fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Vrije Studierichting

Volgende open dag: 25 juni 2022

Aanmelden Virtuele Open Dag

De Vrije Studierichting is gericht op verdieping van je eigen spiritualiteit. Je bent je meer bewust van je eigen drijfveren en verlangens, hebt geleerd de juiste vragen te stellen en om te kunnen gaan met zingevingsvragen. Je kunt het geleerde goed toepassen in je eigen werk(praktijk). Daarmee kun je je omgeving sterk verrijken.

De kopstudie Vrije Studierichting kun je volgen wanneer je de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving hebt afgerond. Deze studie is een samenstelling van de modules waarin jij je wil verdiepen op het gebied van spiritualiteit en zingeving.

Binnenkort vind je hier meer informatie over deze kopstudie. Bekijk hieronder alvast alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.

 


Over de opleiding

Kopstudie Vrije Studierichting

In de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving krijg je aanknopingspunten aangereikt voor een individuele zoektocht, zonder dat deze wordt ingebed in dogmatische religieuze, wetenschappelijke of politieke leerstellingen. Het uitgangspunt is inspiratie en verwondering met daarnaast een kritische, individuele kenniswerving en -toepassing.

 

Je volgt in de basisopleiding een moduleprogramma met op zaterdagen of dinsdagavonden hoor- en werkcolleges. De modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Daarvoor wordt de nodige thuisstudie gevraagd.

Vakgebieden kopstudie Vrije Studierichting

Onze opleidingen kennen verschillende vakgebieden. Hierin bieden we diverse modules aan. In de kopstudie Vrije Studierichting komen de volgende vakgebieden aan bod:

 

I Kennis en ideeën

Esoterische en spirituele stromingen

Er is veel kennis over innerlijke en grensoverschrijdende ervaringen verzameld in tradities die hun wijsheid wilde afschermen tegen onbegrip en daarom min of meer in het verborgen bloeiden, de zogenaamde occulte of esoterische kennis. In deze modules brengen we de ontwikkeling van de Westerse spiritualiteit in kaart door belangrijke geestelijke en spirituele stromingen zoals de gnosis, het hermetisme, de alchemie, theosofie, antroposofie, vrijmetselarij en rozenkruisers te volgen. Daarnaast behandelen we de mondelinge tradities door de eeuwen heen van volkeren die in harmonie met de natuur leven.

 

Het vrouwelijke en het mannelijke

Gedachten over de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke speelden al in de oudste scheppingsmythen en hebben door de hele geschiedenis heen schrijnende consequenties gehad. De module behandelt de verhouding mannelijk-vrouwelijk in antieke tijden en in jodendom, christendom en Islam en de psychologische betekenis hiervan op de samenleving. Ook het begrip Animus/Anima van C.G. Jung en de invloed van feministische stromingen tot aan de #MeToo-beweging komen aan de orde.

 

Transpersoonlijke en parapsychologie

Transpersoonlijke psychologie is het onderzoeken van ervaringen van verbondenheid en verwevenheid tussen personen, tussen mens en natuur, en tussen mens en kosmos. Sommige van deze verschijnselen lijken in strijd met een gevestigd wereldbeeld en worden daarom paranormaal genoemd. Onbegrepen verschijnselen kunnen tot psychische nood leiden (‘spiritual emergency’). Aan de orde komen verder de spirituele kanten van de bijna-doodervaring, de Jungiaanse psychologie, psychosynthese, humanistische psychologie en verschillende hedendaagse vormen. Typologie gaat over hoe mensen in de loop der eeuwen persoonlijkheidstypen hebben willen indelen. Aan de orde hierbij komen o.a. astrologie, het enneagram, de energy-drive methode en de typologie van Jung. Comparatieve psychologie vergelijkt de voorstellingen die er in de loop van de eeuwen in verschillende culturen zijn ontstaan van de menselijke ziel of geest. We kijken onder meer naar het contrast tussen oosterse en westerse en sjamanistische denkbeelden.

 

Hedendaagse visies op mens-zijn

Technici werken aan een vergaande integratie van mens en machine. Door de nieuwe mogelijkheden worden we teruggeworpen op de vraag waarin nu juist onze menselijkheid is gelegen. In deze module leer je te kijken vanuit oude wijsheid naar de nieuwe ontwikkelingen en een visie te ontwikkelen op menselijkheid in een tijd dat de instrumentele mensopvatting steeds meer domineert.

