fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Energetische Begeleiding & Therapie

OPEN AVONDEN

Aanmelden

De laatste open avond is op 22 augustus 2024.

Welkom bij de opleiding waar je energie van krijgt!

In deze tweejarige basisopleiding staat het werken met subtiele energie centraal, waarbij we gebruik maken van oude en hedendaagse tradities, wetenschappelijke kennis en ervaringsleren.

Wil jij je energetische voelsprieten en intuïtie beter leren kennen? Wil je de aura, de chakra’s, de meridianen en energiestromen in ons lichaam onderzoeken en deze (praktijk)kennis zowel voor jezelf als in je werk toepassen?

Energie wil altijd stromen, zoals water in een beek. Er zijn verschillende manieren om energetische blokkades op te lossen zodat de energie weer vrij kan stromen. Uitgangspunt is leren begeleiden en handelen vanuit integriteit en compassie.


Over de opleiding

Studiecoördinator

Energetische Begeleiding en Therapie
Het energetisch mensbeeld heeft een holistische kijk op de mens en richt zich bij ziekte en ongemak op de gehele mens: het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee. Wat de mens denkt of voelt (bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam en de omgeving. Als mens gebruik je vele zintuigen, ook de energetische zintuigen.

 

Deze nieuwe opleiding biedt naast toepasbare kennis ook een groot aantal vaardigheden om als energetisch begeleider of energetisch therapeut af te studeren. We werken vanuit waarneming, met handposities of een combinatie hiervan, teneinde een gezonde levensstroom van jezelf en de medemens te activeren en in balans te brengen. De opleiding biedt mogelijkheden de heelheid in jezelf of een ander te herkennen en te activeren.

 

Filosofie en achtergrond
Energetische geneeswijzen werden in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), energiecentra (chakra’s), het bioveld (aura) en de natuurelementen een duidelijke rol spelen.

 

Energetisch begeleiden
Het uitgangspunt is om begeleiding en behandelen vanuit compassie en liefdevolle intentie te ontwikkelen. We leren ons als kanaal tussen kosmos en aarde te verbinden en gebruiken de handen om de energie te bewegen. Wanneer de energie van het bioveld of de aura in beweging komt, kan dat een gezonde flow voor onszelf, maar ook in de leef- of werkomgeving stimuleren.

 

Ik verwelkom je van harte bij deze opleiding.

 

Wietzke van Oene
Studiecoördinator Energetische Therapie en docent Praktische vaardigheden

Opleiding Energetische Begeleiding en Therapie

De Academie voor Geesteswetenschappen biedt een meerjarig opleidingstraject met doorgroeimogelijkheden om jezelf vanuit je eigen uniciteit verder te ontwikkelen als iemand die stevig staat in zijn/haar eigen innerlijke en energetische kracht en professionaliteit.

 

Je leert je te ontwikkelen op het terrein van subtiele energieën op alle niveaus, menselijk en universeel. Je onderzoekt hoe alles met elkaar in wisselwerking is en praktisch tot uitdrukking kan komen.

 

Naast kennis, praktische vorming en geschiedenis is er binnen het programma aandacht voor de ontwikkeling van een innerlijk open leerhouding via studiebegeleiding, intervisie, supervisie, meditatie, compassietraining, innerlijke reflectie en les-overstijgende activiteiten.

 

Je volgt meerdaagse modules en onderneemt enkele externe activiteiten op zaterdagen met hoor- en werkcolleges. Er wordt de nodige thuisstudie gevraagd en de modules worden afgesloten met een tentamen. Elk studiejaar wordt afgesloten met een portfolio presentatie en eindejaar opdracht.

 

Na het afronden van het tweede jaar ontvang je een diploma Energetische Begeleiding. Vraag vooraf bij jouw beroepsorganisatie of werkgever om akkoord voor erkenning van jouw studietraject als bijscholing. Wie weet is er financiële ondersteuning mogelijk via de werkgever.

 

Doorgroeimogelijkheden
Indien er na afronding van het tweede studiejaar voldoende interesse is voor een derde opleidingsjaar, wordt door de Academie een verdiepend derde jaar aangeboden. Als je dat goed hebt afgerond krijg je een diploma Energetische Begeleiding en Therapie. Ook dit kun je als na- of bijscholing opgeven bij diverse beroepsverenigingen en werkgevers.

 

Mocht je al een MBK/PSBK diploma hebben of dit in het vierde jaar nog kunnen overhandigen, dan kun je een upgrade aanvragen.

 

Upgrade naar Energetisch Therapeut
Heb je de modules MBK Medische Basiskennis en/of PsBK Psychosociale Basiskennis afgerond ofwel aantoonbaar vrijstelling volgens de zgn. plato-eisen, dan ontvang je van de Academie voor Geesteswetenschappen een diploma als Energetisch Therapeut. Je kan het MBK en/of PSBK-diploma, naast of tot maximaal één jaar na afronding van de driejarige opleiding tot Energetische Begeleiding en Therapie overleggen.

 

Hoe werkt een Energetisch Therapeut?

Een energetisch therapeut werkt vanuit een energetisch perspectief en zal allereerst een professionele bedding en vertrouwensband met de ander creëren voordat tot behandelen wordt overgegaan.

