fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Kopstudie Energetisch Therapeut

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open avond is op 4 juli 2024.

Hoe kan ik in mijn ervaring rust en ruimte creëren zodat ik mij kan verbinden met liefde en wijsheid?

De specialisatie tot Energetisch Therapeut is gericht op het verdiepen van de kennis en gevoeligheid voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën om daarmee anderen te kunnen helpen om te helen of een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hier spreken we van magnetiseren, handoplegging of heling op afstand. Compassievolle aandacht en afstemming op de hulpvrager worden bewuster gemaakt.

Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijkvoering, intervisie en supervisie. Paradigma’s en stromingen die onder andere gevolgd worden zijn: Healing Touch, Chi Gong en Spiritual Healing.

Geïntegreerd binnen de opleiding zijn de modules Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PSBK). Deze worden voor onze studenten Energetische Therapie verzorgd door opleidingsinstituut Con Amore.

In het laatste jaar van de kopstudie loopt de student stage bij een Energetisch Therapeut. De stage maakt dat de energetische vaardigheden en technieken daadwerkelijk in praktijk gebracht kunnen worden. De energetische behandeling van cliënten wordt ondersteund door de kennis van MBK en PSBK. De eigen innerlijke verdieping gaandeweg de hele opleiding draagt dit proces.

Ook wordt er in dit laatste jaar van de student verwacht dat zij middels het schrijven van een scriptie toont dat zij in staat is vakkundig een thema vanuit het energetische veld middels een gerichte vraagstelling en literatuuronderzoek uit te werken.


Over de opleiding

Elizabeth Post, studiecoördinator beroepsspecialisatie Energetisch Therapeut

Als studiecoördinator heet ik je van harte welkom bij de beroepsspecialisatie Energetisch Therapeut

 

Elizabeth Post

Hoe kan ik in mijn ervaring rust en ruimte creëren zodat ik mij kan verbinden met liefde en wijsheid? De opleiding heeft een uniek karakter. Een breed spectrum van invloeden vanuit een transpersoonlijke dimensie komt binnen het studieaanbod naar voren. Tevens wordt de aandacht gericht op het werken met subtiele energieën en de specifieke kennisvelden die daarmee samenhangen. Door de koppeling van het transpersoonlijke en het energetische in de eerste twee studiejaren wordt een basis gelegd voor de beroepsmatige beroepsspecialisaties.

 

Sterke nadruk is gelegd op de persoonlijke ontwikkeling en daarin het verdiepen van bewustzijn van de eigen identiteit. Gaandeweg vormt zich hierin ook de beroepsidentiteit. De student zal zich dusdanig steeds bewuster worden van zichzelf en wie hij of zij is in het beroep dat uitgeoefend gaat worden. De belangrijkste innerlijke grondhouding is die van de oprechte empathie. Deze houding maakt dat er een openheid is in de waarneming van de hulpbehoevende ander en de bereidheid zich in te zetten.

 

Ik wens je veel toewijding en inspiratie toe dit studiejaar. Hoe jij persoonlijk en beroepsmatig nadere invulling geeft en zult bewegen hangt grotendeels af van jouw eigen unieke competenties en jouw authentieke persoonlijke bestemming in dit leven. Als studiecoördinator stimuleer en ondersteun ik je in je bewustzijnsproces om je te ontwikkelen tot een empathisch bewogen transpersoonlijk counselor of energetisch therapeut.

 

Elizabeth Post

Studiecoördinator beroepsspecialisatie Energetisch Therapeut

 

Beroepsopleiding ET

De specialisatie tot Energetisch Therapeut is gericht op het verdiepen van de kennis en gevoeligheid voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën om daarmee anderen te kunnen helpen om te helen of een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hier spreken we van magnetiseren, handoplegging of heling op afstand. Compassievolle aandacht en afstemming op de hulpvrager worden bewuster gemaakt.

 

Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijkvoering, intervisie en supervisie. Paradigma’s en stromingen die onder andere gevolgd worden zijn: Healing Touch, Chi Gong en Spiritual Healing.

 

Geïntegreerd binnen de opleiding zijn de modules Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PSBK). Deze worden voor onze studenten Energetische Therapie verzorgd door opleidingsinstituut Con Amore.

 

Leerlijnen en modules ET

In de opleiding Energetisch Therapeut worden de modules ondergebracht in leerlijnen. Hieronder vind je een overzicht van de opleiding derde jaar Energetisch Therapeut.

 

Theorie en praktijk Energetische Therapie

 

 • Spiritual Healing
  Het verkrijgen van kennis over de methodische interventie van de energetische therapie en het ontwikkelen van vaardigheden in de praktische toepassing ervan op het gebied van ‘Spiritual Healing’. Tevens wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten ziektes, mogelijke oorzaken van ziektes en casusbeschrijvingen. De zienswijzen en ervaringen van Harry Edwards komen daaromtrent aan de orde.

