fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Transpersoonlijk & Energetisch Werken

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

De opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken (TEW) is overgegaan in de opleiding Energetisch Therapeut.

Grensoverstijgend

Hoe je de wereld om je heen ervaart, wordt bepaald door je zintuigelijke waarneming, intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin je bent opgegroeid.

Je werkelijkheidsbeleving wordt daardoor niet alleen begrensd door de praktische beperking van je zintuigen, maar ook door het collectieve bewustzijn van de cultuur, samenleving, gemeenschap of groep waarvan je deel uitmaakt. Toch kan je waarneming en creativiteit die begrenzing overstijgen: je bent je bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die je niet kunt begrijpen of verklaren vanuit de paradigma’s die in de samenleving gangbaar zijn. De tweejarige basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken biedt structuur en herkenning wanneer je op dit terrein voor jezelf een weg zoekt of wanneer je je vermogens wilt aanwenden om er anderen mee van dienst te zijn.

Na de tweejarige basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken kun je kiezen voor de tweejarige beroepsspecialisaties Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Basisopleiding TEW

Binnen de basisopleiding doceren we een breed spectrum van invloeden vanuit transpersoonlijke dimensies, waardoor je persoonlijke capaciteiten en ervaringen op dat gebied theoretisch worden ingebed. Daarbij komt onder meer aan de orde wat in de samenleving als paranormaal of esoterisch wordt beschouwd, maar wat ook duidelijke raakvlakken heeft met rationaliteit en wetenschap. In dat kader besteden we aandacht aan onderzoeken op het gebied van onder meer bewustzijnsniveaus, grenservaringen, hooggevoeligheid, mystiek, energetische velden, spiritualiteit en healing. Zo krijg je aanknopingspunten om je te oriënteren op je eigen ervaringen en inzichten op die vlakken, zodat je daarmee mede vervolgens ook anderen kunt helpen en adviseren.

 

Je maakt daarnaast ook kennis met visies van auteurs die zich in deze tijd bewegen op het vlak van nieuwe transpersoonlijke denkrichtingen. Het onderzoek naar nieuwe paradigma’s in de wetenschap komt aan de orde, zoals de kwantumfysica en actueel bewustzijnsonderzoek. Tevens krijg je kennis van grondbegrippen en systematiek van de sociologie. Je wordt uitgedaagd om de koppeling te maken tussen sociaalwetenschappelijke concepties en een metafysische levensbeschouwing.

 

Vakgebieden TEW

In de basisopleiding van Transpersoonlijk & Energetisch Werken komen de volgende vakgebieden aan bod:

 

Relevante kennisvelden

Je krijgt kennis aangereikt over vakgebieden zoals de Westerse en de Oosterse psychologie. Binnen zowel het Indiase als het Chinese denken bestaat er een grote rijkdom aan inzichten over de mens in zowel  persoonlijke als transpersoonlijke aspecten. Verder komen mystieke stromingen aan de orde. Je verwerft bovendien kennis van de belangrijkste theoretische thema’s van de psychosynthese. Rituele vormgeving komt aan bod, waarbij we de collectieve symbool- en verhaalelementen belichten. Je maakt tevens kennis met vormen van imaginatiebegeleiding en -technieken.

 

Persoonlijke ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan zelfreflectie en het verder ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. Binnen de hierboven geschetste kaders wordt waar mogelijk jouw eigen, innerlijke ontwikkeling gestimuleerd. Modules die bij uitstek ingaan op de persoonsvorming zijn de leertrajectbegeleiding met de portfoliogesprekken en systemisch werk, waarbij je actief participeert in de opstellingensessies. Tevens verkrijg je kennis van en inzicht in hoogsensitiviteit. Het verwerven van grotere zelfkennis en het vormen van nieuwe denkkaders komen hierin onder meer aan de orde.

Beroepsontwikkeling

Je verdiept je in je eigen functioneren en het ontwikkelen van jouw professionele identiteit. Je krijgt praktijklessen waarbij je energetisch werkt vanuit verschillende paradigma’s en stromingen. Je krijgt inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen behandelvormen en ontdekt hierin jouw eigen wijze van werken. De leertrajectbegeleiding richt zich niet alleen op jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook op je beroepsmatige vaardigheden. Ontwikkelplannen en actieplannen maken onderdeel uit van de begeleidingsdagen. Op deze dagen vorm je met andere studenten onder meer kleine intervisiegroepen, die zich richten op je beroepsontwikkeling.

 

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere opleiding heeft een eigen studiecoördinator, die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in de opleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De studiecoördinatoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding.

 

Elizabeth Post, studiecoördinator Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut

Als studiecoördinator heet ik je van harte welkom bij de basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken.

 

De opleiding heeft een uniek karakter. Een breed spectrum van invloeden vanuit een transpersoonlijke dimensie komt binnen het studieaanbod naar voren. Daarnaast richten we de aandacht op het werken met subtiele energieën en de specifieke kennisvelden die daarmee samenhangen. Door de koppeling van het transpersoonlijke en het energetische in de eerste twee studiejaren leg je de basis voor de beroepsmatige kopstudies.