 

De energetisch therapeut beschikt over de competenties om zelfstandig te kunnen werken. Binnen een energetische behandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding, hulpvraag, de behandeling met de daarbij behorende intuïtieve en methodische interventies, het evalueren en het afsluiten van de behandeling. Het gronden is een belangrijk onderdeel voor, tijdens en na de behandeling.

 

De energetisch therapeut zal zich voorbereiden door zich af te stemmen op het eenheidsbewustzijn, of de bronenergie, en zal zich als helder instrument verbinden om energie door zich heen te laten stromen.

 

Een energetische behandeling bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten in een mens. Niet de ziekte wordt behandeld, maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. Energetische therapie is onderdeel van de complementaire en integrale zorg.

Studieprogramma

Energetische Begeleiding (2 jaar) en Therapie (3 jaar):

 

 • Leerjaar 1: je krijgt basiskennis en -vaardigheden aangereikt om je energetisch af te stemmen en te ontwikkelen;
 • Leerjaar 2: je verdiept je kennis, praktische vaardigheden en ontwikkelt waarneming vanuit een eenheidstoestand. Je rondt de studie af met een stage opdracht naar eigen keuze binnen het sociaal-maatschappelijke domein;
 • Leerjaar 3: een kwantumsprong met specialistische thema’s rondom transpersoonlijk counseling, energetische benaderingen en healing omtrent trauma en spirituele zorg. Je rondt het studiejaar af met een stage opdracht in de vorm van een casus als scriptie.

 

De tweejarige opleiding kent de volgende leerlijnen en modules:

 

 1. Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie
 2. Visie en mensbeeld
 3. Het ontplooien van de eigen wijze van waarnemen en bewustzijn
 4. Het onderzoeken en werken met subtiele energie op alle niveaus
 5. Praktische vorming en ontwikkeling van  vaardigheden
 6. Kennis vanuit diverse traditionele en moderne stromingen
 7. Betrokkenheid bij de samenleving en maatschappelijke participatie

 

De modules binnen deze leerlijnen bieden kennis en inzicht in die verschillende benaderingen over uiteenlopende aspecten, waaronder de ziel, het lichaamsbewustzijn, de geest en de verhouding daarvan tot de culturele, sociale en energetische factoren.

 

Wanneer dit samenspel verstoord is, ontstaan energetische blokkades die zich, naarmate ze sterker worden, manifesteren in het stoffelijk fysieke lichaam, bijvoorbeeld in de vorm van ziekte en ongemak.

 

 

De driejarige Opleiding Energetische Begeleiding & Therapie

 

Wil je een kwantumsprong maken en een derde jaar volgen?

 

Deze extra leerlijnen bieden een uitgebalanceerde mix van theoretische kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, waardoor studenten worden uitgedaagd om hun begrip van energie, bewustzijn en heling te verdiepen en toe te passen in zowel professionele als persoonlijke contexten.

 

Verdere informatie wordt met studenten besproken door de studiecoördinator en komt later op de website.

Leerlijnen en modules EBT

 

Leerlijn Algemeen / integraal: Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie

In deze algemene leerlijn wordt aandacht besteed aan zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling, autonomie en zelfexpressie. Je verdiept kennis van en inzicht in de eigen gevoeligheid en energetisch bewustzijn. Het verwerven van grotere zelfkennis en het vormen van verdiept bewustzijn helpt om de koppeling te maken tussen persoonlijke ontwikkeling, energetische en biofysische wetenschap, onderzoek en praktische spiritualiteit.  Er is daarbij aandacht voor het persoonlijke én het groepsproces.

 

Module Biografie als ontwikkelingsweg [1e jaar]

Door het schrijven van je eigen biografie (en de eigen thematieken op o.m. het gebied van waarnemen en spiritualiteit) onderzoek je een ruimer perspectief op je eigen levensloop en de samenhang in de eigen biografie. Ook biedt dit de mogelijkheid om tot verwerking en meer acceptatie van het nodige te komen.

 

Studiebegeleiding en practica

Je werkt aan een groeiende bewustwording van je eigen persoonlijke en energetische ontwikkeling, en leert deze te begrijpen en te hanteren om een verantwoorde authentieke beroepsidentiteit te ontwikkelen. Tijdens de Practica is er gelegenheid om de geleerde vaardigheden met elkaar te oefenen en verdiepen. Supervisie vindt plaats tijdens Studiebegeleiding.

 

Preventie – en zelfhulp oefeningen tijdens de gehele opleiding [1e en 2e jaar]

Je ervaart en leert in een individuele sessie over te dragen:

 • ontspanningsoefeningen
 • meditatie en visualisatie technieken
 • oefeningen om het zelfregulerend vermogen te stimuleren

We besteden aandacht aan de technische uitvoering van de oefeningen en interventies om een medemens te begeleiden naar meer autonomie.

 

Intervisie [1e en 2e jaar]

Er worden intervisiegroepen gevormd, om met elkaar stil te staan en te reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling, ook als professional: je brengt je eigen praktijkervaring in en leert op basis van eigen reflectie en de feedback van anderen op het vlak van denken, voelen en handelen.

 

Communicatievaardigheden

Gespreksvaardigheden (rapport, leiden en volgen, doorvragen, afsluiten en afspreken of doorverwijzen) worden getraind. We oefenen in afstemming, energetische overdracht en tegenoverdracht, communicatievaardigheden en in contact onder verschillende omstandigheden. Ook presentatievaardigheden en netwerken binnen het beroepenveld in de zorg worden geoefend.

