fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Bewust rouwen geeft verlies een plaats in je leven

 

Vroeg of laat krijgt iedereen met verlies en rouw te maken: het verlies van een dierbare, van je werkbetrekking, je gezondheid, een relatie of je eigen leven in geval van een naderende dood. Rouwen vraagt tijd en energie en vaak ook enig begrip over hoe rouw kan verlopen, om jezelf als rouwende beter te begrijpen. In onze maatschappij is niet altijd voldoende aandacht voor de kwetsbare positie waarin een rouwende of stervende verkeert. Goede rouwondersteuning kan helpen om het verlies een plaats te geven in je leven, ook als dat het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan laagdrempelige zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheid om mensen in situaties van verlies, rouw en sterven te kunnen begeleiden en daarmee hun situatie draaglijker te maken. Hiervoor is de 2-jarige opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding ontwikkeld. De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiders zijn bijvoorbeeld actief in hospices, verzorgings- en verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg. Sommige voeren een zelfstandige coachpraktijk en breiden op die manier hun werkgebied uit. Andere zien juist bij een werkgever uitbreidingsmogelijkheden.

De opleiding wordt afgerond met een SKB-erkend diploma. Na afronding van de opleiding kun je verder doorstromen naar de 2-jarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.


Over de opleiding

Beroepsopleiding VRSb

In de beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding werk je aan de ontwikkeling van je sociale, psychologische en begeleidende deskundigheid. Naast het verwerven van kennis die van belang is voor het begrijpen en begeleiden van verlies- en rouwprocessen besteed je aandacht aan het ontwikkelen van een gevoeligheid voor verborgen boodschappen en emoties. Ook medisch-ethische vragen en dilemma’s in de zorg, bijvoorbeeld rond het levenseinde, en je plaats in het beroepsveld komen aan bod.

 

Aan het einde van de opleiding heb je:

  • kennis van en inzicht in verschillende visies op het rouw- stervensproces;
  • inzicht en vaardigheid om op een methodologische wijze een rouw- en/of stervensproces te benaderen;
  • kennis, inzicht en vaardigheid om op een proces- en cliëntgerichte wijze gesprekken te voeren.

 

Vakgebieden beroepsopleiding VRSb

In de opleiding wordt gewerkt met ervaringsgericht leren: jouw levens- en werkervaring vormt een belangrijk inbreng. Dit ervaringsgericht leren krijgt vorm in praktijkgerichte en theoretische modules, die in een aantal leerlijnen zijn ondergebracht.

 

Rouw- en begeleidingstheorie

Rouwverwerking vraagt veel tijd, energie en bewuste aandacht. Als een rouwproces goed verloopt, kan dit een diepe ervaring voor mensen betekenen. In een aantal modules krijg je kennis en inzicht in het verloop van het rouwproces in diverse situaties en verschillende religies en culturen.

 

Verder leer je over rouw in gezinnen, bij kinderen en bij ouderen. Bij oudere mensen krijgt rouw ook andere dimensies zoals die in het debat rond ‘voltooid leven’ inhoud krijgen. Daarnaast krijg je inzicht in sociologische aspecten van de verlieservaring door ook naar maatschappelijke contexten te kijken waarin de rouwende mens zich bevindt.

 

Relevante kennisvelden voor VRSb

Om vanuit verschillende perspectieven te kunnen duiden wat er in verlies-, rouw- en stervensprocessen gebeurt, krijg je ook kennis aangereikt over aanpalende vakgebieden als de psychologie en de medische wetenschap. Vanwege de morele vraagstukken die zich in de begeleiding zowel bij de cliënt als bij de begeleider zelf voor kunnen doen, wordt ook aandacht besteed aan ethische stromingen en hun relevantie voor het werk van een begeleider.

 

Begeleidingsvaardigheden

Voor een rouw- of stervensbegeleider is het van groot belang om vaardig te worden in het voeren van een ondersteunend gesprek. In beide jaren zoek je contacten met mensen die getroffen worden door een betekenisvolle verliessituatie (bijvoorbeeld verlies van een dierbare, werk, of gezondheid) of met terminale patiënten om gesprekken te voeren. Dit kan je onder meer doen door vrijwillige deelname aan een rouwgroep, door individuele contacten of door vrijwilligerswerk in een hospice.

 

We bespreken gespreksverslagen, vooral om je eigen rol in het gesprek en de werking daarvan voor de cliënt te doorgronden. In aparte modules komen de verschillende vormen/methodes van gespreksvoering aan de orde en leer je over en oefen je met creatieve vormen van gespreksvoering en energetische vaardigheden.

 

Zingeving en spiritualiteit

Je maakt kennis met de biografie als ontwikkelingsweg om een ruimer inzicht te verkrijgen in je eigen waardepatroon, levensloop, thematiek, kwaliteiten en valkuilen. De manier hoe we tegen de dood aankijken bepaalt vaak hoe we leven (en andersom). Dit is van invloed op begeleidingsgesprekken en dien je daarom te onderzoeken.

 

De vraag naar de verhouding tussen leven en dood speelt in alle spirituele, filosofische en religieuze tradities. Je maakt kennis met existentiële vragen die hoorbaar worden bij palliatieve zorg, met spirituele ervaringen die kunnen optreden bij rouw en rond het levenseinde en met ‘vernieuwd’ verkregen inzichten die daarbij mogelijk zijn. De waarde van rituelen, ritueelbegeleiding en persoonlijke uitvaartenbegeleiding hebben in deze leerlijn ook een plek.

