Religiestudies

Verbinding en verbondenheid zijn essentieel in ons leven. We kunnen in verbinding zijn met onszelf, met de natuur, met de mensen om ons heen, met God of met de dragende grond van het bestaan.

  4-jarige deeltijdopleiding, brede vorming

   Betekenis van religie voor mens en samenleving

   Jodendom, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme

   Mystiek, esoterisch christendom, symboliek

Deze verbondenheid wordt aangeduid met het woord religie. Religie verwijst dus naar alles in het levende leven waar we als mensen mee verbonden kunnen zijn. Maar ook talrijke godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen worden zo genoemd; een religie is ook een stelsel van waarden en normen, van ethische leefregels en mystieke oriëntatiepunten.

Religie heeft een zingevingscomponent. Met andere woorden: ze kan ons helpen in onze persoonlijke groei en ontwikkeling, ons eigen wordingsproces. Maar dan zullen we ons af moeten vragen wat ons draagt en steunt of wat ons afremt in die ontwikkeling. Kunnen we in die persoonlijke, individuele groei ook gezamenlijke richtingwijzers vinden?
En ten slotte: religie gaat ook over de wijsheid van de Grote Tradities. We staan als dwergen op de schouders van reuzen die ons een rijkdom aan kennis en inzicht hebben geschonken over de zin en onzin van het bestaan. Deze wijsheid is overgedragen via (‘heilig’ geworden) boeken, verhalen en rituelen, door leraren uit tal van richtingen in Oost en West.

Multiculturele samenleving

Wat zijn de belangrijkste manieren van kijken naar de wijze waarop mensen wetend, voelend en gelovend vorm hebben gegeven aan hun leven op aarde? Dit is het werkgebied van religiestudies. Hoe gaan wij, in verschillende tijden en culturen, binnen de perspectieven van vergankelijkheid en eeuwigheid om met vragen van leven en dood? Op welke manieren wordt dit in godsdiensten vormgegeven, waarin verschillen deze en wat delen ze met elkaar?

Door ons met deze vragen bezig te houden, kunnen we onszelf en elkaar beter leren verstaan. Dat is een groot goed in een wereld waarin zich processen van secularisatie en toenemende culturele diversiteit voltrekken, terwijl de behoefte aan spiritualiteit toeneemt. Het lijkt belangrijker dan ooit om de taal van de religie te proberen te begrijpen en een instrumentarium te ontwikkelen om mensen te kunnen verstaan in hun diepste verlangen naar zingeving. In dit kader biedt de Academie voor Geesteswetenschappen de studierichting Religiestudies (RS) aan.

Opleidingsprofiel

De studierichting Religiestudies beoogt het ontwikkelen van kennis van en inzicht in de betekenis van religie voor mensen en de invloed ervan op de samenleving. De vierjarige deeltijdopleiding biedt een brede vorming voor iedereen die zich bezig wil houden met de grote wereldreligies, godsdienstige stromingen en religieuze bewegingen: geschiedenis, geloofsinhoud en -praktijk, religieuze geschriften en spiritualiteit. Anders dan bij theologie, waar vooral jodendom en christendom centraal staan, worden bij religiestudies ook islam, boeddhisme, hindoeïsme en natuurreligies bestudeerd.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan mystiek, esoterisch christendom en Hermetica. Studenten ontwikkelen een fundament voor het voeren van een interreligieuze dialoog. Ook werken ze aan hun vermogen hun kennis en inzicht toe te passen bij de interpretatie van cultureel-maatschappelijke vraagstukken die worden gekenmerkt door religieuze verscheidenheid.

Praktische informatie

Lestijden

De opleiding RS start jaarlijks in september. De colleges vinden wekelijks plaats op donderdag van 19.00 tot 22.00 uur.

Rooster 2017/2018

  Religiestudies 1e jaar (PDF)

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Diploma

Diploma Religiestudies.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2017/18 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Studenten moeten daarnaast ook rekening houden met kosten voor studieboeken.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Beroepsperspectief

Mensen die Religiestudies hebben gestudeerd werken in diverse functies en op tal van terreinen: in beleidsfuncties bij de (semi)overheid, bij maatschappelijke organisaties, in het bedrijfsleven, de journalistiek en het onderwijs.

Vakgroepcoördinator

Fons Dekkers, fons.dekkers@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

Het bestuur van de Academie voor Geesteswetenschappen is op dit moment bezig voor de diverse opleidingen/studierichtingen als geheel c.q. voor onderdelen daarvan erkenning te verwerven van relevante beroepsverenigingen en/of keurmerken. Zie Accreditaties