fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Energetische Begeleiding & Therapie

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dagen zijn op 24 februari & 4 mei 2024.

Welkom bij de opleiding waar alles om energie draait!

 

De hele wereld lijkt voor een belangrijk deel te bestaan uit vaste objecten, waarin alles in beweging is. De fysieke vormen zijn tastbaar, terwijl subtiele energie slechts kan worden waargenomen uit het effect die ze heeft. En dat maakt ons niet alleen nieuwsgierig maar ook leergierig!

Ben jij op zoek naar een opleiding die vanuit en naar een groter samenhangend geheel werkt? Is werken vanuit je hart, in contact met je intuïtie en subtiele energie een diepe wens voor jou? Dan zou deze opleiding iets voor jou kunnen zijn!

De opleiding tot Energetisch Therapeut is gebouwd op de volgende pijlers:

 • Het onderzoeken en werken met subtiele energie
 • Het ontplooien van je eigen wijze van waarnemen en bewustzijn
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie
 • Professionele vaardigheden en praktische vorming
 • Kennis vanuit diverse traditionele en moderne stromingen.
 • Betrokkenheid bij de samenleving en maatschappelijke participatie

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.


Over de opleiding

Studiecoördinator

Energetische Therapie
Energie zoekt haar weg naar harmonie en doorstroming als een natuurlijke beweging, zoals water in een beek. Via een gerichte handeling kunnen we een geblokkeerde plek beïnvloeden en de stroom weer vrijmaken. Alles is energie en heeft een verlangen naar een eigen stroom en heelheid.

 

Het energetisch mensbeeld heeft een holistische kijk op de mens en richt zich bij ziekte en ongemak op de gehele mens: het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee. Wat de mens denkt of voelt (bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam en de omgeving. Als mens gebruik je vele zintuigen, ook de energetische zintuigen.

 

Deze nieuwe opleiding biedt naast toepasbare kennis ook een groot aantal vaardigheden om als energetisch begeleider of energetisch therapeut af te studeren. We werken vanuit waarneming, met handposities of een combinatie hiervan, teneinde een gezonde levensstroom van jezelf en de medemens te activeren en in balans te brengen. De opleiding biedt middelen de heelheid in jezelf of een ander te herinneren en activeren.

 

Filosofie en achtergrond
Energetische geneeswijzen werden in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s), het bioveld (aura) en de natuurelementen een duidelijke plek hebben.

 

Energetisch behandelen
Uitgangspunt is leren begeleiden en handelen vanuit compassie, met een energetisch hartcentrum tussen kosmos en aarde. Als kanaal wordt behandeld met fysieke aanraking of in het bioveld. Hiermee beïnvloeden we de levensstroom, van onszelf en onze medemens, maar ook van andere levensvormen. Energie komt beweging, en stimuleert een gezonde flow in de leef- of werkomgeving. Verbinding maken tussen hemel en aarde, het gronden, in deze therapie is heel belangrijk om de hartenergie en kosmische energie verbonden te zijn, die vaak op de achtergrond is geraakt.

 

Wietzke van Oene
Studiecoördinator Energetisch Therapeut en docent Praktische vaardigheden

Opleiding Energetisch Therapeut

De Academie voor Geesteswetenschappen biedt een driejarige opleiding tot Energetisch Therapeut. Deze opleiding biedt groeimogelijkheden om van binnenuit je eigen uniciteit verder te ontwikkelen om een therapeut te worden die stevig staat in zijn/haar eigen innerlijke en energetische kracht en professionaliteit.

 

Je leert je te ontwikkelen op het terrein van subtiele energieën. Je leert dat niets op zich staat maar dat alles met elkaar is verbonden en daarvanuit een geheel vormt. Ook leer je dat alles met elkaar in wisselwerking is en elkaar dus ook wederzijds beïnvloedt. Dit weten maakt dat je niet alleen anders leert kijken naar wie je bent als mens, als ziel, als energetisch wezen, naar het leven in het algemeen en in het grotere geheel, maar dat je ook verdiept leert kijken naar de medemens.