 

Leerlijn Visie en mensbeeld

De energetisch geneeswijzen hebben een holistische benadering en healing is van oeroude oorsprong de kunst van het heel worden. Dat betekent dat wordt uitgegaan van het concept dat ieder organisme onderdeel is van een groter geheel en in een voortdurend proces van uitwisseling hiermee staat. Dit concept komt in de hele opleiding voor. Op individueel niveau zijn die delen onlosmakelijk met elkaar verbonden en voortdurend in wisselwerking met elkaar.

 

Module Tijdreizen door de geschiedenis van Energetische Geneeswijzen en Healing [1e jaar]

Deze module neemt ons mee naar de historische oorsprong van energetische healing in de traditionele geneeskunde en de algemene invloed van energetische geneeswijzen op de ontwikkelingen van de gezondheid en welzijn.

 

Module Kwantumfysica: alles is energie

Kwantumfysica en energetische behandelwijzen lijken op het eerste gezicht misschien niet direct verbonden, maar er zijn interessante raakvlakken tussen beide domeinen.

In de kwantumfysica draait alles om het begrijpen van de fundamentele aard van materie en energie op zeer kleine schaal, op het niveau van atomen en subatomaire deeltjes. Energetische interventies werken met het idee van het beïnvloeden van energiestromen in en rondom het lichaam om het zelfhelend vermogen te bevorderen.

 

Kennismaking met energetische behandelwijzen

Binnen de energetische geneeswijzen wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodes en behandelvormen, zoals bijvoorbeeld Therapeutic Touch, Reiki en Healing Touch. Je onderzoekt proefondervindelijk en naar eigen keuze tien verschillende werkvormen binnen het integrale zorgveld als onderdeel van de stage.

 

Module Psychosomatiek en het etherisch lichaam [2e jaar]

Het begrip en de verbinding tussen de geest (psyche) en het lichaam (soma) gaan we onderzoeken en begrijpen. Dit omvat het bestuderen van hoe emotionele, psychologische en sociale factoren die fysieke gezondheid en ziekte beïnvloeden.

We nemen daarin het mensbeeld van de traditionele Chinese geneeskunde mee, waarin het etherisch lichaam wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de diagnose en behandeling van ziekten.

 

Leerlijn Het ontplooien van de eigen wijze van waarnemen en bewustzijn

Een energetisch therapeut maakt gebruik van de zintuiglijke waarneming van het menselijk energieveld en van uiterlijke waarneming zoals verbinding, houding, beweging, vitaliteit en de mate van ontspanning. Op grond van deze observaties en vaststelling van de energetische beginsituatie kan een energetische benadering of behandeling worden ingezet.

In deze leerlijn leer je vormen van energetische healing uit te oefenen en het innerlijke zelf zodanig te ontwikkelen dat in een positieve respons het zelfhelend vermogen van de ander wordt geactiveerd.

 

Module Leren door ervaren: compassie- en meditatie ontwikkeling [1e jaar]

Je verkrijgt kennis in de werking van hart en geest met het oog op het leren ontwikkelen van opmerkzaamheid, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen.  Er wordt geput uit kennis vanuit het boeddhisme, de neurowetenschappen en de positieve psychologie.

 

Module Kijken met al je zintuigen en behandelen vanuit je hart [1e jaar]

Deze module is een praktische kennismaking met het eigen energieveld en dat van de mens, de aarde en hoger bewustzijn via intentie, focus en/of meditatie. Je maakt kennis met zintuigelijke waarneming voor verbinding met energieveld en sensaties,  innerlijk weten vanuit non-lokale ruimte of bioveld. We bespreken en ervaren veel voorkomende energieblokkades en onze natuurlijke coping strategieën;

 

Module Adem als levenskracht [2e jaar]

We gaan aan de slag met ademwerk, ook wel ademhalingsoefeningen of ademhalingstechnieken genoemd. Dit is cruciaal voor zowel fysieke als mentale gezondheid. stressvermindering, verbeterde mentale helderheid, emotionele regulatie, verbeterde fysieke gezondheid, spirituele groei. Voor sommige mensen is ademwerk een spirituele praktijk die kan helpen bij zelfreflectie, het vergroten van bewustzijn en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid met zichzelf en de wereld om hen heen.

 

Leerlijn Het onderzoeken en werken met subtiele energie op alle niveaus

Het subtiele energieveld van een mens, ook wel bekend als het bioveld, wordt vaak beschreven als een complexe matrix van energie die het fysieke lichaam omringt en doordringt. Naast de aura, chakra’s, meridianen zijn er ook andere subtiele energievelden die kunnen worden waargenomen en gevoeld, zoals de etherische laag en de astrale laag. In deze leerlijn ga je je bekwamen in het werken met transgenerationele healing, het proces van het genezen van trauma en emotionele wonden die doorgegeven zijn van generatie op generatie binnen een familie of gemeenschap.

 

Module Alles is Energie, een verdieping in afstemming en verticale verbinding [1e jaar]

Energie en bewustzijn vormen twee kanten van dezelfde munt. Bewustzijn en energie zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Dit vormt de aanzet tot het ‘verscherpen van de zintuigen’. Je leert dieper loslaten (ontspannen), zowel als voorbereiding op het werken met mensen als om ‘af te voeren’ wat je door dat werk met anderen meevoelt. Zo kun je oprecht en rechtop blijven onder alle omstandigheden door afgestemd te blijven op je verticale verbinding (met hemel en aarde, door je energiehuishouding heen), zodat je ‘genezend voor anderen aanwezig kunt zijn’.

