fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Kopstudie Transpersoonlijk Counselor

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open avond is op 4 juli 2024.

Met counseling op het transpersoonlijk vlak begeleid je mensen die bijzondere ervaringen hebben

De specialisatie tot Transpersoonlijk Counselor is gericht op het leren herkennen en begeleiden van ervaringen die zich op het transpersoonlijke vlak afspelen. Daarmee doelen we op ervaringen waarbij mensen het gevoel hebben dat hun alledaagse identiteit wordt overschreden en verbreed. Die ervaringen worden vaak ‘spiritueel’, ‘mystiek’ of ‘paranormaal’ genoemd. Ze geven vaak een gevoel van verhoogde betekenis en zijn voor veel mensen richtinggevend, maar stuiten in de samenleving ook op onbegrip.

Er zijn mensen die erdoor in verwarring raken. In de reguliere hulpverlening worden dergelijke ervaringen op dit vlak soms ten onrechte gepathologiseerd. Met counseling op het transpersoonlijk vlak begeleid je mensen die zulke bijzondere ervaringen hebben bij het integreren daarvan in hun dagelijks leven.


Over de opleiding

Hein van Dongen, studiecoördinator kopstudie Transpersoonlijk Counselor

 

Als studiecoördinator heet ik je van harte welkom bij de kopstudie transpersoonlijk Counselor.

 

Hein van Dongen

De opleiding heeft een uniek karakter. De Transpersoonlijke Psychologie is een stroming die transcendente aspecten van bewustzijnservaringen tracht te onderzoeken en te integreren binnen haar hulpverlening aan de geestelijke hulp zoekende mens. Kennisvelden vanuit de Transpersoonlijke Psychologie komen binnen het studieaanbod naar voren, variërend van ‘spiritual emergency’ tot transpersoonlijke counseling en van ‘grenservaringen’ tot nieuwe psychiatrie & cocreatie.

 

Sterke nadruk is gelegd op de persoonlijke ontwikkeling en daarin het verdiepen van bewustzijn van de eigen identiteit. Gaandeweg vormt zich hierin ook de beroepsidentiteit.
De student zal zich dusdanig steeds bewuster worden van zichzelf en wie hij of zij is in de hoedanigheid van de transpersoonlijke counselor. De belangrijkste innerlijke grondhouding is die van de oprechte empathie en onbevooroordeelde openheid voor het verhaal van de hulpzoekende mens.

 

Ik wens je veel toewijding en inspiratie toe dit studiejaar. Hoe jij persoonlijk en beroepsmatig nadere invulling geeft en zult bewegen hangt grotendeels af van jouw eigen unieke competenties en jouw authentieke persoonlijke ontwikkelingsweg in dit leven. Als studiecoördinator stimuleer en ondersteun ik je in je bewustzijnsproces om je te ontwikkelen tot een empathisch bewogen transpersoonlijk counselor .

 

Hein van Dongen

Studiecoördinator kopstudie Transpersoonlijk Counselor

 

Beroepsopleiding TC

De specialisatie tot Transpersoonlijk Counselor is gericht op het leren herkennen en begeleiden van ervaringen die zich op het transpersoonlijke vlak afspelen. Daarmee doelen we op ervaringen waarbij mensen het gevoel hebben dat hun alledaagse identiteit wordt overschreden en verbreed. Die ervaringen worden vaak ‘spiritueel’, ‘mystiek’ of ‘paranormaal’ genoemd. Ze geven vaak een gevoel van verhoogde betekenis en zijn voor veel mensen richtinggevend, maar stuiten in de samenleving ook op onbegrip.

 

Er zijn mensen die erdoor in verwarring raken. In de reguliere hulpverlening worden dergelijke ervaringen op dit vlak soms ten onrechte gepathologiseerd. Met counseling op het transpersoonlijk vlak begeleid je mensen, die zulke bijzondere ervaringen hebben, in het integreren daarvan in hun dagelijks leven.

 

Leerlijnen en modules TC

In de kopstudie Transpersoonlijk counseling worden de modules ondergebracht in leerlijnen. Hieronder vind je een overzicht van de kopstudie derde en vierde jaar Transpersoonlijk Counselor.