 

Na afronding van de opleiding ben je vakkundig in staat je medemens te helpen groeien naar een nieuwe balans. Dit doe je door ondersteunende kennis en praktische vaardigheden toe te passen in therapeutische behandelingen. Hierbij spreek je altijd het zelfhelend vermogen van de cliënt aan of leer je hem/haar dit aan te spreken. Zo kan hij/zij groeien van klacht naar kracht.

 

Naast kennis, kunde en geschiedenis is er binnen het programma aandacht voor de ontwikkeling van een innerlijk open leerhouding via leertrajectbegeleiding, intervisie, supervisie, meditatie, compassietraining, innerlijke reflectie en lesoverstijgende activiteiten.

Hoe werkt een Energetisch Therapeut?

Een energetisch therapeut werkt vanuit een energetisch perspectief en zal allereerst een professionele bedding en vertrouwensband met de ander creëren voordat tot behandelen wordt overgegaan.

 

De energetisch therapeut beschikt over de competenties om zelfstandig te kunnen werken. Binnen een energetische behandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding, hulpvraag, de behandeling met de daarbij behorende intuïtieve en methodische interventies, het evalueren en het afsluiten van de behandeling. Het gronden is een belangrijk onderdeel voor, tijdens en na de behandeling.

 

De energetisch therapeut zal zich voorbereiden door zich af te stemmen op het eenheidsbewustzijn, of de bronenergie, en zal zich als helder instrument verbinden om energie door zich heen te laten stromen.

 

Een energetische behandeling bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten in een mens. Niet de ziekte wordt behandeld, maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. Energetische therapie is onderdeel van de complementaire en integrale zorg.

Kennis en vaardigheden

Een energetisch therapeut helpt het energiesysteem in balans te brengen en het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren, waardoor de energie weer vrij door en om het lichaam kan stromen en de levensenergie wordt gestimuleerd.

 

De energetisch therapeut is een autonome, zelfbewuste en verantwoordelijke zorgprofessional die bij individuele cliënten een persoonlijke afweging maakt op basis van eigen onderzoek, vervolgens een energetische analyse en classificatie of vakspecifieke diagnose bepaalt en op basis daarvan een behandelplan opstelt, bespreekt en uitvoert. Daarbij gaat hij/zij uit van zijn/haar individuele bekwaamheid.

 

Competenties specifiek bij de behandelwijze van de energetisch therapeut zijn onder andere:

 • inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn en waarnemen, en voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen;
 • empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over energetische hulpverlening die daarbij geboden kan worden;
 • attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
 • belangstelling voor de hele persoon in zijn/haar psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding te bieden;
 • algemene basiskennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen).

Verder zorgt de energetisch therapeut ervoor dat hij/zij op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor de beroepsuitoefening.

 

De wijze waarop aan de zelfstandige behandelrol van de energetisch therapeut in de praktijk vorm en inhoud wordt gegeven is afhankelijk van de gemaakte afspraken binnen samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) of als medebehandelaar.

 

Studieprogramma

Globaal ziet de opbouw van de opleiding Energetisch Therapeut er als volgt uit.

 • Leerjaar 1: je krijgt basiskennis en -vaardigheden aangereikt om je energetisch te kunnen openen en ontwikkelen;
 • Leerjaar 2: je verdiept je praktische vaardigheden, waarneming vanuit een eenheidstoestand en kennis en je start met een stage of de ontwikkeling van een casus of scriptie;
 • Leerjaar 3: je integreert en implementeert alle lesstof binnen je eigen beroepsruimte of individueel perspectief en legt een portfolio-examen af met een casus- of scriptiepresentatie.

Hieronder volgt per studiejaar een meer gedetailleerde beschrijving. Het programma kan op onderdelen tussentijds worden aangepast.