 

Module De helende kracht van muziek en klank [2e jaar]

De spirituele dimensie, muziekbeleving als herinnering aan onze gegeven heelheid, is een terugkerend thema op alle niveaus van bewustzijn: daar waar je in contact bent met wie je ten diepste bent kan het proces van heling ‘van binnenuit’ beginnen. De benadering is concentrisch: elke bijeenkomst heeft een of twee kernthema’s en verder wordt een deel van de eerder behandelde werkvormen verder verdiept.

 

Leerlijn Praktische vorming en ontwikkeling van vaardigheden

Tijdens de praktische modules onderzoeken en benaderen we de energetische aspecten van onszelf, tussen personen, mens en dier,  tussen mens en natuur en tussen mens en kosmos. We werken met handposities, intentie, meditatie, adem- en ontspannings-oefeningen of een combinatie hiervan, teneinde een gezonde levensstroom van jezelf, de medemens of de omgeving te activeren en balans aan te moedigen vanuit het potentieel tussen het hart en bewustzijn. De handelingen zijn hands-on en hands-off.

 

Module Aarden, centreren en energetisch afstemmen [1e jaar]

Je leert energetisch te verbinden door te gronden, centreren en af te stemmen.

Zo ontwikkel je een stevige basis voor je professionele en persoonlijke proces van loslaten, bewust worden, opengaan en transformeren tot eenheid van lichaam, ziel en geest, zodat je open en afgestemd voor anderen aanwezig kunt zijn.

 

Module Ervaar de basisbeginselen van Energetische Begeleiding [1e jaar]

Deze module biedt een praktische kennismaking met de theoretische achtergrond van energetische basisprincipes. De basis ingrediënten die ontspanning bevorderen of juist belemmeren worden uitgelicht. De biofysische en energetische processen in en rondom het lichaam worden vanuit het paradigma van Bio-Release toegelicht, om een basis te leggen voor energetische (zelf-)ontwikkeling en doorstroming.

 

Module Methodische energetische interventies, chakravaardigheden [1e jaar]

Naast waarnemen en uitwisseling, wordt aandacht besteed aan de rol van de behandelaar en ontvanger. Je gaat verder met het ontwikkelen van eigen wijze van innerlijke waarneming van, en contact maken met zichzelf van de chakra’s via praktische oefeningen zoals chakra  meditaties en een hartmeditatie. We onderzoeken basisprincipes en begrippen van holistische en energetische innerlijk onderzoek.

 

Module Auraleer en vaardigheden [1e jaar]

Je krijgt een inleiding met de energetische kwaliteiten van het etherische, emotionele, mentale en astrale lichaam. We richten ons op groei en ontwikkeling en de vorm van het bioveld / de aura. We onderzoeken de samenhang en eigen energetische eigenschappen en structuur van de aura. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe de beïnvloeding van de aura en het fysieke lichaam zijn verweven; energetische waarneming van het bioveld en de chakra’s; gerichte interventie methoden om de levensenergie op alle lagen tot beweging uit te nodigen en zal specifieke interventies leren gebruiken uit verschillende bronnen.

 

Module Energetische healing via methoden voor gevorderden [2e jaar]

Wat we waarnemen is het resultaat van wisselwerkingen van onze ‘eigen’ energie met energieën uit de omgeving.  We zoeken verdieping van introspectie, empathie en intuïtieve ontvankelijkheid door het zuiveren van de eigen energiehuishouding. Je leert de meest ontwikkelde manier van eigen waarneming in te zetten om diep contact te maken met de energetische structuur van jezelf en een ander of het andere. Hierbij gebruik je de handen op en rondom het lichaam.

 

Module Verhogen van de Qi-stromen met QiGong, de vijf elementen, yin en yang [2e jaar]

Je krijgt kennis van de basis uitgangspunten van Qigong en de inwerking op lichaam, adem, emoties en geest van de aangeboden oefeningen en van het Chinees model voor energie: Yin-Yang theorie, de drie schatten: Jing, Qi en Shen, vijf elementen (fasen) theorie en verbinding tussen organen en emoties, en meridianen. Je leert uitleggen wat externe Qi healing,- Chinese Therapeutic Touch, inhoudt en waarvoor en wanneer het toegepast kan worden.

 

Module Ervaren van lokale en non-lokale benaderingen van verdiepende behandelvormen [2e jaar]

Het doel van het leren ervaren van lokale en non-lokale benaderingen is om zorgverleners en individuen in staat te stellen te profiteren van een breder scala aan behandelingsopties. We bespreken de theoretische achtergronden van verschillende  holistische benaderingen van zorg gevolgd door een praktische toepassing van de behandelde lesstof. In deze module komen aan bod: het meten van energetische vitaliteit, de kracht van intentie en non-intentie, wegen naar heelheid, healing op afstand, visualisatie als helende werkvorm, energetische benadering van plant en dier.

