fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Doel van het protocol

De Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) wil graag voor eenieder een open, transparante en veilige omgeving zijn om te werken of te studeren. Voor ieder die dat niet ervaart en te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag moet informatie over het melden ervan transparant en op eenvoudige wijze beschikbaar zijn.

Met dit protocol wil de AvG grensoverschrijdend gedrag zoveel als mogelijk voorkomen en indien nodig adequaat aanpakken.

Het is een ieders verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag dat wordt gesignaleerd. Dit bevordert een preventieve werking van dit protocol

Het heeft altijd de voorkeur dat klachten intern gemeld worden, maar het kan voorkomen dat iemand zich onveilig voelt en dat het voor deze persoon beter voelt om dit bij een extern iemand te melden. Dat kan bij de externe vertrouwenspersoon.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag (non) verbaal, fysiek, digitaal dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of door de omgeving als onacceptabel wordt beschouwd.

Dat betekent elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychisch leed. In gewoon Nederlands: het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd.

We onderscheiden de volgende vormen:

 • Agressie/geweld, fysiek en verbaal
 • Pesten/uitsluiting
 • Discriminatie
 • Seksuele intimidatie/mishandeling, fysiek en verbaal

Op wie is dit protocol van toepassing?

 • Docenten
 • Studenten
 • Personeelsleden
 • Bestuursleden
 • Vrijwilligers
 • Stagiaires
 • ZZP’ers

Vertrouwenspersoon

Eenieder uit bovenstaande groepen met vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag kan zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon. Hoe deze te bereiken is zal op een heldere manier worden gecommuniceerd. De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie proberen de melding zelfstandig af te handelen. Indien nodig kan hij/zij een deskundige inschakelen of de melder daarnaar verwijzen.

De vertrouwenspersoon biedt de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag, zoals in dit protocol genoemd, in gesprek te gaan met slachtoffer en/of beschuldigde en onderzoekt de eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden. De stappen gebeuren altijd met instemming van de melder.

De vertrouwenspersoon kan tevens de directie/het bestuur helpen grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het (preventieve) beleid.

De vertrouwenspersoon brengt ten alle tijden verslag uit aan het Bestuur van de AvG. Dat kan geanonimiseerd.

Er wordt altijd gekeken of het beleid moet worden aangepast. Bij ernstige zaken kan een sanctie worden overwogen. Dit kan zijn een berisping, een schorsing of ontslag.

De vertrouwenspersoon is mr. Hans Akveld, telefonisch te bereiken op nummer 06 31 91 20 50, en per e-mail: j.e.m.akveld@kpnmail.nl 

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon vervult adviserende en bemiddelende taken, te weten:

 1. Eerste opvang van en advisering aan de melder met als doel gezamenlijk een mogelijke oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon is gehouden de anonimiteit van de melder te allen tijde te waarborgen en zal alleen met uitdrukkelijke instemming van haar/hem in overleg met anderen treden.
 2. Hulp bieden aan de melder bij het indienen van een officiële klacht. Dit geschiedt wanneer het voorgaande niet tot een voor de melder bevredigende oplossing heeft geleid, maar ook wanneer de melder ondanks een goede oplossing alsnog besluit een klacht in te dienen.
 3. Bieden van nazorg. Nazorg richt zich hoofdzakelijk op het voorkomen dat de medewerker wordt lastiggevallen op de werkplek op grond van het feit dat hij een klacht heeft ingediend.

Toegang tot vertrouwenspersoon

Iedere persoon die in de werksituatie met ongewenst gedrag door een medewerker is geconfronteerd, kan zich voor hulp en advies wenden tot de vertrouwenspersoon.

Overige taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is bevoegd om bij een ontvangen klacht te bemiddelen, en is gerechtigd tot het inwinnen van al die informatie, die voor een verantwoorde uitoefening van zijn/haar taak noodzakelijk is;

De vertrouwenspersoon houdt een registratie bij van aan hem/haar ter kennis gebrachte (voorgenomen) klachten en brengt hierover jaarlijks vertrouwelijk en geanonimiseerd verslag uit aan het Bestuur;

De vertrouwenspersoon is voor de uitoefening van diens taak verantwoording verschuldigd aan het Bestuur van de AvG;

Tevens ontvangt de vertrouwenspersoon de Bestuursbesluiten over de te nemen maatregelen op grond van de adviezen van de vertrouwenspersoon.

 

Academie voor Geesteswetenschappen
Utrecht, 4 juli 2022