 

Leerjaar 1

 

 1. Welkom, introductie, overzicht en kennismaking
 2. Ervaar de basisbeginselen van Energetische Therapie: ontspanning, het zelfregulerend vermogen en het menselijk subtiele lichaam
 3. Tijdreizen door de geschiedenis van Energetische Behandelmethoden
 4. Maak energetisch verbinding door te gronden, centreren en af te stemmen
 5. Oriëntatie van het beroepenveld met een externe beursdag
 6. Kijken met al je zintuigen en behandelen vanuit je hart
 7. Biografie als ontwikkelingsweg
 8. Methodische energetische interventies, chakravaardigheden
 9. Alles is Energie
 10. Leren door ervaren: compassie- en meditatietraining
 11. Thuiskomen in de aura met bijpassende vaardigheden
 12. Leertrajectbegeleiding en practicum

 

Leerjaar 2

 

 1. Kennismaking met energetische behandelmethoden
 2. Energetische kanalisatie via methoden voor gevorderden
 3. Onderzoeken van intentie, ethiek en wettelijke voorwaarden binnen het zorgveld
 4. Verhogen van de Qi-stromen met QiGong, de vijf elementen, yin en yang
 5. Werken met de taal van de imaginatie
 6. Metafysica, het ontastbare zichtbaar maken
 7. Ervaren van lokale en non-lokale benaderingen van verdiepende behandelvormen
 8. De helende kracht van muziek en klank
 9. Verdieping van intuïtieve en methodische energetische interventies
 10. Een start maken met energetische praktijkvoering en casuïstiek
 11. Stageperiode/opdrachten/begeleiding/open clinics
 12. Leertrajectbegeleiding en practicum

 

Leerjaar 3

 

 1. Onderzoek de wereld van subtiele energie en biofotonen
 2. Licht op jouw persoonlijke of professionele praktijk
 3. Ervaar de zuiverende stroom van de Kundalini energie
 4. Stageperiode/opdrachten/begeleiding/open clinics
 5. Verwonderende wereld van Psychometrie en Transpersoonlijk Waarnemen
 6. Verhoog je trilling: werken met het subtiele lichaam en bronnen van licht
 7. Verdiep het empathisch vermogen via licht-, klank- en kleurfrequenties
 8. Stagebegeleiding en PsBK – Gele en Rode vlaggen
 9. Integreer de verbindende stroom van het haralichaam
 10. Examenmodule: casus- of scriptiepresentatie en eindportfolio
 11. Leertrajectbegeleiding en practicum

Studieopzet en tentamens

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het maken van tentamens.

 

Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Diploma of eindcertificaat

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een door SNRO geaccrediteerd diploma Energetisch Therapeut mits je ook een diploma Medische Basiskennis (MBK) dat voldoet aan de zogeheten Plato-eindtermen kunt overleggen, of een geldige vrijstelling daarvan hebt. Heb je het diploma MBK langere tijd geleden behaald, dan vragen we je om ook een bewijs van recente nascholing te overleggen.

 

Wanneer je bij het afronden van de opleiding (nog) niet in het bezit bent van het diploma MBK, of je kiest niet daarvoor, dan ontvang je een eindcertificaat Energetisch Therapeut. Dit eindcertificaat kun je te tot één jaar na dato opwaarderen naar een geaccrediteerd vakdiploma zodra de diploma MBK alsnog is behaald.


Het behalen van de diploma’s MBK en PsBK

Wanneer je bij de start van de opleiding Energetisch Therapeut nog niet beschikt over het MBK-diploma dan raden we je dus om dit, parallel aan ons studieprogramma, te behalen. Ligt jouw interesse of toekomstig werkveld op het psychosociale vlak, dan raden we je aan ook het diploma PsBK (Psychosociale basiskennis) te behalen. Een geaccrediteerde bijscholing MBK omvat automatisch een gedeelte PsBK.

 

Voor het behalen van deze diploma’s is de Academie een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Con Amore dat door SNRO geaccrediteerde MBK– en PsBK-opleidingen aanbiedt die voldoen aan de Plato-eindtermen. Deze worden aangeboden in de vorm van zelfstudie, online, fysiek en gemengd (een combinatie van online en fysiek).

