Beroepsprofiel Geestelijk Begeleider

De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een 2-jarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider. Deze wordt voorafgegaan door een tweejarige basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving.

Wat is en doet een Geestelijk Begeleider?

Een professioneel Geestelijk Begeleider biedt hulp aan mensen doordat levensvragen en levensproblemen gerelateerd worden aan de impliciete of expliciete levensvisie van de cliënt en zijn leven van alledag. Vanuit deze interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt wordt nieuwe zinbeleving onderzocht, verkend en vormgegeven. Door deze herijking van zin is de cliënt in staat meer richting te geven aan het leven, een grotere verbondenheid te ervaren met anderen en de omgeving, leed en pijn beter te verdragen en krachtiger te leven vanuit zijn of haar bron.

Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rond levensvragen, levensproblemen en zingeving en als zodanig gericht op bestaansoriëntatie. Geestelijke Begeleiding gaat uit van de levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Het primaire referentiekader van de Geestelijke Begeleiding is de kennis en inzicht m.b.t. levensvisies, levensbeschouwingen, visies op zingeving en spiritualiteit en de (persoonlijke) doordenking daarvan. Het secundaire referentiekader is de psycho(patho)logische kennis en inzichten.

In de postmoderne samenleving gaat professionele Geestelijke Begeleiding over hulpverlening aan mensen die zin-zoekend zijn vanuit de eigen existentiële problematiek. Voorheen zochten mensen hun antwoorden op levensvragen en levensproblemen vaak in hun, van huis uit meegegeven, geloof.

Religie, en daarmee het pastoraat, bood mensen zindragende structuren voor het beantwoorden van levensvragen. Maar het veld van religie en pastoraat is tegenwoordig sterk veranderd. De traditionele rol van kerk en pastores is op veel plekken gewijzigd en er is sprake van een groot aanbod op het gebied van spiritualiteit en levensbeschouwing. In deze pluriformiteit is er behoefte aan Geestelijke Begeleiding die zich baseert en richt op het bestaan en het levensverhaal van de zinzoekende mens.

Kennis en vaardigheden van een Geestelijk Begeleider

Tijdens de 2-jarige specialisatie Geestelijke Begeleiding werkt de student aan de ontwikkeling van theologische, spirituele, psychologische en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte & dood en keuze bij ingrijpende gebeurtenissen.

Tevens krijgt de student kennis en begrip aangereikt om modellen van Geestelijke Begeleiding toe te passen in (individuele) cliëntbegeleiding. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de oriëntatie in medisch-ethische discussies, theorieën rondom dilemma’s in de gezondheidszorg en vraagstellingen rond het levenseinde.

Arbeidsmarktperspectieven

Geestelijk Begeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, verzorgingshuizen, vormingscentra of andere instellingen van (geestelijke) gezondheidszorg. Sommigen voeren een zelfstandige praktijk.

GEEF JE OP VOOR DE OPEN DAG/AVOND!SCHRIJF JE IN