 

Module Verdieping van methodische en intuïtieve energetische interventies [2e jaar]

Het doel van het verdiepen van intuïtieve en methodische energetische interventies varieert afhankelijk van de context waarin deze worden toegepast. Bij de interventies wordt gebruik gemaakt van meerdere specifieke interventietechnieken.  Je leert je handen te gebruiken met als doel ontspanning en meer in evenwicht brengen van een energieveld van de cliënt zodat de energie weer vrij kan stromen. De technieken zijn weliswaar methodisch, doch niet mechanisch.  De interactie, communicatie, en het bovenzintuiglijk waarnemen zijn belangrijk voor aanpassing van het tempo, de diepgang en de handposities.

 

Leerlijn Kennis vanuit diverse traditionele en moderne stromingen

Tijdens de opleiding worden wetenschappelijke en praktische voorbeelden gegeven over de subtiele helende energie, die uit eeuwenoude wijsheid en tradities stamt. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Oosterse Geneeswijzen, waarbij het samenwerken met energiebanen (meridianen), energiecentra (chakra’s), het bioveld (aura), klank (frequentie), adem (Prana) en natuurelementen (kwantumfysica) een betekenisvolle plek binnen het geheel heeft. De docenten laten de samenhang en werking vanuit verschillende paradigma’s en de basis van energetische levensenergie zien.

 

Module Ontdek de intelligentie van levensenergie binnen de Chinese Geneeskunde [2e jaar]

Chinese Geneeskunde: Qigong en Externe Qi Healing, ook bekend als Chinese Therapeutic Touch. Qigong, geworteld in de fundamentele filosofie en theorie van TCM, is een krachtig middel voor zowel preventie als behandeling van onevenwichtigheden en ziektes. Als een vorm van Mind-body medicine, streeft Qigong naar het beheersen van de stroom en verspreiding van levensenergie, bekend als qi, om de gezondheid en harmonie van lichaam en geest te bevorderen.

 

Module Kwantumfysica, alles is potentie [2e jaar]

Kwantumfysica en energetische healing lijken op het eerste gezicht misschien niet direct verbonden, maar er zijn interessante overlappende concepten en verbanden tussen beide. In deze module wordt kennis gemaakt met een onderdeel van kwantummechanica, en beginnen we onze reis naar het allerkleinste en wel met het bespreken van de wetten van de natuur. Sinds Galileo Galilei kennen we immers het idee van de mathematische wetten van de natuur.

 

Module Organisatie binnen de zorg [2e jaar]

Deze module behandelt de organisatie van de zorg in Nederland en de samenhang tussen reguliere en complementaire zorg. Ook de karakteristieken van de diverse beroepsgroepen komen aan de orde. Je wordt gevraagd hierbij te reflecteren op je eigen positie in de maatschappij en een persoonlijk beroepsprofiel te ontwikkelen.

 

Leerlijn Betrokkenheid bij de samenleving en maatschappelijke participatie

Voor afrondende stageopdracht van het tweede jaar word je gevraagd om een lokale gemeenschap te identificeren en benaderen waar behoefte is aan toegang tot energetische begeleiding, zoals meditatie, adem– en ontspanningsoefeningen,  energetische interventies etc. Op basis van de bevindingen van de behoefteanalyse, ontwerpt je een hands-on complementair zorgproject dat aansluit bij de behoeften en interesses van de gekozen gemeenschap, en voer je het sociaal maatschappelijk project uit, met hulp van collega studenten. [2e jaar]

                                                                              

En verder

Stages

Vanaf het eerste jaar begin je met een praktijkstage om kennis te maken met verschillende complementaire of integrale zorgvormen als onderdeel van een integrale  leerlijn, waaronder reflectieve literatuurverslagen, behandelverslagen, deelname aan Open Clinic’s en lezingen.

Hier vragen we een actieve participatie in groepsverband tijdens een beursbezoek met onderzoeksopdrachten binnen het beroepenveld van de complementaire zorg en deelname aan lezing als onderdeel van een integrale stageopdracht.

 

Eindscriptie en onderzoek [2e jaar]

De eindscriptie aan het einde van het tweede studiejaar bestaat uit een zelfstandige eindopdracht op het terrein van een sociaal-maatschappelijk project binnen de samenleving. Door middel van deze opdracht krijg je de kans om zowel theoretische kennis als praktische ervaring op te doen binnen de complementaire zorgsector, terwijl je tegelijkertijd een positieve impact hebt op de gezondheid en het welzijn van een lokale gemeenschap.

Roosters EBT

Het rooster van de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie kun je inzien/downloaden door hieronder op de button van je keuze te klikken. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen te allen tijde plaatsvinden.

 

Rooster jaar 1 zaterdag

 

Rooster jaar 2 zaterdag

Download hier de lijst met verplichte literatuur voor EBT jaar 1 en jaar 2 

Literatuur die daarnaast wordt aanbevolen is te vinden bij iedere modulehandleiding op de studentenomgeving.

Eindtermen

Energetische Begeleiding en Therapie helpt het energiesysteem in balans te brengen en het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren, waardoor de energie weer vrij door en om het lichaam kan stromen en de levensenergie wordt gestimuleerd.

 

De energetisch begeleider is een autonome, zelfbewuste en verantwoordelijke zorgprofessional die bij individuele cliënten een persoonlijke afweging maakt op basis van eigen onderzoek, vervolgens een energetische analyse en classificatie of vakspecifieke diagnose bepaalt en op basis daarvan een behandelplan opstelt, bespreekt en uitvoert. Daarbij gaat hij/zij uit van zijn/haar individuele bekwaamheid.