 

Let op: studenten van de Academie gaan voor de MBK- en PsBK-diplomering een opleidings- en betalingsrelatie aan met Con Amore. De Academie is hierin geen aanspreekpunt.

 


Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Na succesvolle afronding van de opleiding kun je toegang krijgen tot beroepsverenigingen zoals de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Vergoedingen door zorgverzekeraars hangen af van meerdere individuele factoren zoals de vooropleiding en of je wel of geen MBK- en/of PsBK-diploma hebt behaald.

Arbeidsmarktperspectief

In de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats die zorgen voor een gunstig perspectief voor energetisch therapeuten. Zo biedt de notie van positieve psychologie, die steeds breder opgang doet en waarin alle dimensies van de mens worden meegenomen, veel aanknopingspunten. Immers, binnen de energetische therapie wordt de mens sowieso al vanuit een holistisch oogpunt benaderd.

 

Als je als student van plan bent een eigen praktijk te beginnen, dan zullen we tijdens het eerste intakegesprek bespreken wat de persoonlijke mogelijkheden en perspectieven zijn na het afstuderen. De arbeidsmarktperspectieven hangen namelijk direct samen met de wensen, richting en het niveau van de persoonlijke vooropleiding. We zullen jou als student hierin adviseren.

 

Als je in de zorgsector werkzaam bent kun je Energetische Therapie als beroepsspecialisatie toevoegen. Natuurlijk kun je de opleiding ook zuiver vanuit persoonlijke interesse of als professionele bijscholing volgen.

Erkenning & Accreditaties

 

De opleiding Energetische Begeleiding en Therapie heeft een door de SNRO toegekende ‘ontwikkelingsaccreditatie’ als Post-hbo conforme beroepsopleiding van 3 jaar. 

 

De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen in het particulier onderwijs.

 

Wat betekent onafhankelijke accreditatie?

Accreditatie betekent dat een daarvoor aangewezen (onafhankelijke) partij beoordeelt of de opleidingen en de organisatie voldoen aan bepaalde standaarden. Hierbij wordt onder andere gekeken of de opleiding qua inhoud op hbo-niveau is en of het in- en uitstroomniveau van de studenten voldoet aan het beroepsprofiel voor energetisch therapeuten. Daarnaast wordt de organisatie van de opleidingen bekeken en beoordeeld op professionaliteit en kwaliteit. Voor de beoordeling van zowel onze opleidingen, als van de Academie als organisatie, hanteert de SNRO dezelfde criteria als de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs van Nederlandse en Belgische Hogescholen en Universiteiten​.

Wanneer je een vooropleiding hebt op minimaal hbo-niveau, en de driejarige HBO-conforme opleiding Energetische Begeleiding en Therapie succesvol hebt afgerond, dan ontvang je een diploma Energetisch Therapeut waarop de SNRO accreditatie is vermeld (geldt voor de opleidingsronde die is gestart in het najaar van 2023).

Heb je de modules MBK Medische Basiskennis en / of PSBK Psychosociale Basiskennis afgerond ofwel aantoonbaar vrijstelling volgens de zgn. plato-eisen, dan ontvang je van de Academie voor Geesteswetenschappen een diploma als Energetisch Therapeut. Je kan het MBK en /of PSBK-diploma, naast of tot maximaal 1 jaar na afronding van de opleiding tot Energetische Therapeut overleggen.

Een eenvoudig overzicht is te vinden op de website van onze opleidingspartner Con Amore. Je ontvangt een ‘ partner’korting van 10%.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure en toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie is een afgeronde HBO vooropleiding een vereiste. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Heb je geen hbo-diploma maar ben je van mening over een vergelijkbaar denk- en schrijfniveau te beschikken? Dan kun je – na een kennismakingsgesprek – een toelatingsopdracht maken.

