Opleiding Spiritualiteit & Zingeving

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een erkende opleiding Spiritualiteit & Zingeving op HBO-niveau. Na een tweejarige basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een tweejarige Vrije Studierichting of een tweejarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider.

Opleidingsprofiel

De mens wordt gekenmerkt door een diep verlangen om de oorsprong, het doel en de zin van dit leven te begrijpen. Al sinds mensenheugenis wordt door volken, gemeenschappen en individuen met dit existentiële verlangen geworsteld. Dit vinden we terug in de overlevering van oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en vele geschriften over esoterie en mystiek, maar ook in hedendaagse uitingen van wetenschap en kunst en in het dagelijks leven.

Evenals in eerdere historische periodes wordt in onze tijd het individu weer sterk geconfronteerd met de noodzaak om op eigen kracht de grote zingevingsvragen tegemoet te treden, waar collectieve geborgenheid in dat opzicht voor velen niet meer voldoet.

Verwondering, kennis en vaardigheden

In het opleidingstraject Spiritualiteit en Zingeving krijgt de student vele aanknopingspunten aangereikt voor deze individuele zoektocht, zonder dat ze worden ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering met aanknopingspunten voor een kritische, individuele kenniswerving en -toepassing.

Na een twee jaar durende basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een Vrije Studierichting die vooral gericht is op verdere verdieping van de eigen spiritualiteit.

Maar ook kan gekozen worden voor een beroepsmatig afstudeertraject als Geestelijk Begeleider. Studenten kunnen dan na de basisopleiding professionele vaardigheden ontwikkelen om andere mensen te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met levens- en zinvragen. Vastlopen in zingevingsvragen is tegenwoordig immers een veel voorkomende oorzaak van frustratie, uitval en psychisch leed.

Leerdoelen en eindtermen

Vrije studierichting

Afgestudeerden aan de Basisopleiding (2 jaar) gevolgd door de Vrije Studierichting (2 jaar) beschikken over de navolgende deskundigheid en vaardigheden:

  • Zelfstandig en onbevangen vanuit een breed kennisperspectief kunnen nadenken over zingevingsvragen, spiritualiteit en transcendentie; in staat tot reflecteren op eigen gedrag, denken en gevoelens;
  • Zelfstandig en geïnspireerd de weg kunnen vinden in cultuurhistorische en methodologische benaderingen van wereldgodsdiensten, filosofische stromingen, religieuze bewegingen of andere vormen van spiritualiteit en esoterie in relatie tot zingevingsvragen;
  • Zelfstandig en geïnspireerd de weg kunnen vinden in sociaal wetenschappelijke, (para)psychologische en natuurwetenschappelijke paradigma’s met betrekking tot zingevingsvragen;
  • Onbevooroordeeld maar ook kritisch kennis kunnen nemen van bijzondere bewustzijnstoestanden, buitenzintuigelijke waarneming, meditatiemethoden en andere ingangen tot transcendentie of spiritueel inzicht;

Geestelijk Begeleider

Afgestudeerden aan de Basisopleiding (2 jaar) gevolgd door de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider (2 jaar) beschikken bovendien over:

  • Zodanige psychologische, medisch-biologische en sociaal wetenschappelijke kennis dat ze in staat zijn zelfstandig een hulpverleningsrelatie aan te gaan, waarbij ze de eigen mogelijkheden en beperkingen op voorhand verantwoord kunnen inschatten;
  • Voldoende psychologische en communicatieve vaardigheden om met methodische gespreksvoering cliënten verantwoord en effectief te begeleiden en te ondersteunen bij de omgang met zingevingsproblematiek en spirituele ontwikkeling;
  • Voldoende inzicht in de sociologische, psychologische, psychiatrische, juridisch-ethische en organisatorische aspecten van een hulpverleningsrelatie om zich op verantwoorde wijze professioneel te kunnen positioneren in het zorgsysteem en om te complexe problematiek te kunnen onderkennen en effectief door te verwijzen;
  • Zodanige beheersing van inzicht en vaardigheden zoals hierboven omschreven, dat daarin ook de psychosociale basiskennis is geïntegreerd, zoals die vereist wordt door relevante beroepsverenigingen en externe instanties voor accreditatie van dit type beroepsopleiding.

Lees meer over het beroepsprofiel van een Geestelijk Begeleider.

Praktische informatie

Lestijden

De studierichting Spiritualiteit & Zingeving start jaarlijks in september. De lessen vinden wekelijks plaats op donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. De lessen starten op donderdag 6 september 2018.

Rooster 2018/2019

In het voorjaar van 2018 wordt hier het rooster geplaatst.

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2018/19 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Bij inschrijving vóór 1 juni 2018 en als het collegegeld in één keer betaald wordt, wordt € 100,- korting gegeven.

Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

  • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
  • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vakgroepcoördinator

Fons Dekkers, fons.dekkers@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

Deze opleiding is erkend door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg. Het onderdeel Psychosociale Basiskennis (PsBK) van de opleiding Geestelijke Begeleiding is geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en door de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO). Zie Accreditaties