 

 • Praktijkblok Chakra behandeling
  De student verkrijgt door praktische oefeningen en het behandelen van elkaar ervaringskennis. Tevens leert de student zich innerlijk dieper af te stemmen op de te behandelen persoon en de chakra’s van hem of haar. Innerlijke rust en ruimte gecombineerd met een goede aarding zijn hierbij belangrijke begrippen. De eigen verbinding met het transcendente zal binnen dit geheel als overstijgend principe aan de orde komen.

 

 • Mogelijk: Verdieping Energetische behandeling
  Wordt binnenkort ingevuld.

 

 • Biofield
  In deze module gaan we in op de Biofield hypothese en de bijbehorende wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van het biofield en aanverwante onderwerpen vanuit het perspectief van de wetenschap is nodig om een gemeenschappelijke kennisbasis te ontwikkelen om van daaruit mogelijke onderliggende principes van oorsprong te evalueren. De eigenschappen van een dergelijk veld zouden gebaseerd kunnen zijn op elektromagnetische velden, coherente toestanden, biofotonen, kwantum en kwantumachtige processen. Ook willen we onderzoeken en bespreken hoe het bestaan van het bioveld de reductionistische benaderingen uitdaagt en last but not least hoe dit begrip kan bijdragen aan een ander perspectief op ziekte en gezondheid.

 

Praktijk energetische therapie

 

 • Energetische praktijkvoering en casuïstiek
  In deze module leer je alles rondom praktijkvoering.Hoe richt je je ruimte in?
  Wat zijn jouw voorkeuren voor behandelsetting en -volgorde?
  Hoe stem je intake, behandeling en evaluatie op elkaar af?
  Hoe zorg je voor goed overleg met reguliere en complementaire collega’s?Verder leer je gedegen dossiervorming en het registreren van casussen zodat je bevindingen voor jezelf en/of anderen later te raadplegen zijn. Goede casusbeschrijvingen zijn nodig voor je ontwikkeling als therapeut, voor vruchtbare intervisiebijeenkomsten met collega’s en als basis voor praktijkonderzoek. Je leert ze schrijven volgens de CARE richtlijnen

 

Energetische afstemming en communicatie

 

 • Communicatie, afstemming en gesprekstechniekGedurende deze module krijgt de student vanuit verschillende gezichtspunten kennis en vaardigheden aangereikt op gebied van afstemmende communicatie, waarbij de heldere waarneming ook aan de orde komt. De student wordt ondersteund bij het persoonlijke- en professionele leer- en ontplooiingsproces. Aansluitend leert de student de opgedane kennis in te zetten in het contact en de begeleiding van cliënten. De innerlijke grondhouding wordt gekleurd door een sterk ethisch besef en een integer, niet ego-gericht bewustzijn.

 

 

Persoonlijke (en professionele) ontwikkeling

 

 • Leertrajectbegeleiding
  In competentiegericht onderwijs leert de student zijn eigen ontwikkeling te sturen ten einde een beroepsidentiteit te ontwikkelen. Naar aanleiding van diens leervragen en/of ontwikkeling wordt samen met de leertrajectbegeleider de voortgang besproken.

 

 • Externe oriëntatie beroepenveld (facultatief)

 

Spiritual emergence

 

 • Zelfwaarneming
  De student verkrijgt inzicht in de stand van het onderzoek en de theorie ten aanzien van interoceptie, introspectie en fenomenologie

 

De student volgt buiten de Academie de volgende modules:

 

 • Medische Basiskennis 1 en 2
 • Psychosociale Basiskennis 3

 

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere opleiding heeft een eigen studiecoördinator die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De studiecoördinatoren begeleiden je samen met andere docenten in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding. Daarin wordt je begeleid door een docent-scriptiebegeleider, die kennis heeft van het specifieke veld waarop jij in jouw scriptie ingaat.

Studieopzet en tentamens

Op de Academie volg je een modulair onderwijsaanbod van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd. Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en van het maken van tentamens.

 

Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je tentamen. Deze vorm van uitwisseling stimuleert het wederzijdse leren. Ook maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt ook zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Tentamens zijn tien jaar geldig.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Erkenning en accreditaties

Bij ons afgestudeerde Energetisch Therapeuten kunnen zich na het behalen van het diploma Medische Basiskennis aansluiten bij een erkende beroepsvereniging, zoals de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en ingeschreven worden in het RBCZ-register (Register Beoefenaren Complementaire Zorg). Praktijknota’s kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.

Praktische informatie

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op woensdagavond en op zaterdag. Bij je aanmelding kun je aangeven welke dag je voorkeur heeft. De lesdagen voor de opleiding Energetisch Therapeut zijn:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Woensdagavond
18:30 tot 21:30 uur

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Klassen
Een veilig leerklimaat waarin je alle medestudenten leert kennen, vinden wij belangrijk. Onze klassen hebben daarom een maximale grootte van 30 studenten. Incidenteel zullen andere studenten die door ziekte in een vorig leerjaar een module hebben gemist of die een maatwerkprogramma volgen, bij je klas aanschuiven. Iedere groep heeft een klassenvertegenwoordiging, die een keer in de twee maanden online overleg heeft over wat speelt bij studenten en academie.