 

Filosofie en metafysica

In esoterische mensbeelden leeft de overtuiging dat de mens verschillende lichamen heeft die opgebouwd zijn uit andere materie dan de gewone stof. Deze ‘stoffelijke meervoudigheid’ komt voor in de vroegste teksten van India, Egypte en in de Griekse wijsbegeerte. De verhouding ziel-lichaam maakt hier deel vanuit. Hiernaast komen recente kosmologische theorieën over een levende en bezielde kosmos aan de orde, met aandacht voor inzichten van (speculatieve) wetenschappers als David Böhm en Rupert Sheldrake.

 

II Over ervaringen

Zingeving en spiritualiteit

Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen en ervaringen die ook opgevat kunnen worden als mogelijke signalen van opdracht en bestemming. We behandelen het concept levensloop en levenslot (Schuurman), de levensopdracht van de mens en het vinden van zin bij tegenslag. Je krijgt zo tal van vormen van betekenisvolle spiritualiteit aangereikt en een instrumentarium om zelfstandig zingevend gedachtengoed te ontwikkelen. We besteden apart aandacht aan de (logo-)therapeutische benadering van Victor Frankl. Tevens maak je kennis met de mystieke ervaringen zoals die worden beschreven in de mystieke tradities en stromingen van het christendom, jodendom, de islam en oosterse mystieke stromingen.

 

Veranderde bewustzijnsvormen en parapsychologie

Transpersoonlijke ervaringen vinden vaak plaats in bewustzijnstoestanden die afwijken van het alledaagse waakbewustzijn, zoals dromen, trance en hypnose. Kennis van deze toestanden (altered states of consciousness) is onontbeerlijk voor het begrip van de menselijke mogelijkheden. De modules behandelen verschillende aspecten hiervan. Belangrijk voor het begrip van het bewustzijn is het verdiepen van je eigen innerlijke ervaringen en de kennismaking met de filosofische visies die in de loop van de eeuwen over het bewustzijn zijn ontwikkeld.

 

Rituele vormgeving

In deze module leer je de voorwaarden voor ritueelbegeleiding. Je gaat oefenen met persoonlijke en collectieve symbool- en verhaalelementen die deel uitmaken van een ritueel. Aan de hand hiervan ben je in staat een eigentijds ritueel vorm te geven – of te helpen vormgeven.

 

Mantische technieken Astrologie, numerologie

Door de eeuwen heen hebben mensen allerlei technieken ontwikkeld om samenhangen te duiden en tekens te lezen waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van synchroniciteit en toevalsprocessen. We besteden aandacht aan astrologie, tarot, de I-tjing en numerologie. Tevens behandelen we het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, waaronder dat van Michel Gauquelin.

 

III Afronding studie

Eindscriptie en onderzoek

In je eindscriptie voer je zelfstandig een (empirisch of literatuur-) onderzoek uit op een van de terreinen van de opleiding. Je scriptie omvat een samenhangend verslag daarvan.

 

Leerdoelen en eindtermen

Wanneer je bent afgestudeerd aan de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving gevolgd door de Vrije Studierichting beschik je over de volgende deskundigheid en vaardigheden:

  • Zelfstandig en onbevangen vanuit een breed kennisperspectief kunnen nadenken over zingevingsvragen, spiritualiteit en transcendentie; in staat tot reflecteren op eigen gedrag, denken en gevoelens;
  • Zelfstandig en geïnspireerd je weg kunnen vinden in cultuurhistorische en methodologische benaderingen van wereldgodsdiensten, filosofische stromingen, religieuze bewegingen of andere vormen van spiritualiteit en esoterie in relatie tot zingevingsvragen;
  • Zelfstandig en geïnspireerd je weg kunnen vinden in sociaal wetenschappelijke, (para)psychologische en natuurwetenschappelijke paradigma’s met betrekking tot zingevingsvragen;
  • Onbevooroordeeld maar ook kritisch kennis kunnen nemen van bijzondere bewustzijnstoestanden, buitenzintuigelijke waarneming, meditatiemethoden en andere ingangen tot transcendentie of spiritueel inzicht.

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere basisopleiding heeft een eigen tutor, die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De tutoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding.

Kees Voorhoeve, tutor Spiritualiteit & Zingeving

 

Door de eeuwen heen hebben vele religieuze, spirituele en filosofische stromingen de mens gestimuleerd om te reflecteren op de zin van het bestaan en op zoek te gaan naar de spirituele essentie, de authentieke kracht of diepere geestelijke drijfveer van ons leven. Verschillende zingevingsvragen spelen hierbij een rol: Wat is echt belangrijk in mijn leven? Wie ben ik? Waar haal ik inspiratie vandaan? Hoe kan ik wakker worden voor de essentie? Op welke wijze kan ik omgaan met tegenslagen? Hoe kan ik in mijn ervaring rust en ruimte creëren zodat ik mij kan verbinden met liefde en wijsheid? In de opleiding Spiritualiteit & Zingeving gaan we verdiepend oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en mystieke tradities bestuderen en we zullen daarbij steeds een koppeling maken naar de moderne tijd, onze eigen ervaring en de verschillende zingevingsvragen. Op deze wijze kan een persoonlijke en pluriforme levenskunst zich ontvouwen waarbij we meer bewust worden van onze levensvisie en een proces van spirituele groei kunnen ondergaan.

