fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Reglement

Reglement Academie voor Geesteswetenschappen

Dit reglement is een aanvulling op de NRTO algemene voorwaarden.

 1. Wijzigen Opleiding
  De Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een accrediterende instelling of beroepsvereniging of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.
 2. Uitval docent/examenbeoordelaar
  Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal de AvG – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de AvG de student(en) zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende les(sen) alsnog zal (zullen) worden gegeven, of het betreffende examen alsnog zal worden afgenomen.
  2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft/hebben de student(en) geen recht op een (schade)vergoeding. De AvG zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesuren voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
  3. Een student kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
 3. Niet doorgaan module/studiejaar
  De AvG behoudt zich het recht voor een module, een samenhangend cluster van modules of een heel jaar van een studierichting niet door te laten gaan bij een onvoldoende aantal studenten. De AvG zal zich tot het uiterste inspannen de student(en) die dit treft, met maatwerk een alternatief te bieden, binnen de grenzen van wat haalbaar en verantwoord is m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs en de verhouding kosten/opbrengst, zulks ter beoordeling van de AvG.
 4. Voorbehoud lesdagen, lestijden, leslocaties en roosters
  Aan door de AvG gecommuniceerde lesdagen, lestijden en leslocaties en roosters kunnen geen rechten worden ontleend. De AvG behoudt zich het recht voor deze tussentijds en van collegejaar tot collegejaar te wijzigen indien de omstandigheden daar om vragen. Een besluit hiertoe wordt genomen door de bestuur, waarbij uiteraard de belangen van studenten en docenten worden meegewogen.
 5. Vrijstelling
  De student die meent recht te hebben op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de studiecoördinator van de opleiding waarvoor zij/hij zich inschrijft, onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma. Vrijstelling leidt in beginsel niet tot verlaging van het verschuldigde collegegeld. Maximaal twee vrijstellingen mogen vervangen worden door een ander vak naar keuze, dit in overleg met de studiecoördinator.
 6. Correctie studiegeld
  Als met de student vóór inschrijving overeengekomen wordt dat hij/zij vrijstelling(en) voor één of meerdere modules krijgt, dan kan hiervoor een correctie op het studiegeld aangeboden worden. De student neemt daarvoor in de aanmelding op dat hij/zij een andere betalingsregeling heeft en beschrijft in het opmerkingsveld de met de studiecoördinator overeengekomen vrijstellingen.
 7.  Volgen van een andere module
  De student kan er voor kiezen om de vrijgekomen tijd inzake punt 6 in te vullen met een andere module. Voorwaarde is dat dit mogelijk is bij de groep waar zij/hij aan wil sluiten.
 8. Deelnemerslijst en afwezigheid
  Aan het begin van iedere les circuleert een deelnemerslijst waarop de student haar/zijn aanwezigheid moet aantekenen. Als de student onverhoopt verhinderd is om te komen, dient zij/hij voorafgaand aan het college de docent en/of het Onderwijs & Studentenbureau (OSB) te informeren. Als de student tweemaal of meer afwezig is geweest, krijgt zij/hij een vervangende opdracht.
 9. Tentamens
  In de regel krijgt de student zes weken de tijd om een tentamen te maken en krijgt de docent zes weken de tijd om het tentamen na te kijken. Gestreefd wordt de nakijktijd terug te brengen naar drie weken. Tentamens zijn 10 jaar geldig.
 10. Overgang van basisopleiding naar beroepsopleiding
  De vierjarige opleidingen Spiritualiteit & Zingeving/Geestelijk Begeleider en Transpersoonlijk & Energetisch Werken bestaan beide uit een tweejarige basisopleiding en een tweejarige beroepsopleiding tot respectievelijk Geestelijk Begeleider, Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut. Om toegelaten te worden tot een van de drie genoemde beroepsopleidingen moet de basisopleiding in beginsel op 1 oktober geheel zijn afgerond waarbij alle tentamens behaald zijn. Op basis daarvan krijgt de student een Getuigschrift m.b.t. de basisopleiding (zie 12). De kopstudie Vrije Studierichting is van deze bepaling uitgezonderd.
 11. Studie-uitloop
  De student die na twee (basisopleiding) of vier lesjaren (beroepsopleiding) alle modules heeft gevolgd, maar nog niet klaar is met de opleiding, omdat zij/hij nog enkele tentamens moet doen en/of de stage, en/of de scriptie of het stageverslag moet schrijven, krijgt aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde studiejaar, in de periode 1 september t/m 31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat zij/hij collegegeld hoeft te betalen.
  Als de resterende onderdelen per 1 januari nog niet zijn afgerond en de opleiding wordt voortgezet, worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd), € 50,- per af te leggen tentamen, € 250,- voor scriptiebegeleiding en € 250,- voor begeleiding van stage(verslag).
  Deze tarieven gelden ook in de daaropvolgende studiejaren, totdat de opleiding is afgerond.
 12. Tussenjaar
  De student heeft de mogelijkheid zijn opleiding te onderbreken met een zogeheten ‘tussenjaar’, bijvoorbeeld om een tentamenachterstand weg te werken. De spelregels hiervoor zijn als volgt:
  De student schrijft zich in (op het inschrijfformulier op de website bij het veld ‘tussenjaar’).
  2. De student betaalt € 250,- aan inschrijf-/administratiekosten.
  3. De student ontvangt de interne Nieuwsbrief en blijft zo contact houden met de Academie.
  4. De student heeft het recht zonder bijkomende kosten haar/zijn tentamenachterstand weg te werken.
  5. De student is hartelijk welkom op de opening van het collegejaar, de Diesviering etc.
  6. De student heeft het recht met studentenkorting Capita Selecta te volgen.
  7. De student heeft geen recht op het volgen van modules in het reguliere rooster.
 13. Informatietermijnen
  Als de student een vraag of een klacht heeft m.b.t. het onderwijs of anderszins, wordt door de AvG binnen veertien dagen een antwoord gegeven. Is voor beantwoording van de vraag meer tijd nodig, dan volgt binnen veertien dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd.
 14. Certificaten
  De AvG hanteert de volgende definities m.b.t. certificaten:
  Bewijs van deelname: voor het volgen van losse modules of extra cursussen/masterclasses die niet worden afgesloten met een tentamen, toets of werkstuk.
  2. Getuigschrift: voor het volgen van een tweejarige basisopleiding (Spiritualiteit & Zingeving of Transpersoonlijk & Energetisch Werken) waarbij alle tentamens zijn gehaald.
  3. Diploma: bij een volledig afgeronde tweejarige opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding of een vierjarige opleiding Geestelijk Begeleider, Vrije Studierichting, Transpersoonlijk Counselor of Energetisch Therapeut.
 15. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op door de AvG en/of haar docenten verstrekt en samengesteld lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) berusten bij de AvG en/of haar docenten. Niets uit dit lesmateriaal mag worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de AvG en/of haar docenten.

 

Academie voor Geesteswetenschappen

Vestigingsadres stichting:
Gebr. Conijnstraat 15
1444 HL Purmerend

Onderwijslocatie:
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
osb@academiegeesteswetenschappen.nl

November 2021, Utrecht