Vele handen maken licht werk
Als Academie hebben we met regelmaat taken die je als vrijwilliger in kunt vullen, bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiging, artikelen schrijven en andere meer incidentele activiteiten. Voor deze vrijwilligersactiviteiten krijg je in ruil toegang tot onze zomercolleges. Wij hebben geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen in de door de docent gewenste opstelling zet. We willen je dan ook vragen of je samen met je studiegenoten de docent wil ondersteunen bij het inrichten van het lokaal. En na de les de tafels en stoelen wil terugzetten zoals je ze hebt aangetroffen, het bord schoonvegen, en eventueel klein afval in de prullenbak doen. Dankjewel!

Geluidsopnames
Op grond van de wet op de privacy en de veiligheid van de leeromgeving zijn geluidsopnames van lessen alleen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen gemaakt worden met toestemming van alle aanwezigen, niet alleen de docent, maar ook de studenten. Studenten en docenten moeten geheimhouding betrachten over wat er in de colleges gezegd wordt, met bijzondere aandacht voor lessen intervisie, supervisie, leertraject-begeleiding en autobiografisch schrijven, waarin persoonlijke zaken worden uitgewisseld. Alle opnames die beluisterd zijn dienen verwijderd te worden in verband met privacy.

Afwezigheid bij het college
Kun je niet aanwezig zijn bij een college? Informeer dan van tevoren de docent én het Onderwijs- & Studentenbureau. Heb je twee of meer colleges van een module gemist? Informeer dan bij de desbetreffende docent naar een mogelijkheid om de aangeboden lesstof van de module alsnog te verwerken.

College volgen via de computer (hybride)
Als Academie gaan wij uit van onderwijs op locatie – aan de Eykmanlaan 1200 – met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten.

Gedurende het academiejaar 2021-2022 is, door COVID-maatregelen vanuit de overheid, meerdere malen uitgeweken naar online onderwijs. Mochten er in de toekomst opnieuw beperkende maatregelen vanuit de overheid uitgevaardigd worden die consequenties hebben voor ons onderwijs, dan communiceren wij dit bijtijds naar onze studenten en docenten. In overige gevallen is het – onder specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte – mogelijk om, na overleg met de studiecoördinator, online aan te sluiten bij colleges die fysiek plaatsvinden. Vanuit huis kun je inloggen waarna je op het beeldscherm in het lokaal zichtbaar wordt voor de docent en je medestudenten. Houd er rekening mee dat je eigen deelname hierdoor beperkt kan zijn en dat er modules zijn met (praktijk)colleges die alleen op locatie zijn te volgen en niet online.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.850 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Aanmelden

Rooster

Het rooster van de kopstudie Energetisch Therapeut. Disclaimer: Wijzigingen van de roosters kunnen ten alle tijden plaatsvinden.

Rooster kopstudie Energetisch Therapeut

Studentenomgeving

De Academie kent sinds 2022 een studentenomgeving. Stap voor stap geven wij deze omgeving vorm. In deze omgeving kun je jouw persoonsgegevens updaten en vind je alle informatie die je nodig hebt voor jouw studierichting en jaar. Je vindt hier roosters, studiegidsen en per module studiehandleidingen en overige informatie die de docent aanlevert. Je kunt tentamens inleveren, modules evalueren, de jaaragenda inkijken en vindt er nieuws over de Academie en het onderwijs. Bij jouw inschrijving krijg je een wachtwoord toegestuurd waarmee je deze omgeving kunt bekijken.

Langdurige ziekte

Word je tijdens het academiejaar langdurig ziek, dan bestaat de mogelijkheid je inschrijving op vertoon van een medische verklaring te beëindigen met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin je niet aan het onderwijs hebt kunnen deelnemen.

Klachten

Wij streven naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, gaat de klachtenregeling in werking. Ook heeft de Academie een vertrouwensfunctionaris ingesteld. Iedere klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer informatie Academie

Aan de inhoud van de website van de Academie voor Geesteswetenschappen voor het academische is grote zorg besteed. Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, wanneer bijvoorbeeld wetswijzigingen, wijzigingen in de regels van de Academie
of kabinetsmaatregelen met betrekking tot landelijke of mondiale crisissen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen telkens in deze studiegids worden opgenomen.

Privacy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt, wordt door de Academie vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Aansprakelijkheid
De Academie neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een module of roosterwijzigingen.

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Mia van Eijl

Oud-student Spiritualiteit & Zingeving

“Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat je niet veel invloed hebt op wat je in je leven tegenkomt, maar dat je altijd invloed hebt op hoe je er mee om gaat.”