 

Theorie en praktijk Energetische Therapie

 

 • Spiritual Healing (TC3)
  Het verkrijgen van kennis over de methodische interventie van de energetische therapie en het ontwikkelen van vaardigheden in de praktische toepassing ervan op het gebied van ‘Spiritual Healing’. Tevens wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten ziektes, mogelijke oorzaken van ziektes en casusbeschrijvingen. De zienswijzen en ervaringen van Harry Edwards komen daaromtrent aan de orde.

 

Transpersoonlijke Psychologie

 

 • Psychosynthese (TC3 en 4)
  In de module psychosynthese gaan we gedurende 5 dagdelen met elkaar aan het werk. Dat wil zeggen dat er beknopt theorie wordt aangereikt en we vooral praktisch en ervarend zullen leren. We maken kennis met basisbegrippen uit psychosynthese en werkvormen, die hieruit voortkomen. Aan de hand van eigen ervaringen en persoonlijke bagage van de deelnemers gaan we deze basisbegrippen en werkvormen tastbaar en hanteerbaar maken.

 

Het numineuze (TC3 en 4)

 

 • Introductie in wat men onder ‘numineuze ervaringen’ verstaat, ‘moments of being’ in het leven, gratuit en zonder waarom.

 

Praktijk Transpersoonlijke psychologie

 

 • Nieuwe transpersoonlijke denkrichtingen Praktijk (TC3)
  Transpersoonlijke manieren van denken, zo verschillend als ze onderling kunnen zijn of lijken, hebben met elkaar gemeen dat ze uitgaan van een diepe verbondenheid die alles wat is omvat. De ene transpersoonlijke denkwijze werkt dat natuurwetenschappelijk of biologisch uit, de andere psychologisch, parapsychologisch, filosofisch of religieus. De vraag van deze module is: waar krijgen zulke denkwijzen praktisch betekenis in je (transpersoonlijke) beroepsuitoefening?

 

 • Transpersoonlijke Counseling (TC3)
  Het ontwikkelen van een eigen signatuur in transpersoonlijke counseling. Hierbij komen kenmerkende factoren van transpersoonlijke counseling aan bod. In het bijzonder wordt de betekenis van integrale spiritualiteit en non-dualiteit voor transpersoonlijke counseling belicht. Naast transpersoonlijke content en context staat in deze module het transpersoonlijke proces centraal

 

 • Transpersoonlijke Counseling verdieping (TC4)
  Het ontwikkelen van een eigen signatuur in transpersoonlijke counseling. Hierbij komen kenmerkende factoren van transpersoonlijke counseling aan bod. In het bijzonder wordt de betekenis van integrale spiritualiteit en non-dualiteit voor transpersoonlijke counseling belicht. Naast transpersoonlijke content en context staat in deze module het transpersoonlijke proces centraal

 

Praktijktraining Transpersoonlijke psychologie

 

 • Ondernemerschap en praktijkvoering (TC3 en 4)
  In deze module wordt dieper ingegaan op de organisatorische aspecten van dit proces, zoals: financiën, administratie, rechtsvorm, beroepsverenigingen en vergoedingen. Ook zal er veel aandacht uitgaan naar marketing en communicatie. Wat maakt jou uniek als counselor en hoe positioneer jij je in deze markt met vele aanbieders? Hoe werf je cliënten en op wie ga je je richten? En hoe doe je dit op een manier die bij jou past?

 

 • Counseling grenservaring (TC4)
  Binnen deze module leert de student hoe hij begeleiding kan geven aan mensen die een grenservaring hebben gehad. De ervaring, zoals bijvoorbeeld de bijna dood ervaring, een mystieke ervaring of een anderszins paranormale ervaring kan zo intens zijn dat geestelijke hulp geboden is. De student leert op welke wijze deze specifieke hulp igv spiritual emergency geboden kan worden.

 

Persoonlijke ontwikkeling

 

 • Leertrajectbegeleiding (TC3 en 4)
  De beroepscompetenties worden onderzocht en met name ook de individuele competenties. Hoe modules verwerkt zijn en onderling door de student in verband gebracht zijn, komt aan de orde. Aan het einde van het studiejaar schrijft de student een eindreflectie, waarin de student aangeeft wat er geleerd is. De leertraject-begeleider volgt de voortgang van de student en geeft begeleiding in het kader van het ontwikkelingsproces. Focus ligt in het vierde jaar op het afstuderen en behalen van het diploma. En de vervolgstappen na afronding, zoals het opzetten van een eigen praktijk.

