vorm in praktijkgerichte en theoretische modules, die in een aantal leerlijnen zijn ondergebracht.

 

Rouw- en begeleidingstheorie

Rouwverwerking vraagt veel tijd, energie en aandacht. Een rouwproces is vaak een diepe ervaring voor mensen. In een aantal modules krijg je kennis en inzicht in wijzen waarop een rouwproces kan verlopen in diverse situaties en verschillende religies en culturen.

 

Verder leer je over rouw in gezinnen, bij kinderen en bij ouderen. Bij oudere mensen krijgt rouw ook andere dimensies zoals die bijvoorbeeld in het debat rond ‘voltooid leven’ inhoud krijgen. Daarnaast krijg je inzicht in sociologische aspecten van de verlieservaring door ook naar maatschappelijke contexten te kijken waarin de rouwende mens zich bevindt.

 

Relevante kennisvelden voor VRSb

Om vanuit verschillende perspectieven te kunnen duiden wat er in verlies-, rouw- en stervensprocessen kan gebeuren, krijg je ook kennis aangereikt over aanpalende vakgebieden als de psychologie en de medische wetenschap. Vanwege de morele vraagstukken die zich in de begeleiding, zowel bij de cliënt als bij de begeleider zelf voor kunnen doen, wordt ook aandacht besteed aan ethische stromingen en de zorgethiek en hun relevantie voor het werk van een begeleider.

 

Begeleidingsvaardigheden

Voor een verlies-, rouw- & stervensbegeleider is het van groot belang om vaardig te worden in het voeren van een ondersteunend gesprek. In beide jaren zoek je contacten met mensen die getroffen worden door een betekenisvolle verliessituatie (bijvoorbeeld verlies van een dierbare, werk of gezondheid) of met mensen die in een terminale fase van hun leven zijn aangekomen om gesprekken te voeren. Dit kun je onder meer doen door vrijwillige deelname aan een rouwgroep, door individuele contacten aan te gaan of door vrijwilligerswerk in een hospice.

 

We bespreken gespreksverslagen, vooral om je eigen rol in het gesprek en de werking daarvan voor de cliënt te doorgronden. In aparte modules komen de verschillende vormen/methodes van gespreksvoering aan de orde en leer je over en oefen je met creatieve vormen van gespreksvoering en energetische vaardigheden.

 

Zingeving en spiritualiteit

Je maakt kennis met de biografie als ontwikkelingsweg om een ruimer inzicht te verkrijgen in je eigen waardepatroon, levensloop, thematiek, kwaliteiten en valkuilen. De manier hoe we tegen de dood aankijken bepaalt vaak hoe we leven (en andersom). Dit is van invloed op begeleidingsgesprekken en dien je daarom te onderzoeken.

 

De vraag naar de verhouding tussen leven en dood speelt in alle spirituele, filosofische en religieuze tradities. Je maakt kennis met existentiële vragen die hoorbaar worden bij palliatieve zorg, met spirituele ervaringen die kunnen optreden bij rouw en rond het levenseinde en met ‘vernieuwd’ verkregen inzichten die daarbij mogelijk zijn. De waarde van rituelen, ritueelbegeleiding en persoonlijke uitvaartbegeleiding hebben in deze leerlijn ook een plek.

 

Beroepsontwikkeling

Om mensen goed te kunnen begeleiden in een rouw- of stervensproces, is het van belang dat je naast zelfkennis ook vaardigheden ontwikkelt om je zelfkennis goed in te zetten. Bij persoonlijke beroepsvorming gaat het over het toepassen van kennis vanuit de theoretische vakken in praktijksituaties en het beter begrijpen en kunnen hanteren van je eigen innerlijke processen. We hebben daarom veel aandacht voor zelfreflectie in relatie tot het omgaan met hulpvragers en werken we met casussen die door jou worden ingebracht. Je verdiept je in je eigen functioneren en het verder ontwikkelen van je persoonlijke en professionele identiteit. Ook leer je herkennen waar je grenzen als verlies-, rouw- & stervensbegeleider liggen en specifiekere hulp ingeschakeld moet worden.

