Transpersoonlijk & Energetisch Werken

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een driejarige opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken op HBO-niveau. Na een tweejarige basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een eenjarige beroepsopleiding Transpersoonlijk Counselor of een eenjarige beroepsopleiding Energetisch Therapeut. De beroepsopleiding Energetisch Therapeut wordt afgerond met een erkend diploma.

Opleidingsprofiel

Hoe mensen de werkelijkheid ervaren, wordt bepaald door hun zintuigelijke waarneming, hun intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Zo wordt ieders werkelijkheidsbeleving begrensd door de praktische beperking van onze zintuigen, die niet primair bestemd zijn om het universum te doorgronden. En ook door een soort grootste gemene deler in het collectieve bewustzijn van gemeenschappen, waarvan men deel uitmaakt. Waarnemingen en creativiteit kunnen evenwel die begrenzing overstijgen. Daardoor wordt men zich bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die niet begrepen kunnen worden vanuit de paradigma’s die in de desbetreffende samenleving geaccepteerd of gedeeld worden. Het kan gaan om spontane of bewust opgewekte transcendente of mystieke ervaringen, uittredingen, visioenen, contact met overledenen, besef van tijdloosheid, diepe verbondenheid etc.

Ook kunnen mensen van nature telepathische capaciteiten hebben: helderziend, helderhorend of helder voelend. We kennen tijdperken en culturen waarin dat alles deel kon of kan uitmaken van de gedeelde wereldbeschouwing, maar onze westerse samenleving heeft sedert de Verlichting vooral als werkelijkheid geaccepteerd wat voor iedereen zintuigelijk waarneembaar en rationeel aantoonbaar is. Mensen die meer kunnen waarnemen dan gebruikelijk is in hun omgeving, hebben vaak grote moeite om daar mee om te gaan en het in te passen in hun werkelijkheid. Tegelijk kan het hen een belangrijke meerwaarde bieden als ze het accepteren en als ze een manier vinden om er effectief gebruik van te maken. In de westerse wereld ontstaat langzaam maar zeker wel meer interesse en acceptatie voor mensen met een grensoverschrijdend waarnemingsvermogen. In bepaalde kringen spreekt men al liever over de vierde weg of hoog sensitief bewustzijn in plaats van over paranormale gaven.

Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken (2 jaar)

De basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken biedt structuur en herkenning aan studenten die op dit terrein voor zichzelf een weg zoeken of die hun bijzondere vermogens willen aanwenden om er anderen mee te helpen.

In de basisopleiding is veel aandacht voor westerse denkers die hiervoor belangrijke inzichten hebben ontwikkeld. Ook tijdperken en niet-westerse culturen (waarin zich heel andere wereldbeschouwingen en manieren van waarnemen hebben ontwikkeld) komen aan de orde.

Studenten volgen een programma op zaterdag met steeds twee hoor- en werkcolleges. Elke module bestaat uit zes hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten dmv een tentamen, een presentatie of andere vorm. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Opleiding kopstudie Transpersoonlijk Counselor (1 jaar)

Studenten die na de basisopleiding van 2 jaar kiezen voor de beroepsopleiding Transpersoonlijk Counselor gaan zich meer verdiepen in de theoretische achtergronden van buitengewone waarnemingen, bijna-dood-ervaringen, en ander grenservaringen. Ze bestuderen de wereldbeschouwingen en de paradigma’s die hiermee samenhangen. Maar ze leren ook hoe ze anderen die hier niet goed raad mee weten, kunnen ondersteunen bij hun onzekerheid en hen begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Er is veel aandacht voor spirituele zelfkennis, uitwisseling van ervaringen, therapeutische gespreksvoering en persoonlijke supervisie.

Studenten volgen een wekelijks zaterdagprogramma met steeds twee hoor- en werkcolleges. Elke module bestaat uit zes hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten door middel van een tentamen, een presentatie of andere vorm. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Opleiding kopstudie Energetisch Therapeut (1 jaar)

De kopstudie Energetisch Therapeut (ET) is speciaal gericht op studenten die hoog gevoelig zijn voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën en daarmee anderen kunnen helpen om een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hierbij wordt gesproken van magnetiseren, handoplegging of ‘therapeutic touch’. Er zijn raakvlakken met acupunctuur, chakra-healing, christelijke heling en Qi gong. Bepaalde onderdelen zullen in een rationeel en wetenschappelijk kader geplaatst worden, andere onderdelen niet. Er is veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijktraining, uitwisseling van ervaringen en persoonlijke supervisie.

Studenten volgen een wekelijks zaterdagprogramma met steeds twee hoor- en werkcolleges. Elke module bestaat uit zes hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten door middel van een tentamen, een presentatie of andere vorm. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:

Praktische informatie

Lestijden

De lessen vinden wekelijks plaats op een vaste avond of op zaterdag. De lestijden van het eerstvolgende academiejaar vind je in het studierooster.

Toelatingseisen

De Academie biedt post HBO-onderwijs aan en verwacht van haar studenten dat zij ofwel een HBO-opleiding hebben afgerond, of werkervaring hebben op HBO-niveau. Diploma’s die toegang geven tot een HBO-studie, zoals een HAVO-diploma, zijn zonder aantoonbare werkervaring op HBO-niveau niet toereikend.

In uitzonderlijke gevallen wordt, indien dit niveau niet aantoonbaar is, een toelatingsgesprek gehouden waarbij de geschiktheid van de aankomende student wordt getoetst.

De specialisatie Energetische Therapie veronderstelt bovendien een energetisch-therapeutisch talent dat verder ontwikkeld kan worden. Voordat men zich inschrijft voor deze studie, vindt daarom eerst een toelatingsgesprek plaats waarin getoetst wordt of dit talent voldoende aanwezig is en groeikans heeft. Voor het aanvragen van een toelatingsgesprek kan contact worden opgenomen met de tutor (zie hieronder).

Aantal studie-uren

Het aantal studie-uren is 700 uur per academiejaar.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het academiejaar 2020/21 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

  • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
  • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

Vrijstelling

De (aankomend) student kan vrijstelling aanvragen voor een of meer modules. Dit kan worden aangevraagd bij de tutor door bewijsstukken als een cijferlijst of diploma te overleggen. De vrijstelling kan betrekking hebben op het volgen van de lessen of op het maken van het tentamen.

Studiegids & Rooster

De studiegids van aankomend studiejaar komt voor de start van het academiejaar online. Zie voor dit jaar de roosters voor 2019/2020.

Tutor

De tutor van Transpersoonlijk & Energetisch Werken is Elizabeth Post, je kunt een afspraak inplannen via het Onderwijs & Studentenbureau.

Erkenning

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET). De onderdelen Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK) zijn geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en door de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO). Er lopen nog accreditatie-aanvragen bij diverse keurmerken. Zie Accreditaties