fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Transpersoonlijk & Energetisch Werken [offline]

De opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken (TEW) is overgegaan in de opleiding Energetische Begeleiding & Therapie.

Grensoverstijgend

Hoe je de wereld om je heen ervaart, wordt bepaald door je zintuigelijke waarneming, intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin je bent opgegroeid.

Je werkelijkheidsbeleving wordt daardoor niet alleen begrensd door de praktische beperking van je zintuigen, maar ook door het collectieve bewustzijn van de cultuur, samenleving, gemeenschap of groep waarvan je deel uitmaakt. Toch kan je waarneming en creativiteit die begrenzing overstijgen: je bent je bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die je niet kunt begrijpen of verklaren vanuit de paradigma’s die in de samenleving gangbaar zijn. De tweejarige basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken biedt structuur en herkenning wanneer je op dit terrein voor jezelf een weg zoekt of wanneer je je vermogens wilt aanwenden om er anderen mee van dienst te zijn.

Na de tweejarige basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken kun je kiezen voor de tweejarige kopstudies Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Basisopleiding TEW

Binnen de basisopleiding doceren we een breed spectrum van invloeden vanuit transpersoonlijke dimensies, waardoor je persoonlijke capaciteiten en ervaringen op dat gebied theoretisch worden ingebed. Daarbij komt onder meer aan de orde wat in de samenleving als paranormaal of esoterisch wordt beschouwd, maar wat ook duidelijke raakvlakken heeft met rationaliteit en wetenschap. In dat kader besteden we aandacht aan onderzoeken op het gebied van onder meer bewustzijnsniveaus, grenservaringen, hooggevoeligheid, mystiek, energetische velden, spiritualiteit en healing. Zo krijg je aanknopingspunten om je te oriënteren op je eigen ervaringen en inzichten op die vlakken, zodat je daarmee mede vervolgens ook anderen kunt helpen en adviseren.

 

Je maakt daarnaast ook kennis met visies van auteurs die zich in deze tijd bewegen op het vlak van nieuwe transpersoonlijke denkrichtingen. Het onderzoek naar nieuwe paradigma’s in de wetenschap komt aan de orde, zoals de kwantumfysica en actueel bewustzijnsonderzoek. Tevens krijg je kennis van grondbegrippen en systematiek van de sociologie. Je wordt uitgedaagd om de koppeling te maken tussen sociaalwetenschappelijke concepties en een metafysische levensbeschouwing.

 

Vakgebieden TEW

In de basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken komen de volgende vakgebieden aan bod:

 

Relevante kennisvelden

Je krijgt kennis aangereikt over vakgebieden zoals de Westerse en de Oosterse psychologie. Binnen zowel het Indiase als het Chinese denken bestaat er een grote rijkdom aan inzichten over de mens in zowel  persoonlijke als transpersoonlijke aspecten. Verder komen mystieke stromingen aan de orde. Je verwerft bovendien kennis van de belangrijkste theoretische thema’s van de psychosynthese. Rituele vormgeving komt aan bod, waarbij we de collectieve symbool- en verhaalelementen belichten. Je maakt tevens kennis met vormen van imaginatiebegeleiding en -technieken.

 

Persoonlijke ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan zelfreflectie en het verder ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. Binnen de hierboven geschetste kaders wordt waar mogelijk jouw eigen, innerlijke ontwikkeling gestimuleerd. Modules die bij uitstek ingaan op de persoonsvorming zijn de leertrajectbegeleiding met de portfoliogesprekken en systemisch werk, waarbij je actief participeert in de opstellingensessies. Tevens verkrijg je kennis van en inzicht in hoogsensitiviteit. Het verwerven van grotere zelfkennis en het vormen van nieuwe denkkaders komen hierin onder meer aan de orde.

Beroepsontwikkeling

Je verdiept je in je eigen functioneren en het ontwikkelen van jouw professionele identiteit. Je krijgt praktijklessen waarbij je energetisch werkt vanuit verschillende paradigma’s en stromingen. Je krijgt inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen behandelvormen en ontdekt hierin jouw eigen wijze van werken. De leertrajectbegeleiding richt zich niet alleen op jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook op je beroepsmatige vaardigheden. Ontwikkelplannen en actieplannen maken onderdeel uit van de begeleidingsdagen. Op deze dagen vorm je met andere studenten onder meer kleine intervisiegroepen, die zich richten op je beroepsontwikkeling.

 

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in de (werk)week. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

De studiecoördinatoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. Naast de inhoudelijke modules wordt ook de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding.