Na je aanmelding voor de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de studiecoördinator. Naar aanleiding van dit gesprek besluit de studiecoördinator of je aanmelding omgezet wordt naar een definitieve inschrijving.

Heb je vragen over de toelatingseisen tot de opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Neem dan contact op met Wietzke van Oene via wietzke.van.oene@academiegeesteswetenschappen.nl.

En kom vooral langs op een van onze open dagen om een proefles te volgen en een gratis behandeling te ontvangen tijdens een open clinic.

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studie vraagt een inspanning tussen de 15 en 20 uur per week, berekend over 42 weken per jaar. Dit is inclusief de colleges en thuisstudie zoals bijv. literatuurstudie en meditaties.

Vrijstelling van modules
In overleg met de studiecoördinator is vrijstelling voor een bepaalde module mogelijk mits deze vóór aanvang van het studiejaar wordt aangevraagd. De studiecoördinator overlegt de aangevraagde vrijstelling met de docent van de module waar de vrijstelling voor wordt aangevraagd. Vrijstelling leidt niet tot verlaging van het verschuldigde collegegeld. Wel heb je de mogelijkheid de vrijgekomen ruimte in te vullen met een andere module uit bijvoorbeeld een andere opleiding, mits deze voor derden toegankelijk is. Naast het overleg met je studiecoördinator geef je de vrijstelling en eventueel de vervangende module door via osb@academiegeesteswetenschappen.nl. Als je in deze vervangende module het tentamen met voldoende resultaat afrondt, wordt deze module vermeld op het diploma.

Studie-uitloop
Heb je na twee of vier lesjaren alle modules gevolgd, maar ben je nog niet klaar met je studie, omdat je nog enkele tentamens moet doen en/of de stage en/of je scriptie of stageverslag moet schrijven, dan krijg je aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde studiejaar, in de periode 1 september t/m 31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat je collegegeld hoeft te betalen.
Heb je per 1 januari de resterende onderdelen nog niet afgerond en wil je de opleiding voortzetten, dan worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd) en € 50,- per af te leggen tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag). Deze tarieven gelden ook in daaropvolgende studiejaren, totdat je opleiding is afgerond.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen voor de opleiding Geestelijk Begeleider zijn:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Woensdagavond
18:30 tot 21:30 uur

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Klassen
Een veilig leerklimaat waarin je alle medestudenten leert kennen, vinden wij belangrijk. Onze klassen hebben daarom een maximale grootte van 30 studenten. Incidenteel zullen andere studenten die door ziekte in een vorig leerjaar een module hebben gemist of die een maatwerkprogramma volgen, bij je klas aanschuiven. Iedere groep heeft een klassenvertegenwoordiging, die een keer in de twee maanden online overleg heeft over wat speelt bij studenten en academie.

Vele handen maken licht werk
Als Academie hebben we met regelmaat taken die je als vrijwilliger in kunt vullen, bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiging, artikelen schrijven en andere meer incidentele activiteiten. Voor deze vrijwilligersactiviteiten krijg je in ruil toegang tot onze zomercolleges. Wij hebben geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen in de door de docent gewenste opstelling zet. We willen je dan ook vragen of je samen met je studiegenoten de docent wil ondersteunen bij het inrichten van het lokaal. En na de les de tafels en stoelen wil terugzetten zoals je ze hebt aangetroffen, het bord schoonvegen, en eventueel klein afval in de prullenbak doen. Dankjewel!

Geluidsopnames
Op grond van de wet op de privacy en de veiligheid van de leeromgeving zijn geluidsopnames van lessen alleen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen gemaakt worden met toestemming van alle aanwezigen, niet alleen de docent, maar ook de studenten. Studenten en docenten moeten geheimhouding betrachten over wat er in de colleges gezegd wordt, met bijzondere aandacht voor lessen intervisie, supervisie, leertraject-begeleiding en autobiografisch schrijven, waarin persoonlijke zaken worden uitgewisseld. Alle opnames die beluisterd zijn dienen verwijderd te worden in verband met privacy.