 

 • Stage en scriptie (TC4)
  De student loopt stage in het vierde jaar bij voorkeur bij een Transpersoonlijk Counselor. Er zijn in dit jonge werkgebied echter ook mogelijkheden om bij aanpalende werkgebieden stage te lopen. De scriptie wordt daarna geschreven. Het onderwerp hiervan kan in het verlengde van de stage liggen. Middels het formuleren van een gerichte vraagstelling voert de student een literatuuronderzoek uit.

 

Spiritual emergence

 

 • Zelfwaarneming (tc3 en 4)
  De student verkrijgt inzicht in de stand van het onderzoek en de theorie ten aanzien van interoceptie, introspectie en fenomenologie

 

 • Mystagogie (TC3 en 4)
  Mystagogie beoogt het verdiepen van vertrouwen op een begeleiding (agogie) vanuit en in het mysterie (mysta). In het luisteren naar het levensverhaal beluistert een mystagoog hoe het mysterie zich wil ontsluiten in iemands identiteit en zelfbewustzijn. In deze module leer je jouw mensvisie te expliciteren én autobiografisch te verkennen hoe jouw unieke instrumentarium van begeleiderschap zich aan het vormen is. In het begeleiden van jezelf leer je mystagoog te zijn en de eigenheid in eenieders spirituele en mystieke identiteit gewaar te worden.

 

 • Nieuwe psychiatrie en cocreatie (TC3 en 4)
  Deze module handelt over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is niet dat de behandelaar de wijsheid in pacht heeft, maar dat die in de gezamenlijkheid van de samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt. Autonomie van de patiënt, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen.

 

 • Logotherapie (TC4)
  Het leven en werk van de Joods-Oostenrijkse psychiater en neuroloog Viktor Frankl vormt de rode draad van deze module. Frankl heeft het vermogen van de mens onderzocht, om zich te verheffen boven zijn lijden en een hogere betekenis te kunnen geven aan zijn leven. Daarbij is zinbeleving van essentieel belang.

 

Parapsychologie en Wetenschappen

 

 • Kwantumfysica en Bewustzijn (TC3 en 4)
  Het huidige materialistische paradigma draagt nog steeds uit dat bewustzijn een product moet zijn van ons brein, van materie dus. Dat heeft diepgaande consequenties voor hoe er tegen ingrijpende gebeurtenissen in ons leven als dood, lijden, verlies, de zorg voor elkaar en tegen vragen over de zin van het bestaan aangekeken wordt. En dat zijn juist bijzonder belangrijke aspecten in de geestelijke zorg. De logische conclusie van het begrijpen van de kwantumfysica moet zijn dat bewustzijn geen product kan zijn van de materie en dat het veel waarschijnlijker andersom is. Dat betekent een Copernicaanse omwenteling in het huidige denken over de wereld.

 

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere opleiding heeft een eigen studiecoördinator die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De studiecoördinatoren begeleiden je samen met andere docenten in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding.

Studieopzet en tentamens

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het maken van tentamens.

 

Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Erkenning en accreditaties

De opleiding is SKB geaccrediteerd (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen). Bij ons afgestudeerde Transpersoonlijk Counselors kunnen zich aansluiten bij verenigingen zoals de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Het is aan de student zelf om eventueel een PSBk route te volgen. Hiermee kan een diploma behaald worden welke mogelijkheden biedt om aan te sluiten bij een beroepsvereniging als het NVPA (erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten).

Praktische informatie

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op woensdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen voor de opleiding Transpersoonlijk Counselor zijn:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Woensdagavond
18:30 tot 21:30 uur

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Klassen
Een veilig leerklimaat waarin je alle medestudenten leert kennen, vinden wij belangrijk. Onze klassen hebben daarom een maximale grootte van 30 studenten. Incidenteel zullen andere studenten die door ziekte in een vorig leerjaar een module hebben gemist of die een maatwerkprogramma volgen, bij je klas aanschuiven. Iedere groep heeft een klassenvertegenwoordiging, die een keer in de twee maanden online overleg heeft over wat speelt bij studenten en academie.