 

We leggen sterk de nadruk op je persoonlijke ontwikkeling en het verdiepen van bewustzijn van je eigen identiteit. Gaandeweg vormt zich hierin ook je beroepsidentiteit. Je wordt je daardoor steeds bewuster van jezelf en wie je bent in het beroep dat je wil gaan uitoefenen. De belangrijkste innerlijke grondhouding is die van de oprechte empathie. Deze houding bevordert een openheid in je waarneming van de hulpbehoevende ander en je bereidheid je in te zetten.

 

Ik wens je veel toewijding en inspiratie toe dit studiejaar. Hoe jij persoonlijk en beroepsmatig nadere invulling geeft en zult bewegen hangt grotendeels af van jouw eigen unieke competenties en jouw authentieke persoonlijke bestemming in dit leven. Als studiecoördinator stimuleer en ondersteun ik je in je bewustzijnsproces om je te ontwikkelen tot een empathisch bewogen transpersoonlijk counselor of energetisch therapeut.

 

Elizabeth Post

Studiecoördinator Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut

Beroepsspecialisaties Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Na de basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken krijg je de gelegenheid om je te specialiseren tot Transpersoonlijk Counselor óf Energetisch Therapeut.

 

De specialisatie tot Transpersoonlijk Counselor is gericht op het leren herkennen en begeleiden van ervaringen die zich op het transpersoonlijke vlak afspelen. Daarmee doelen we op ervaringen waarbij mensen het gevoel hebben dat hun alledaagse identiteit wordt overschreden en verbreed. Die ervaringen worden vaak ‘spiritueel’, ‘mystiek’ of ‘paranormaal’ genoemd. Ze geven vaak een gevoel van verhoogde betekenis en zijn voor veel mensen richtinggevend, maar stuiten in de samenleving ook op onbegrip. Er zijn mensen die er door in verwarring raken. In de reguliere hulpverlening worden dergelijke ervaringen op dit vlak soms ten onrechte gepathologiseerd. Met counseling op het transpersoonlijk vlak begeleid je mensen, die zulke bijzondere ervaringen hebben, in het integreren daarvan in de praktijk van hun leven.

 

De specialisatie tot Energetisch Therapeut is gericht op het verdiepen van de kennis en gevoeligheid voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën om daarmee anderen te kunnen helpen om te helen of een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hier spreken we van magnetiseren, handoplegging of heling op afstand. Compassievolle aandacht en afstemming op de hulpvrager worden bewuster gemaakt. Ook leer je jezelf in allerlei opzichten goed te verzorgen. Dit is essentieel voor een optimale gezondheid en een optimale zorg voor de hulpvrager. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijkvoering, intervisie en supervisie. Paradigma’s en stromingen die onder andere gevolgd worden zijn: Healing Touch, Chi Gong en Spiritual Healing.

Studieopzet & tentamens

Je volgt een programma op zaterdag met steeds twee modules: één in de ochtend en één in de middag. Elke module bestaat uit vijf hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten met een (take-home) tentamen, een zelfreflectie, een presentatie of andere vorm.

 

De basisopleiding TEW wordt afgesloten met een examen en diploma. Het diploma biedt de mogelijkheid om lid te worden van een beroepsvereniging, ingeschreven te worden in het Register Beoefenaren Complementaire Zorg en praktijknota’s in aanmerking te laten komen voor vergoeding door de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.

 

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen deze opleiding kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van ons onderwijs omdat wij niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden zijn. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Tijdens het onderwijs leer je niet alleen van de docent maar ook van je medestudenten. Door met een open hart van en met elkaar te leren, ontstaan er hechte klassen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de studie. Veel studenten ervaren de verbinding onderling als thuiskomen bij gelijkgestemden.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Mocht je geen hbo-opleiding hebben afgerond dan kun je, na een kennismakingsgesprek, een toelatingsopdracht maken. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Wil je rechtstreeks worden toegelaten tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact voordat je je wilt inschrijven, laat het ons weten. En kom vooral langs op een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per academiejaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges).

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden van de opleidingen worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:30 uur

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Studiekosten

Het studiegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Daarnaast zul je rekening moeten houden met de aanschafkosten van studieboeken.

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we de studiegids, studiehandleidingen en het rooster in de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegids plaatsen we ook op de website.

Studiegids

Erkenning & Accreditaties

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).

De Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) heeft accreditaties verleend voor:
• Medische Basiskennis (MBK)
• Psychosociale Basiskennis (PsBK)
MBK en PsBK zijn intregrale onderdelen van de opleiding Energetische Therapie.

Zowel bij de medische als bij de psychologische leerlijnen worden ervaren artsen, psychiaters, klinisch psychologen en neuropsychologen ingezet die daar aantoonbaar mee vertrouwd zijn.

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”