Afwezigheid bij het college
Kun je niet aanwezig zijn bij een college? Informeer dan van tevoren de docent én het Onderwijs- & Studentenbureau. Heb je twee of meer colleges van een module gemist? Informeer dan bij de desbetreffende docent naar een mogelijkheid om de aangeboden lesstof van de module alsnog te verwerken.

College volgen via de computer (hybride)
Als Academie gaan wij uit van onderwijs op locatie – aan de Eykmanlaan 1200 – met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten.

Gedurende het academiejaar 2021-2022 is, door COVID-maatregelen vanuit de overheid, meerdere malen uitgeweken naar online onderwijs. Mochten er in de toekomst opnieuw beperkende maatregelen vanuit de overheid uitgevaardigd worden die consequenties hebben voor ons onderwijs, dan communiceren wij dit bijtijds naar onze studenten en docenten. In overige gevallen is het – onder specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte – mogelijk om, na overleg met de studiecoördinator, online aan te sluiten bij colleges die fysiek plaatsvinden. Vanuit huis kun je inloggen waarna je op het beeldscherm in het lokaal zichtbaar wordt voor de docent en je medestudenten. Houd er rekening mee dat je eigen deelname hierdoor beperkt kan zijn en dat er modules zijn met (praktijk)colleges die alleen op locatie zijn te volgen en niet online.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.850 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Vanaf het tweede jaar Energetisch Therapeut wordt aanmelding als aspirant-lid bij een beroepsorganisatie aanbevolen. De kosten hiervan bedragen ongeveer  € 100 per jaar.

Aanmelden

Aansprakelijkheid

Tijdens de opleiding Energetisch Therapeut ben je verzekerd tegen aansprakelijkheid voor oefenbehandelingen op de leslocatie, op stage of op een beurs die onder rechtstreeks toezicht vallen van een bevoegd docent. Voor oefenbehandelingen thuis zonder dit toezicht ben je niet verzekerd.

Rooster

Het rooster van de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie kun je inzien/downloaden door hieronder op de button van je keuze te klikken. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen te allen tijde plaatsvinden.

Rooster jaar 1 Zaterdag

Rooster jaar 2 Zaterdag

Studentenomgeving

De Academie kent sinds 2022 een studentenomgeving. Stap voor stap geven wij deze omgeving vorm. In deze omgeving kun je jouw persoonsgegevens updaten en vind je alle informatie die je nodig hebt voor jouw studierichting en jaar.

Je vindt hier roosters, studiegidsen en per module studiehandleidingen en overige informatie die de docent aanlevert. Je kunt tentamens inleveren, modules evalueren, de jaaragenda inkijken en vindt er nieuws over de Academie en het onderwijs. Bij jouw inschrijving krijg je een wachtwoord toegestuurd waarmee je deze omgeving kunt bekijken.

Langdurige ziekte

Word je tijdens het academiejaar langdurig ziek, dan bestaat de mogelijkheid je inschrijving op vertoon van een medische verklaring te beëindigen met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin je niet aan het onderwijs hebt kunnen deelnemen.

Klachten

Wij streven naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, gaat de klachtenregeling in werking. Ook heeft de Academie een vertrouwensfunctionaris ingesteld. Iedere klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer informatie Academie

Aan de inhoud van de website van de Academie voor Geesteswetenschappen voor het academische is grote zorg besteed. Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, wanneer bijvoorbeeld wetswijzigingen, wijzigingen in de regels van de Academie
of kabinetsmaatregelen met betrekking tot landelijke of mondiale crisissen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen telkens in deze studiegids worden opgenomen.

Privacy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt, wordt door de Academie vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Aansprakelijkheid
De Academie neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een module of roosterwijzigingen.

Docenten

Docent Energetische geneeswijzen en vaardigheden &, Leertrajectbegeleiding bij de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie. Lees verder
Docent ‘de helende werking van muziek en klank' bij de opleiding Energetische Begeleiding en Therapie. Lees verder
Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”