Studiecoördinator

We leggen sterk de nadruk op je persoonlijke ontwikkeling en het verdiepen van bewustzijn van je eigen identiteit. Gaandeweg vormt zich hierin ook je beroepsidentiteit. Je wordt je daardoor steeds bewuster van jezelf en wie je bent in het beroep dat je wil gaan uitoefenen. De belangrijkste innerlijke grondhouding is die van de oprechte empathie. Deze houding bevordert een openheid in je waarneming van de hulpbehoevende ander en je bereidheid je in te zetten.

 

Ik wens je veel toewijding en inspiratie toe. Hoe jij persoonlijk en beroepsmatig nadere invulling geeft en zult bewegen hangt grotendeels af van jouw eigen unieke competenties en jouw authentieke persoonlijke bestemming in dit leven. Als studiecoördinator stimuleer en ondersteun ik je in je bewustzijnsproces om je te ontwikkelen tot een empathisch bewogen transpersoonlijk counselor of energetisch therapeut.

 

Elizabeth Post

Studiecoördinator Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut

Kopstudies Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Na de basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken krijg je de gelegenheid om je te specialiseren tot Transpersoonlijk Counselor óf Energetisch Therapeut.

 

De kopstudie Transpersoonlijk Counselor is gericht op het leren herkennen en begeleiden van ervaringen die zich op het transpersoonlijke vlak afspelen. Daarmee doelen we op ervaringen waarbij mensen het gevoel hebben dat hun alledaagse identiteit wordt overschreden en verbreed. Die ervaringen worden vaak ‘spiritueel’, ‘mystiek’ of ‘paranormaal’ genoemd. Ze geven vaak een gevoel van verhoogde betekenis en zijn voor veel mensen richtinggevend, maar stuiten in de samenleving ook op onbegrip. Er zijn mensen die er door in verwarring raken. In de reguliere hulpverlening worden dergelijke ervaringen op dit vlak soms ten onrechte gepathologiseerd. Met counseling op het transpersoonlijk vlak begeleid je mensen, die zulke bijzondere ervaringen hebben, in het integreren daarvan in de praktijk van hun leven.

 

De kopstudie Energetisch Therapeut is gericht op het verdiepen van de kennis en gevoeligheid voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën om daarmee anderen te kunnen helpen om te helen of een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hier spreken we van magnetiseren, handoplegging of heling op afstand. Compassievolle aandacht en afstemming op de hulpvrager worden bewuster gemaakt. Ook leer je jezelf in allerlei opzichten goed te verzorgen. Dit is essentieel voor een optimale gezondheid en een optimale zorg voor de hulpvrager. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijkvoering, intervisie en supervisie. Paradigma’s en stromingen die onder andere gevolgd worden zijn: Healing Touch, Chi Gong en Spiritual Healing.

Studieopzet & tentamens

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het maken van tentamens.

 

Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

 

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van minimaal een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Heb je geen hbo-diploma maar ben je van mening over een vergelijkbaar denk- en schrijfniveau te beschikken? Dan kun je – na een kennismakingsgesprek – een toelatingsopdracht maken.

Heb je vragen over de toelatingseisen tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Laat het ons weten. En kom vooral langs tijdens een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting per opleiding bedraagt ongeveer 700 uur per academiejaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges).

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft.

De lesdag voor de kopstudies Energetisch Therapeut en Transpersoonlijk Counselor is:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Let op: per academiejaar 2024-2025 vervallen de dinsdag- en donderdagavonden en vinden colleges plaats op de woensdagavond. De zaterdag blijft onveranderd.

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Aanmelden

Studiegids

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we modulehandleidingen en roosters op de studentenomgeving. De roosters plaatsen we ook op de website ter inzage. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen ten alle tijden plaatsvinden.

De studiegidsen plaatsen we ook op de website ter inzage.

Studiegids

Rooster

Het rooster van de opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen ten alle tijden plaatsvinden.

Rooster

Erkenning & Accreditaties

De kopstudie Energetisch Therapeut is erkend door het VVET – Verbond Van Energetisch Therapeuten.

De SNRO – Stichting Nederlands Register Opleidingen heeft accreditaties verleend voor:

  • Medische Basiskennis (MBK)
  • Psychosociale Basiskennis (PsBK)

MBK en PsBK zijn integrale onderdelen van de kopstudie Energetische Therapie.

Zowel bij de medische als bij de psychologische leerlijnen worden ervaren artsen, psychiaters, klinisch psychologen en neuropsychologen ingezet die daar aantoonbaar mee vertrouwd zijn.

No shortcode ID found

Docenten

Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”