fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Reglement

Reglement Academie voor Geesteswetenschappen

Dit reglement is een aanvulling op de algemene voorwaarden.

 1. Wijzigen Opleiding
  De Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een accrediterende instelling of beroepsvereniging of ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van de opleiding. Hierover zal adequaat gecommuniceerd worden.
 1. Uitval docent/examenbeoordelaar
  a. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal de AvG – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de AvG de student(en) zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende les(sen) alsnog zal (zullen) worden gegeven, of het betreffende examen alsnog zal worden afgenomen.
  b. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft/hebben de student(en) geen recht op een (schade)vergoeding. Evenmin zal AvG extra kosten in rekening brengen voor de verzorging door derden van lesuren voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
  c. Een student kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent. Dit mits de AvG, zoals onder a vermeldt, voor een alternatief heeft gezorgd.
 1. Niet doorgaan module/studiejaar
  De AvG behoudt zich het recht voor een module, een samenhangend cluster van modules of een heel jaar van een studierichting niet door te laten gaan bij een onvoldoende aantal studenten. De AvG zal zich tot het uiterste inspannen de student(en) die dit treft, met maatwerk een alternatief te bieden, binnen de grenzen van wat haalbaar en verantwoord is met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en de verhouding kosten/opbrengst, zulks ter beoordeling van de AvG.
 1. Voorbehoud lesdagen, lestijden, leslocaties en roosters
  Aan door de AvG gecommuniceerde lesdagen, lestijden en leslocaties en roosters kunnen geen rechten worden ontleend. De AvG behoudt zich het recht voor deze tussentijds en van collegejaar tot collegejaar te wijzigen indien de omstandigheden daar om vragen. Een besluit hiertoe wordt genomen door het bestuur, waarbij uiteraard de belangen van studenten en docenten worden meegewogen en er adequaat gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen over eventuele wijzigingen.
 1. Vrijstelling
  De student die meent recht te hebben op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit tot de start van het collegejaar aanvragen bij de studiecoördinator van de opleiding waarvoor zij/hij zich inschrijft, onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma. Beoordeling van de vrijstellingsvraag ligt bij de vakdocent. Vrijstelling leidt niet tot verlaging van het verschuldigde collegegeld. Maximaal twee vrijstellingen mogen vervangen worden door een ander vak naar keuze, dit in overleg met de studiecoördinator en onder voorwaarde dat dit mogelijk is bij de groep waar zij/hij aan wil sluiten. Daarbij zijn groepsgrootte en aard van de module beoordelingscriteria. Indien een student tijdens het collegejaar vrijstelling aan wil vragen, dan is dit mogelijk alleen is er geen vervangende module meer aan te vragen. De uitkomsten van het vrijstellings-overleg (zowel inhoudelijk als over de plaatsvervangende modules) dienen door de student met een mail aan het OSB doorgegeven te worden (met een cc naar de studiecoördinator en de tutor van de groep waarin zij/hij zit).
 1. Deelnemerslijst en afwezigheid
  Aan het begin van iedere les circuleert een deelnemerslijst waarop de student haar/zijn aanwezigheid moet aantekenen. De AvG hanteert in principe 80% aanwezigheidsplicht. Als de student onverhoopt verhinderd is om te komen, dient zij/hij voorafgaand aan het college de docent én het Onderwijs & Studentenbureau (OSB) te informeren. In beginsel geldt dat als de student tweemaal afwezig is geweest, zij/hij een vervangende opdracht krijgt. Bij driemaal of vaker afwezigheid kan geen tentamen worden gemaakt. Indien de student vooraf aangeeft dat zij/hij deze module niet voldoende kan volgen wordt gezocht naar een mogelijkheid de module in te halen bij een andere groep. Alleen in geval van ziekte kan een student via zoom meedoen, tenzij er sprake is van een praktijkmodule [1]. Deelname via zoom geldt als aanwezig. Als een student onverhoopt om een andere reden een keer niet kan, mag in overleg met de groep en ter beoordeling van de docent een groepsgenoot gevraagd worden een geluidsopname via mobiele telefoon te maken. Het luisteren naar een geluidsopname geldt niet als aanwezig.
 1. Tentamens
  In de regel krijgt de student zes weken de tijd om een tentamen te maken. Na ontvangst van een tentamen heeft de docent zes weken de tijd om het tentamen na te kijken. Gestreefd wordt de nakijktijd terug te brengen naar drie weken. Tentamens zijn 10 jaar geldig.
 1. Overgang van basisopleiding naar beroepsopleiding
  De vierjarige opleiding Spiritualiteit & Zingeving / Geestelijk Begeleider bestaat uit een tweejarige basisopleiding en een tweejarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider. De tweejarige beroepsopleiding tot Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding biedt eveneens gelegenheid door te stromen naar de tweejarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider. Dit gaat echter gepaard met een instroomprogramma van enkele vrijstellingen en enkele extra modules.
 1. Een studiejaar uitsmeren over twee jaar
  Deze regeling wordt bij hoge uitzondering toegepast bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en vindt altijd plaats in overleg met de studiecoördinator. Als hierover overeenstemming is bereikt, betaal je in het eerste jaar het volledige collegegeld. Het tweede jaar meld je je wel aan via het aanmeldformulier, aangezien we een jaarcontract aangaan. Je betaalt dit tweede jaar alleen € 250,- aan administratiekosten.
 1. Studie-uitloop
  De diploma-uitreiking is in de regel in november. Studenten die het niet redden alles op tijd af te ronden kunnen kosteloos gebruik maken van de diploma-uitreiking in maart, mits eind januari alle tentamens (en indien van toepassing een stageverslag en/of scriptie) zijn ingeleverd. Mocht deelname aan de uitreiking in maart niet lukken dan kan in de daarop volgende november-uitreiking meegedaan worden. Wel worden dan kosten in rekening gebracht:

  • € 250,- administratiekosten
  • € 50,- per in te leveren tentamen
  • € 250,- voor scriptiebegeleiding en-beoordeling indien deze nog niet is afgerond
  • € 250,- voor begeleiding/beoordelen van stage(verslag) indien deze nog niet is afgerond

  Deze tarieven gelden ook voor de daaropvolgende studiejaren, totdat de opleiding is afgerond.

 1. Tussenjaar
  De student heeft de mogelijkheid zijn opleiding te onderbreken met een zogeheten ‘tussenjaar’, bijvoorbeeld om een tentamenachterstand weg te werken. De spelregels hiervoor zijn als volgt:

  1. De student schrijft zich in (op het inschrijfformulier op de website bij het veld ‘tussenjaar’).
  2. De student betaalt € 250,- aan inschrijf-/administratiekosten.
  3. De student ontvangt de interne Nieuwsbrief en blijft zo contact houden met de Academie.
  4. De student heeft net als bij de studie-uitloop het recht haar/zijn tentamenachterstand weg te werken. Tot eind januari 2025 zijn hier geen extra kosten aan verbonden, daarna zal per tentamen een bedrag van € 50,- in rekening worden gebracht.
  5. De student is hartelijk welkom op de opening van het Academiejaar, de Diesviering etc.
  6. De student heeft het recht met studentenkorting masterclasses te volgen.
  7. De student heeft geen recht op het volgen van modules in het reguliere rooster, tenzij het gaat om een module die is opengesteld voor ‘externen’ en waarvoor dan het inschrijfgeld wordt betaald.

 1. Informatietermijnen
  Als de student een vraag of een klacht indient met betrekking tot het onderwijs of anderszins, wordt door de AvG binnen veertien dagen een antwoord gegeven. Is voor beantwoording van de vraag meer tijd nodig, dan volgt binnen veertien dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd.
 1. Certificaten[2]
  De AvG hanteert de volgende definities met betrekking tot certificaten:

  a. Bewijs van deelname: voor het volgen van losse modules of extra cursussen/masterclasses die niet worden afgesloten met een tentamen, toets of werkstuk. Ook studenten die de Spirituele Inspiratie Route doen krijgen een bewijs van deelname.
  b. Getuigschrift: voor het volgen van een tweejarige basisopleiding (Spiritualiteit & Zingeving). Of indien men twee jaar de opleiding tot Energetische Behandeling heeft gevolgd en besloten heeft het derde jaar niet te volgen.
  c. Diploma: bij een volledig afgeronde tweejarige opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding of een vierjarige opleiding Geestelijk Begeleider, Vrije Studierichting, Energetisch begeleider/therapeut.

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op door de AvG en/of haar docenten verstrekt en samengesteld lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) berusten bij de AvG en/of haar docenten. Niets uit dit lesmateriaal mag worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de AvG en/of haar docenten.
 1. Vertrouwelijkheid
  Alles wat binnen en buiten de lessen met elkaar besproken wordt mag niet zonder toestemming van betrokkenen naar buiten worden gebracht.

Academie voor Geesteswetenschappen

Kantooradres:
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht

Onderwijslocatie:
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
osb@academiegeesteswetenschappen.nl

Juli 2024, Utrecht

[1]  Onder praktijkmodules worden die modules verstaan waarbij fysieke aanraking of nabijheid nodig is vanuit behandelingsoogpunt, zoals bv. bij energetische begeleiding.

[2] Studenten die nog afstuderen als Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut ontvangen een diploma.