 

Beroepsontwikkeling

Om mensen goed te kunnen begeleiden bij het stervensproces en/of rouwverwerking, is het van belang dat je naast zelfkennis ook vaardigheden ontwikkelt om je zelfkennis goed in te zetten. Bij persoonlijke beroepsvorming gaat het over het toepassen van kennis vanuit de theoretische vakken in praktijksituaties en het beter begrijpen en kunnen hanteren van je eigen innerlijke processen. We hebben daarom veel aandacht voor zelfreflectie in relatie tot het omgaan met hulpvragers en werken we met casussen die door jou worden ingebracht. Je verdiept je in je eigen functioneren en het verder ontwikkelen van je persoonlijke en professionele identiteit.

 

Daarnaast krijg je inzicht in de organisatie van de zorg in Nederland en de samenhang tussen reguliere en complementaire zorg. Daarbij komen ook juridische aspecten van de zorgrelatie en euthanasie aan bod. Je wordt gevraagd hierbij te kijken en te reflecteren op je eigen positie als hulpverlener en/of als cliënt. Wanneer je deelneemt aan de beroepenmarkt kun je in gesprek met oud-studenten die werk gemaakt hebben van de opleiding.

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere basisopleiding heeft een eigen studiecoördinator die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De studiecoördinatoren begeleiden je samen met andere docenten in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding.

Eveline Bolt, studiecoördinator Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

 

Verlies en rouw horen bij het leven. Verlies van gezondheid, werk, relaties, het leven zelf… Als we een dergelijk verlies als pijnlijk ervaren, ervaren we tegelijk ook rouw. En rouw kunnen we niet wegpoetsen met goedbedoelde opmerkingen als ‘je komt er wel overheen’ of ‘daar hebben we allemaal wel eens last van’. Rouw is er en mag er zijn.

 

Wat kan helpen om rouw te doorleven is iemand die naar de rouwende wil luisteren, die hem of haar wil helpen tot inzichten te komen. Onze opleiding tot verlies-, rouw- en stervensbegeleider is erop gericht jou je levenservaring en talenten zo te helpen ontwikkelen dat je die rol voor een rouwende kunt vervullen. We hebben daar een mooi lesprogramma voor samengesteld.

 

Hoe jij deze vorm van begeleiding persoonlijk en beroepsmatig gaat vormgeven na je studie hangt ook af van je specifieke competenties en je authentieke persoonlijke bestemming in dit leven. Als tutor bevraag, ondersteun en daag ik je graag uit in dit bewustzijnsproces zodat je jezelf, vanuit je eigen levenservaring en biografie, kunt ontwikkelen tot authentiek verlies-, rouw- en stervensbegeleider.

 

Eveline Bolt

Studiecoördinator, leertrajectbegeleider en docent Verlies-, Rouw & Stervensbegeleiding

Beroepsopleiding Geestelijk Begeleider (2 jaar)

Je kunt ervoor kiezen om je studie Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding aan te vullen met de beroepsopleiding Geestelijk Begeleider. Als Geestelijk Begeleider verleen je hulp rond levensvragen, levensproblemen en zingeving. Een Geestelijk Begeleider gaat uit van de eigen individuele levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Vanuit de interactie tussen het levensverhaal en de kijk op het leven van de cliënt verken en onderzoek je nieuwe zinbeleving en geef je deze vorm.

 

Bekijk de opleiding

Studieopzet en tentamens

Op de Academie volg je modules van steeds 4 dinsdag- of donderdagavonden of 5 dagdelen op zaterdag met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast vragen we de nodige thuisstudie van je. Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home opdracht.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen deze opleiding kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van ons onderwijs omdat wij niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden zijn. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Tijdens het onderwijs leer je niet alleen van de docent maar ook van je medestudenten. Door met een open hart van en met elkaar te leren, ontstaan er hechte klassen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de studie. Veel studenten ervaren de verbinding onderling als bijzonder waardevol.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Praktische informatie

Aanmeldprocedure & toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Mocht je geen hbo-opleiding hebben afgerond dan kun je, na een kennismakingsgesprek, een toelatingsopdracht maken. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Wil je rechtstreeks worden toegelaten tot een opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact voordat je je inschrijft, laat het ons weten. En kom vooral langs op een van onze open dagen!

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges) bij 46 weken per jaar.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden van VRSb worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:30 uur

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Studiekosten

Het studiegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Daarnaast zul je rekening moeten houden met de aanschafkosten van studieboeken.

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we de studiegids, studiehandleidingen en het rooster in de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegids plaatsen we ook op de website.

Studiegids

Erkenning & Accreditaties

Naast de accreditering van het SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen) wordt de opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding geaccrediteerd als nascholing voor PE-punten door de volgende beroepsverenigingen:

Het Kwaliteitsregister merkt de opleiding als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aan voor:

  • cliëntondersteuners
  • maatschappelijk werkers
  • sociaal werkers

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Load More

Sandra Brongers

Oud-student VRSb

“Ik heb er een andere kijk op mensen en op de wereld door gekregen. Ik kan nu met mijn hart en met een leeg hoofd luisteren naar een ander.”