 

Competenties specifiek bij de behandelwijze van de energetisch begeleider zijn onder andere:

 • inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn en waarnemen, en voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen;
 • empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over energetische hulpverlening die daarbij geboden kan worden;
 • attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
 • belangstelling voor de hele persoon in zijn/haar psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding te bieden;
 • algemene basiskennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen).

 

Na het volgen van het opleidingstraject beschik je over de volgende deskundigheden en vaardigheden:

 • Verruimde mogelijkheden om anderen van dienst te zijn op een zelfstandige en zelfbewuste manier, de eigen energiehuishouding optimaal te belichamen;
 • Empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om zinvol aanwezig te zijn en je af te stemmen op wat er in psycho-energetisch opzicht nodig is;
 • Vaardigheid om anderen te benaderen als eenheid van lichaam, ziel en geest in zijn/haar psychosociale, spirituele en culturele context, ook rond zingevingsvragen;
 • Inzicht in maatschappelijke fenomenen die van invloed zijn op holistische gezondheid;
 • Attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch heelkundige handelingen op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
 • Algemene basiskennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen);
 • Kennis over relevante vormen van bewustzijn en energetische geneeswijzen om deze in een sociaal-culturele en historische context te kunnen plaatsen;
 • Inzicht in de mogelijkheden om energetische healing in te passen in je (eventueel reeds bestaande) werk, binnen al gemaakte afspraken en huidige of nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

Verder zorgt de energetisch begeleider ervoor dat hij/zij op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor de beroepsuitoefening.

 

De wijze waarop aan de zelfstandige behandelrol van de energetisch begeleider in de praktijk vorm en inhoud wordt gegeven is afhankelijk van de lengte van de opleiding en van de gemaakte afspraken binnen de beroepssituatie, samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) of als medebehandelaar.

 

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Diploma of eindcertificaat

Na de tweejarige basisopleiding, die je ook als bij- of nascholing kan volgen, ontvang je een getuigschrift Energetische Begeleider. Wanneer je ook vervolgens het derde jaar succesvol hebt afgerond, ontvang je een door SNRO geaccrediteerd diploma Energetische Begeleiding en Therapie.

 

Heb je de modules MBK Medische Basiskennis en PSBK Psychosociale Basiskennis behaald ofwel aantoonbare vrijstelling volgens de zgn. plato-eisen, dan kun je je diploma opwaarderen en ontvang je een erkend diploma Energetisch Therapeut. Je kan het MBK en PsBK-diploma, naast of tot maximaal 1 jaar na afronding van het derde jaar overleggen.

 

Heb je een geldige vrijstelling of het diploma MBK/PSBK langere tijd geleden behaald, dan vragen we je om een bewijs van recente nascholing.

 

Het behalen van de diploma’s MBK en PsBK

Wanneer je bij de start van de opleiding Energetisch Therapeut nog niet beschikt over het MBK-diploma dan raden we je dus om dit, parallel aan ons studieprogramma, te behalen. Ligt jouw interesse of toekomstig werkveld op het psychosociale vlak, dan raden we je aan ook het diploma PsBK (Psychosociale basiskennis) te behalen. Een geaccrediteerde bijscholing MBK omvat automatisch een gedeelte PsBK.

 

Voor het behalen van deze diploma’s is de Academie een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Con Amore dat door SNRO geaccrediteerde MBK– en PsBK-opleidingen aanbiedt die voldoen aan de Plato-eindtermen. Deze worden aangeboden in de vorm van zelfstudie, online, fysiek en gemengd (een combinatie van online en fysiek).

 

Een eenvoudig overzicht is te vinden op de website van onze opleidingspartner Con Amore. Je ontvangt een ‘partner’ korting van 10%.

 

Let op: studenten van de Academie gaan voor de MBK- en PsBK-diplomering een opleidings- en betalingsrelatie aan met Con Amore. De Academie is hierin geen aanspreekpunt.

 

 

Arbeidsmarktperspectief

In de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats die zorgen voor een gunstig perspectief voor energetische healing. Zo biedt de notie van positieve psychologie, die steeds breder opgang doet en waarin alle dimensies van de mens worden meegenomen, veel aanknopingspunten. Immers, binnen de energetische stromingen wordt de mens sowieso al vanuit een holistisch oogpunt benaderd.

 

Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en herstel kan worden uitgenodigd.
Een ‘energetische interventie’ wordt binnen de reguliere zorg als interventie erkend, en mag worden gedocumenteerd en toegepast. Daarbij hangen arbeidsmarktperspectieven hangen direct samen met de wensen, richting en het niveau van de persoonlijke vooropleiding. We zullen jou als student hierin adviseren.

 

Als je in de zorgsector werkzaam bent kun je Energetische Interventies als specialisatie toevoegen. Natuurlijk kun je de opleiding ook zuiver vanuit persoonlijke interesse volgen.

Erkenning & Accreditaties

De Academie is in het bezit van het NRTO keurmerk. Het keurmerk NRTO staat voor de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Dit keurmerk wordt toegekend aan opleidingsinstituten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van educatie en klantgerichtheid. Het keurmerk garandeert dat de instelling transparant, professioneel en klantvriendelijk werkt en regelmatig wordt getoetst op deze criteria. Het biedt cursisten en bedrijven zekerheid over de kwaliteit van de trainingen en opleidingen die worden aangeboden.