 

Daarnaast krijg je inzicht in de organisatie van de zorg in Nederland en de samenhang tussen reguliere en complementaire zorg. Daarbij komen ook juridische aspecten van de zorgrelatie en euthanasie aan bod. Je wordt gevraagd hierbij te kijken en te reflecteren op je eigen positie als hulpverlener en/of als cliënt.

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere opleiding heeft een eigen studiecoördinator die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De studiecoördinatoren begeleiden je samen met andere docenten in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding.

Eveline Bolt, studiecoördinator Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

Verlies en rouw horen bij het leven. Verlies van gezondheid, werk, relaties, het leven zelf. Als we een dergelijk verlies als pijnlijk ervaren, ervaren we tegelijk rouw. En rouw kunnen we niet wegpoetsen met goedbedoelde opmerkingen als ‘je komt er wel overheen’ of ‘daar hebben we allemaal wel eens last van’. Rouw is er en mag er zijn. Rouw móet er soms ook zijn, om erger te voorkomen.

 

Wat kan helpen om rouw te doorleven is iemand die naar de rouwende wil luisteren, die hem of haar wil helpen tot inzichten te komen. Onze opleiding tot verlies-, rouw- en stervensbegeleider is erop gericht om jou je levenservaring en talenten zo te helpen ontwikkelen dat je die rol voor een rouwende kunt vervullen. We hebben daar een mooi lesprogramma voor samengesteld.

 

Hoe jij deze vorm van begeleiding persoonlijk en beroepsmatig gaat vormgeven na je studie hangt ook af van je specifieke competenties en je persoonlijke bestemming in dit leven. Als studiecoördinator bevraag en ondersteun ik je graag in dit bewustzijnsproces zodat je jezelf, vanuit je eigen levenservaring en biografie, kunt ontwikkelen tot de verlies-, rouw- en stervensbegeleider die jij wilt zijn.

 

Eveline Bolt

Studiecoördinator, leertrajectbegeleider en docent Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding

Beroepsopleiding Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Je kunt ervoor kiezen om je studie Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding aan te vullen met de beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider. Als Geestelijk Begeleider verleen je hulp rond levensvragen, levensproblemen en zingeving. Een Geestelijk Begeleider gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk op het leven van de cliënt verken en onderzoek je nieuwe zinbeleving en geef je deze vorm.

 

Bekijk de opleiding

Studieopzet en tentamens

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het maken van tentamens.

 

Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van minimaal een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Heb je geen hbo-diploma maar ben je van mening over een vergelijkbaar denk- en schrijfniveau te beschikken? Dan kun je – na een kennismakingsgesprek – een toelatingsopdracht maken.

Heb je vragen over de toelatingseisen tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Laat het ons weten. En kom vooral langs tijdens een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting per opleiding bedraagt ongeveer 700 uur per academiejaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges).

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen voor de opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding zijn:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Dinsdagavond
18:30 tot 21:30 uur

Let op: per academiejaar 2024-2025 vervallen de dinsdag- en donderdagavonden en vinden colleges plaats op de woensdagavond. De zaterdag blijft onveranderd.

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Aanmelden

Studiegids

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we alle studiegidsen, studiehandleidingen en roosters op de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht.

De studiegidsen plaatsen we ook op de website ter inzage.

Studiegids

Erkenning & Accreditaties

Naast de accreditering van het SKBStichting Keurmerk Beroepsscholingen wordt de opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding geaccrediteerd als nascholing voor PE-punten door de volgende beroepsverenigingen:

Het Kwaliteitsregister merkt de opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aan voor:

  • cliëntondersteuners
  • maatschappelijk werkers
  • sociaal werkers

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Load More

Sandra Brongers

Oud-student VRSb

“Ik heb er een andere kijk op mensen en op de wereld door gekregen. Ik kan nu met mijn hart en met een leeg hoofd luisteren naar een ander.”