fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Transpersoonlijk & Energetisch Werken

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een driejarige opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken op HBO-niveau. Na een tweejarige basisopleiding kunnen studenten kiezen voor een eenjarige beroepsopleiding Transpersoonlijk Counselor of een eenjarige beroepsopleiding Energetisch Therapeut. De beroepsopleiding Energetisch Therapeut wordt afgerond met een erkend diploma.

Opleidingsprofiel

Hoe je de wereld om je heen ervaart, wordt bepaald door je zintuigelijke waarneming, intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin je bent opgegroeid.

Je werkelijkheidsbeleving wordt daardoor niet alleen begrensd door de praktische beperking van je zintuigen, maar ook door het collectieve bewustzijn van de cultuur, samenleving, gemeenschap of groep waarvan je deel uitmaakt. Toch kan je waarneming en creativiteit die begrenzing overstijgen: je bent je bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die je niet kunt begrijpen of verklaren vanuit de paradigma’s die in de samenleving worden geaccepteerd of gedeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om spontane transcendente of mystieke ervaringen, telepathie (helderziend-horend en -voelend), uittredingen, visioenen, contact met overledenen, besef van tijdloosheid en diepe verbondenheid.

In de opleiding Transpersoonlijk en Energetisch Werken, met de kopstudies Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut, leer je deze persoonlijke ervaringen in te bedden in een theoretisch kader.

Wat wordt in de samenleving als paranormaal of esoterisch beschouwd, en wat heeft ook raakvlakken met rationaliteit en wetenschap? In de modules wordt aandacht besteed aan onderzoeken op het gebied van onder andere bewustzijnsniveaus, grenservaringen, hooggevoeligheid, mystiek, energetische velden, spiritualiteit en healing. Je verdiept je in onderzoek naar nieuwe paradigma’s in de wetenschap, zoals de kwantumfysica en het bewustzijnsonderzoek en leer je over de grondbegrippen en systematiek van de sociologie.

Zo krijg je aanknopingspunten om je te oriënteren op je eigen ervaringen en inzichten om daardoor mede ook anderen te kunnen helpen en adviseren.

Basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken (2 jaar)

De basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken biedt structuur en herkenning aan studenten die op dit terrein voor zichzelf een weg zoeken of die hun bijzondere vermogens willen aanwenden om er anderen mee te helpen.

In de basisopleiding is veel aandacht voor westerse denkers die hiervoor belangrijke inzichten hebben ontwikkeld. Ook tijdperken en niet-westerse culturen (waarin zich heel andere wereldbeschouwingen en manieren van waarnemen hebben ontwikkeld) komen aan de orde.

Studenten volgen een programma op zaterdag met steeds twee hoor- en werkcolleges. Elke module bestaat uit zes hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten dmv een tentamen, een presentatie of andere vorm. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Opleiding kopstudie Transpersoonlijk Counselor

Studenten die na de basisopleiding van 2 jaar kiezen voor de beroepsopleiding Transpersoonlijk Counselor gaan zich meer verdiepen in de theoretische achtergronden van buitengewone waarnemingen, bijna-dood-ervaringen, en ander grenservaringen. Ze bestuderen de wereldbeschouwingen en de paradigma’s die hiermee samenhangen. Maar ze leren ook hoe ze anderen die hier niet goed raad mee weten, kunnen ondersteunen bij hun onzekerheid en hen begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Er is veel aandacht voor spirituele zelfkennis, uitwisseling van ervaringen, therapeutische gespreksvoering en persoonlijke supervisie.

Studenten volgen een wekelijks zaterdagprogramma met steeds twee hoor- en werkcolleges. Elke module bestaat uit zes hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten door middel van een tentamen, een presentatie of andere vorm. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:


Opleiding kopstudie Energetisch Therapeut

De kopstudie Energetisch Therapeut (ET) is speciaal gericht op studenten die hoog gevoelig zijn voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën en daarmee anderen kunnen helpen om een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hierbij wordt gesproken van magnetiseren, handoplegging of ‘therapeutic touch’. Er zijn raakvlakken met acupunctuur, chakra-healing, christelijke heling en Qi gong. Bepaalde onderdelen zullen in een rationeel en wetenschappelijk kader geplaatst worden, andere onderdelen niet. Er is veel aandacht voor het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijktraining, uitwisseling van ervaringen en persoonlijke supervisie.

Studenten volgen een wekelijks zaterdagprogramma met steeds twee hoor- en werkcolleges. Elke module bestaat uit zes hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten door middel van een tentamen, een presentatie of andere vorm. De colleges/modules beslaan de volgende vakgebieden:

Praktische informatie

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Lestijden

De lessen vinden wekelijks plaats op een vaste avond of op zaterdag. De lestijden van het eerstvolgende academiejaar vind je in het studierooster.

Toelatingseisen

De Academie biedt post HBO-onderwijs aan en verwacht van haar studenten dat zij ofwel een HBO-opleiding hebben afgerond, of werkervaring hebben op HBO-niveau. Diploma’s die toegang geven tot een HBO-studie, zoals een HAVO-diploma, zijn zonder aantoonbare werkervaring op HBO-niveau niet toereikend.

In uitzonderlijke gevallen wordt, indien dit niveau niet aantoonbaar is, een toelatingsgesprek gehouden waarbij de geschiktheid van de aankomende student wordt getoetst.

De specialisatie Energetische Therapie veronderstelt bovendien een energetisch-therapeutisch talent dat verder ontwikkeld kan worden. Voordat men zich inschrijft voor deze studie, vindt daarom eerst een toelatingsgesprek plaats waarin getoetst wordt of dit talent voldoende aanwezig is en groeikans heeft. Voor het aanvragen van een toelatingsgesprek kan contact worden opgenomen met de tutor (zie hieronder).

Aantal studie-uren

Het aantal studie-uren is 700 uur per academiejaar.

[/lgc_column][lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het academiejaar 2020/21 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen. Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:

  • (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;
  • (onder voorbehoud) ca. € 125,- per geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis.

Vrijstelling

De (aankomend) student kan vrijstelling aanvragen voor een of meer modules. Dit kan worden aangevraagd bij de tutor door bewijsstukken als een cijferlijst of diploma te overleggen. De vrijstelling kan betrekking hebben op het volgen van de lessen of op het maken van het tentamen.

Studiegids & Rooster

De studiegids van aankomend studiejaar staat voor de start van het academiejaar online. Bekijk ook de roosters voor dit studiejaar 2020/2021. Voor volgend studiejaar vind je het rooster hier zodra deze bekend is.

[/lgc_column]

Tutor

De tutor van Transpersoonlijk & Energetisch Werken is Elizabeth Post, je kunt een afspraak inplannen via het Onderwijs & Studentenbureau.

Erkenning

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET). De onderdelen Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK) zijn geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en door de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO). Er lopen nog accreditatie-aanvragen bij diverse keurmerken. Zie Accreditaties

GEEF JE OP VOOR DE OPEN DAG/AVOND!MELD JE AAN VOOR DE OPLEIDING