De opleiding Energetische Begeleiding en Therapie heeft een door de SNRO toegekende accreditatie als Post-hbo conforme opleiding van 3 jaar.

 

De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in het particulier onderwijs.

 

Wat betekent onafhankelijke accreditatie?

Accreditatie betekent dat een daarvoor aangewezen (onafhankelijke) partij beoordeelt of de opleidingen en de organisatie voldoen aan bepaalde standaarden. Hierbij wordt onder andere gekeken of de opleiding qua inhoud op hbo-niveau is en of het in- en uitstroomniveau van de studenten voldoet aan het beroepsprofiel voor energetisch therapeuten. Daarnaast wordt de organisatie van de opleidingen bekeken en beoordeeld op professionaliteit en kwaliteit. Voor de beoordeling van zowel onze opleidingen, als van de Academie als organisatie, hanteert de SNRO dezelfde criteria als de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs van Nederlandse en Belgische Hogescholen en Universiteiten​.

 

Bijscholingspunten

Een PE (Permanente Educatie) punt kan per sector of beroep verschillen in termen van uren of inspanning die nodig zijn om een punt te behalen. In het Nederlandse hoger onderwijssysteem staat één European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)-punt gelijk aan 28 uur studie.

 

Gezien bovenstaande is onze richtlijn voor ons aanbod bij de:

 • tweejarige opleiding: 3360 uren studietijd
 • driejarige opleiding: 5040 uren studietijd

 

Echter, omdat de waarde van een PE-punt kan variëren afhankelijk van de context en het vakgebied, is het belangrijk om de specifieke richtlijnen van jouw beroepsorganisatie of opleidingsinstelling te raadplegen om een accurate conversie te maken.

 

Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Tijdens het tweede studiejaar kun je je studentlidmaatschap aanvragen bij een beroepsgroep in jouw interesseveld, welk lidmaatschap na ontvangst van je diploma kan worden omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.

 

Vergoedingen door zorgverzekeraars  hangen af van meerdere individuele factoren zoals de vooropleiding en of je wel of geen MBK- en/of PsBK-diploma hebt behaald.

 

Praktische informatie

Aanmeldprocedure en toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie is een afgeronde HBO vooropleiding een vereiste. Daarbij vragen we je ook om een motivatie.

Na je aanmelding voor de opleiding ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de studiecoördinator. Het is van belang dat je je bewust bent van persoonlijke ontwikkelingsprocessen en de inhoud van het eigen het rugzakje, wat menseigen is, bekend en ontwikkeld terrein is.

Naar aanleiding van dit gesprek besluit de studiecoördinator of je aanmelding omgezet wordt naar een definitieve inschrijving.

Heb je vragen over de toelatingseisen tot de opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Neem dan contact op met Wietzke van Oene via wietzke.van.oene@academiegeesteswetenschappen.nl.

Kom vooral langs op een van onze open dagen om een proefles te volgen en een gratis behandeling te ontvangen tijdens een open clinic.

Online Open Avond Contact

Studiebelasting

De studie vraagt een inspanning tussen de 15 en 20 uur per week, berekend over 42 weken per jaar. Dit is inclusief de colleges en thuisstudie zoals bijv. literatuurstudie en meditaties.

Vrijstelling van modules
In overleg met de studiecoördinator is vrijstelling voor een bepaalde module mogelijk mits deze vóór aanvang van het studiejaar wordt aangevraagd. De studiecoördinator overlegt de aangevraagde vrijstelling met de docent van de module waar de vrijstelling voor wordt aangevraagd. Vrijstelling leidt niet tot verlaging van het verschuldigde collegegeld. Wel heb je de mogelijkheid de vrijgekomen ruimte in te vullen met een andere module uit bijvoorbeeld een andere opleiding, mits deze voor derden toegankelijk is. Naast het overleg met je studiecoördinator geef je de vrijstelling en eventueel de vervangende module door via osb@academiegeesteswetenschappen.nl. Als je in deze vervangende module het tentamen met voldoende resultaat afrondt, wordt deze module vermeld op het diploma.

Studie-uitloop
Heb je na twee of vier lesjaren alle modules gevolgd, maar ben je nog niet klaar met je studie, omdat je nog enkele tentamens moet doen en/of de stage en/of je scriptie of stageverslag moet schrijven, dan krijg je aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde studiejaar, in de periode 1 september t/m 31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat je collegegeld hoeft te betalen.
Heb je per 1 januari de resterende onderdelen nog niet afgerond en wil je de opleiding voortzetten, dan worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd) en € 50,- per af te leggen tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag). Deze tarieven gelden ook in daaropvolgende studiejaren, totdat je opleiding is afgerond.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les woensdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen en -tijden voor de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie zijn:

Zaterdag
10:30 – 16.30 uur
10:00 – 16:30 uur Modules Praktische vaardigheden

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Klassen
Een veilig leerklimaat waarin je alle medestudenten leert kennen, vinden wij belangrijk. Onze klassen hebben daarom een maximale grootte van 30 studenten. Incidenteel zullen andere studenten die door ziekte in een vorig leerjaar een module hebben gemist of die een maatwerkprogramma volgen, bij je klas aanschuiven. Iedere groep heeft een klassenvertegenwoordiging, die een keer in de twee maanden online overleg heeft over wat speelt bij studenten en academie.