Vele handen maken licht werk
Als Academie hebben we met regelmaat taken die je als vrijwilliger in kunt vullen, bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiging, artikelen schrijven en andere meer incidentele activiteiten. Voor deze vrijwilligersactiviteiten krijg je in ruil toegang tot onze zomercolleges. Wij hebben geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen in de door de docent gewenste opstelling zet. We willen je dan ook vragen of je samen met je studiegenoten de docent wil ondersteunen bij het inrichten van het lokaal. En na de les de tafels en stoelen wil terugzetten zoals je ze hebt aangetroffen, het bord schoonvegen, en eventueel klein afval in de prullenbak doen. Dankjewel!

Geluidsopnames
Op grond van de wet op de privacy en de veiligheid van de leeromgeving zijn geluidsopnames van lessen alleen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen gemaakt worden met toestemming van alle aanwezigen, niet alleen de docent, maar ook de studenten. Studenten en docenten moeten geheimhouding betrachten over wat er in de colleges gezegd wordt, met bijzondere aandacht voor lessen intervisie, supervisie, leertraject-begeleiding en autobiografisch schrijven, waarin persoonlijke zaken worden uitgewisseld. Alle opnames die beluisterd zijn dienen verwijderd te worden in verband met privacy.

Afwezigheid bij het college
Kun je niet aanwezig zijn bij een college? Informeer dan van tevoren de docent én het Onderwijs- & Studentenbureau. Heb je twee of meer colleges van een module gemist? Informeer dan bij de desbetreffende docent naar een mogelijkheid om de aangeboden lesstof van de module alsnog te verwerken.

College volgen via de computer (hybride)
Als Academie gaan wij uit van onderwijs op locatie – aan de Eykmanlaan 1200 – met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten.

Gedurende het academiejaar 2021-2022 is, door COVID-maatregelen vanuit de overheid, meerdere malen uitgeweken naar online onderwijs. Mochten er in de toekomst opnieuw beperkende maatregelen vanuit de overheid uitgevaardigd worden die consequenties hebben voor ons onderwijs, dan communiceren wij dit bijtijds naar onze studenten en docenten. In overige gevallen is het – onder specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte – mogelijk om, na overleg met de studiecoördinator, online aan te sluiten bij colleges die fysiek plaatsvinden. Vanuit huis kun je inloggen waarna je op het beeldscherm in het lokaal zichtbaar wordt voor de docent en je medestudenten. Houd er rekening mee dat je eigen deelname hierdoor beperkt kan zijn en dat er modules zijn met (praktijk)colleges die alleen op locatie zijn te volgen en niet online.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.850 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Aanmelden

Rooster

Het rooster van de kopstudie Transpersoonlijk Counselor. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen ten alle tijden plaatsvinden.

Rooster kopstudie Transpersoonlijk Counselor

Studentenomgeving

De Academie kent sinds 2022 een studentenomgeving. Stap voor stap geven wij deze omgeving vorm. In deze omgeving kun je jouw persoonsgegevens updaten en vind je alle informatie die je nodig hebt
voor jouw studierichting en jaar. Je vindt hier roosters, studiegidsen en per module studiehandleidingen en overige informatie die de docent aanlevert. Je kunt tentamens inleveren, modules evalueren, de jaaragenda inkijken en vindt er nieuws over de Academie en het onderwijs. Bij jouw inschrijving krijg je een wachtwoord toegestuurd waarmee je deze omgeving kunt bekijken.

Langdurige ziekte

Word je tijdens het academiejaar langdurig ziek, dan bestaat de mogelijkheid je inschrijving op vertoon van een medische verklaring te beëindigen met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin je niet aan het onderwijs hebt kunnen deelnemen.

Klachten

Wij streven naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, gaat de klachtenregeling in werking. Ook heeft de Academie een vertrouwensfunctionaris ingesteld. Iedere klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer informatie Academie

Aan de inhoud van de website van de Academie voor Geesteswetenschappen voor het academische is grote zorg besteed. Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, wanneer bijvoorbeeld wetswijzigingen, wijzigingen in de regels van de Academie
of kabinetsmaatregelen met betrekking tot landelijke of mondiale crisissen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen telkens in deze studiegids worden opgenomen.

Privacy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt, wordt door de Academie vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Aansprakelijkheid
De Academie neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een module of roosterwijzigingen.

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Mia van Eijl

Oud-student Spiritualiteit & Zingeving

“Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat je niet veel invloed hebt op wat je in je leven tegenkomt, maar dat je altijd invloed hebt op hoe je er mee om gaat.”