 

Ik wens je veel bezieling, enthousiasme en avontuur toe bij deze ontdekkingsreis.

 

Kees Voorhoeve

Tutor en docent Spiritualiteit & Zingeving

Studieopzet & tentamens

In deze kopstudie volg je een programma van steeds vier avonden met verdiepende hoor- en werkcolleges. Elk van deze modules wordt afgesloten met een tentamen, veelal een take-home tentamen. Het vierde jaar wordt afgesloten met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek op een zelf te kiezen onderwerp op een van de vakgebieden van de studie en een eindscriptie.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Gestreefd wordt naar een nakijktijd van drie weken. Tentamens zijn tien jaar geldig. Daarnaast maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je take-home tentamen. Deze vorm van uitwisseling en samenwerking stimuleren we omdat dit het wederzijdse leren stimuleert. Vermeld altijd bronnen waaruit je citeert of kennis aanhaalt. Plagiaat bij het tentamen, het overnemen van teksten van anderen en die als eigen werk presenteren, heeft gevolgen.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen deze opleiding kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van ons onderwijs omdat wij niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden zijn. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Tijdens het onderwijs leer je niet alleen van de docent maar ook van je medestudenten. Door met een open hart van en met elkaar te leren, ontstaan er hechte klassen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de studie. Veel studenten ervaren de verbinding onderling als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

Praktische informatie

Aanmeldprocendure & toelatingseisen

De tweejarige kopsstudie Vrije Studierichting wordt voorafgegaan door een tweejarige basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving.

Ben je in het bezit van een afgerond hbo-diploma, dan kunt je via onze website aanmelden voor een basisopleiding van je keuze. Na aanmelding kijken wij naar je eerder behaalde diploma’s en motivatie. Voldoe je aan onze toelatingseisen, dan word je toegelaten tot de opleiding. Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen of heeft de tutor naar aanleiding van je aanmelding vragen, dan wordt er contact met je opgenomen voor een persoonlijke kennismaking. Verloopt dit positief, dan ontvang je een toelatingsopdracht waarin je kunt laten zien dat je over hbo denk- en schrijfniveau beschikt. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Je schrijft je in voor telkens één studiejaar. Wil je rechtstreeks toegelaten worden tot deze kopstudie (beroepsopleiding, vrije studie of specialisatie) óf heb je behoefte aan meer informatie voordat je je wilt inschrijven, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges) bij 46 weken per jaar.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden van de Vrije Studierichting worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:00 uur

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

De Academie kiest ervoor om de lessen waar mogelijk fysiek en op locatie aan te bieden. Als de coronamaatregelen dit onmogelijk maken, zorgen we ervoor dat de lessen online gevolgd kunnen worden. Ook op het moment dat de lessen op locatie gegeven kunnen worden en je kunt door griep-, corona- en/of verkoudheidsklachten niet aanwezig zijn, dan is het mogelijk om je de les digitaal te volgen.

De lessen worden niet opgenomen. Mocht het een keer voorkomen dat je een les gaat missen, dan kun je vooraf met medestudenten overleggen of een van hen een geluidsopname kan maken of aantekeningen kan delen.

Op dit moment zijn we bezig met een pilot om deze hybride onderwijsvorm te verbeteren en dit structureel aan te bieden aan onze studenten. Daarover binnenkort meer informatie.

Studiekosten

Het studiegeld voor een leerjaar van de Vrije Studierichting bedraagt € 2.450,-. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen € 245,- van je rekening afgeschreven. Wanneer je het studiegeld in één keer voldoet voor de start van het nieuwe academiejaar, dan betaal je € 2.395,-.  Daarnaast zul je rekening moeten houden met de aanschafkosten van studieboeken.

 

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar zetten we de nieuwe studiegidsen met lesmodules en de lesroosters op de website. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegidsen en lesroosters voor academiejaar 2021/2022 zijn al bekend, dus neem gerust een kijkje!

Studiegids  Rooster

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student S&Z

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student S&Z

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student S&Z

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Student VR&SB en GB

"De opleiding T&EW voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student T&EW

Sandra Brongers

Oud-student VR&SB

“Ik heb er een andere kijk op mensen en op de wereld door gekregen. Ik kan nu met mijn hart en met een leeg hoofd luisteren naar een ander.”