Vele handen maken licht werk
Als Academie hebben we met regelmaat taken die je als vrijwilliger in kunt vullen, bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiging, artikelen schrijven en andere meer incidentele activiteiten. Voor deze vrijwilligersactiviteiten krijg je in ruil toegang tot onze zomercolleges. Wij hebben geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen in de door de docent gewenste opstelling zet. We willen je dan ook vragen of je samen met je studiegenoten de docent wil ondersteunen bij het inrichten van het lokaal. En na de les de tafels en stoelen wil terugzetten zoals je ze hebt aangetroffen, het bord schoonvegen, en eventueel klein afval in de prullenbak doen. Dankjewel!

Geluidsopnames
Op grond van de wet op de privacy en de veiligheid van de leeromgeving zijn geluidsopnames van lessen alleen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen gemaakt worden met toestemming van alle aanwezigen, niet alleen de docent, maar ook de studenten. Studenten en docenten moeten geheimhouding betrachten over wat er in de colleges gezegd wordt, met bijzondere aandacht voor lessen intervisie, supervisie, leertraject-begeleiding en autobiografisch schrijven, waarin persoonlijke zaken worden uitgewisseld. Alle opnames die beluisterd zijn dienen verwijderd te worden in verband met privacy.

Afwezigheid bij het college
Kun je niet aanwezig zijn bij een college? Informeer dan van tevoren de docent én het Onderwijs- & Studentenbureau. Heb je twee of meer colleges van een module gemist? Informeer dan bij de desbetreffende docent naar een mogelijkheid om de aangeboden lesstof van de module alsnog te verwerken.

College volgen via de computer (hybride)
Als Academie gaan wij uit van onderwijs op locatie – aan de Eykmanlaan 1200 – met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten.

Gedurende het academiejaar 2021-2022 is, door COVID-maatregelen vanuit de overheid, meerdere malen uitgeweken naar online onderwijs. Mochten er in de toekomst opnieuw beperkende maatregelen vanuit de overheid uitgevaardigd worden die consequenties hebben voor ons onderwijs, dan communiceren wij dit bijtijds naar onze studenten en docenten. In overige gevallen is het – onder specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte – mogelijk om, na overleg met de studiecoördinator, online aan te sluiten bij colleges die fysiek plaatsvinden. Vanuit huis kun je inloggen waarna je op het beeldscherm in het lokaal zichtbaar wordt voor de docent en je medestudenten. Houd er rekening mee dat je eigen deelname hierdoor beperkt kan zijn en dat er modules zijn met (praktijk)colleges die alleen op locatie zijn te volgen en niet online.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.850 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 400 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Vanaf het tweede jaar Energetisch Therapeut wordt aanmelding als aspirant-lid bij een beroepsorganisatie aanbevolen. De kosten hiervan bedragen ongeveer  € 100 per jaar.

Aanmelden

Aansprakelijkheid

Tijdens de opleiding Energetisch Therapeut ben je verzekerd tegen aansprakelijkheid voor oefenbehandelingen op de leslocatie, op stage of op een beurs die onder rechtstreeks toezicht vallen van een bevoegd docent. Voor oefenbehandelingen thuis zonder dit toezicht ben je niet verzekerd.

Roosters

Het rooster van de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie kun je inzien/downloaden door hieronder op de button van je keuze te klikken. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen te allen tijde plaatsvinden.

Rooster jaar 1 zaterdag

Rooster jaar 2 zaterdag

Studentenomgeving

De Academie kent sinds 2022 een studentenomgeving. Stap voor stap geven wij deze omgeving vorm. In deze omgeving kun je jouw persoonsgegevens updaten en vind je alle informatie die je nodig hebt voor jouw studierichting en jaar.

Je vindt hier roosters, studiegidsen en per module studiehandleidingen en overige informatie die de docent aanlevert. Je kunt tentamens inleveren, modules evalueren, de jaaragenda inkijken en vindt er nieuws over de Academie en het onderwijs. Bij jouw inschrijving krijg je een wachtwoord toegestuurd waarmee je deze omgeving kunt bekijken.

Langdurige ziekte

Word je tijdens het academiejaar langdurig ziek, dan bestaat de mogelijkheid je inschrijving op vertoon van een medische verklaring te beëindigen met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin je niet aan het onderwijs hebt kunnen deelnemen.

Klachten

Wij streven naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, gaat de klachtenregeling in werking. Ook heeft de Academie een vertrouwensfunctionaris ingesteld. Iedere klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer informatie Academie

Aan de inhoud van de website van de Academie voor Geesteswetenschappen voor het academische is grote zorg besteed. Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, wanneer bijvoorbeeld wetswijzigingen, wijzigingen in de regels van de Academie
of kabinetsmaatregelen met betrekking tot landelijke of mondiale crisissen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen telkens in deze studiegids worden opgenomen.

Privacy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt, wordt door de Academie vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Aansprakelijkheid
De Academie neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een module of roosterwijzigingen.

Docenten

Docent Energetische geneeswijzen en vaardigheden & Leertrajectbegeleiding bij de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie. Lees verder
Docent ‘de helende werking van muziek en klank' bij de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie. Lees verder
Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”