fbpx

Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Energetisch Therapeut

OPEN DAGEN

Aanmelden

De eerstvolgende open dag is op 13 mei 2023.

Alles is energie

 

Ben je op zoek naar een opleiding die vanuit en naar een groter samenhangend geheel werkt? Is werken vanuit je hart in contact met je intuïtie en subtiele energie een diepe wens voor jou? Verlang je ernaar om het aardse en het spirituele leven evenwichtig met elkaar te integreren? Ben je nieuwsgierig naar de werelden van energie en naar het ontdekken hoe je energie beroepsmatig kunt inzetten? Dan zou deze opleiding iets voor jou kunnen zijn!

De opleiding tot Energetisch Therapeut is gebouwd op de volgende pijlers:

 • Het werken met subtiele energie.
 • Het ontplooien van je eigen wijze van waarnemen.
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie.
 • Professionele vaardigheden en therapeutische vorming.
 • Kennis vanuit diverse traditionele en moderne stromingen.

Bekijk hieronder alle inhoudelijke en praktische informatie over de opleiding.


Over de opleiding

Opleiding Energetisch Therapeut

De Academie voor Geesteswetenschappen biedt een driejarige opleiding tot Energetisch Therapeut. Deze opleiding biedt groeimogelijkheden om van binnenuit je eigen uniciteit verder te ontwikkelen om een therapeut te worden die stevig staat in zijn/haar eigen innerlijke en energetische kracht en professionaliteit.

 

Je leert je te ontwikkelen op het terrein van subtiele energieën. Je leert dat niets op zich staat maar dat alles met elkaar is verbonden en daarvanuit een geheel vormt. Ook leer je dat alles met elkaar in wisselwerking is en elkaar dus ook wederzijds beïnvloedt. Dit weten maakt dat je niet alleen anders leert kijken naar wie je bent als mens, als ziel, als energetisch wezen, naar het leven in het algemeen en in het grotere geheel, maar dat je ook verdiept leert kijken naar de medemens.

 

Na afronding van de opleiding ben je vakkundig in staat je medemens te helpen groeien naar een nieuwe balans. Dit doe je door ondersteunende kennis en praktische vaardigheden toe te passen in therapeutische behandelingen. Hierbij spreek je altijd het zelfhelend vermogen van de cliënt aan of leer je hem/haar dit aan te spreken. Zo kan hij/zij groeien van klacht naar kracht.

 

Naast kennis, kunde en geschiedenis is er binnen het programma aandacht voor de ontwikkeling van een innerlijk open leerhouding via leertrajectbegeleiding, intervisie, supervisie, meditatie, compassietraining, innerlijke reflectie en lesoverstijgende activiteiten.

Hoe werkt een Energetisch Therapeut?

Een energetisch therapeut werkt vanuit een energetisch perspectief en zal allereerst een professionele bedding en vertrouwensband met de ander creëren voordat tot behandelen wordt overgegaan.

 

De energetisch therapeut beschikt over de competenties om zelfstandig te kunnen werken. Binnen een energetische behandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding, hulpvraag, de behandeling met de daarbij behorende intuïtieve en methodische interventies, het evalueren en het afsluiten van de behandeling. Het gronden is een belangrijk onderdeel voor, tijdens en na de behandeling.

 

De energetisch therapeut zal zich voorbereiden door zich af te stemmen op het eenheidsbewustzijn, of de bronenergie, en zal zich als helder instrument verbinden om energie door zich heen te laten stromen.

 

Een energetische behandeling bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten in een mens. Niet de ziekte wordt behandeld, maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. Energetische therapie is onderdeel van de complementaire en integrale zorg.

Competenties, kennis en vaardigheden

Een energetisch therapeut helpt het energiesysteem in balans te brengen en het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren, waardoor de energie weer vrij door en om het lichaam kan stromen en de levensenergie wordt gestimuleerd.

 

De energetisch therapeut is een autonome, zelfbewuste en verantwoordelijke zorgprofessional die bij individuele cliënten een persoonlijke afweging maakt op basis van eigen onderzoek, vervolgens een energetische analyse en classificatie of vakspecifieke diagnose bepaalt en op basis daarvan een behandelplan opstelt, bespreekt en uitvoert. Daarbij gaat hij/zij uit van zijn/haar individuele bekwaamheid.

 

Competenties specifiek bij de behandelwijze van de energetisch therapeut zijn onder andere:

 • inzicht in diverse voor energetische therapie relevante vormen van bewustzijn en waarnemen, en voldoende kennis om dit in een sociaal-culturele en historische context te plaatsen;
 • empathisch vermogen, kennis en vaardigheid om met cliënten zinvol te communiceren over hun klachten en over energetische hulpverlening die daarbij geboden kan worden;
 • attitude, vaardigheid en ervaring om energetisch therapeutische behandelingen bij cliënten op een efficiënte en effectieve wijze toe te passen;
 • belangstelling voor de hele persoon in zijn/haar psychosociale, culturele en spirituele context met aandacht voor daarbij horende zingevingsvragen en vaardigheden om hierin adequaat begeleiding te bieden;
 • algemene basiskennis over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland, wetgeving en gezondheidsethiek (ethische gedragscodes, praktijkrichtlijnen).

Verder zorgt de energetisch therapeut ervoor dat hij/zij op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor de beroepsuitoefening.

 

De wijze waarop aan de zelfstandige behandelrol van de energetisch therapeut in de praktijk vorm en inhoud wordt gegeven is afhankelijk van de gemaakte afspraken binnen samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) of als medebehandelaar.

 

Beroepsprofiel
Op dit moment legt de Academie de laatste hand aan een beroepsprofiel van de Energetisch Therapeut. Hierin worden onder meer de grondslagen en historische oorsprong van de Energetische Therapie, de invloed van Energetische Therapie op gezondheid en welzijn en de vakbekwaamheid, competenties en vaardigheden van de Energetisch Therapeut uitgebreid beschreven. Ook is er aandacht voor het arbeidsmarktperspectief. Het profiel wordt binnenkort hier gepubliceerd.

 

Studieprogramma

Globaal ziet de opbouw van de opleiding Energetisch Therapeut er als volgt uit.

 • Leerjaar 1: je krijgt basiskennis en -vaardigheden aangereikt om je energetisch te kunnen openen en ontwikkelen;
 • Leerjaar 2: je verdiept je praktische vaardigheden, waarneming vanuit een eenheidstoestand en kennis en je start met een stage of de ontwikkeling van een casus of scriptie;
 • Leerjaar 3: je integreert en implementeert alle lesstof binnen je eigen beroepsruimte of individueel perspectief en legt een portfolio-examen af met een casus- of scriptiepresentatie.

Hieronder volgt per studiejaar een meer gedetailleerde beschrijving. Het programma kan op onderdelen tussentijds worden aangepast.

 

Leerjaar 1

 

 1. Welkom, introductie, overzicht en kennismaking
 2. Ervaar de basisbeginselen van Energetische Therapie: ontspanning, het zelfregulerend vermogen en het menselijk subtiele lichaam
 3. Tijdreizen door de geschiedenis van Energetische Behandelmethoden
 4. Maak energetisch verbinding door te gronden, centreren en af te stemmen
 5. Oriëntatie van het beroepenveld met een externe beursdag
 6. Kijken met al je zintuigen en behandelen vanuit je hart
 7. Biografie als ontwikkelingsweg
 8. Reizen door de Chakra’s
 9. Methodische energetische interventies, chakravaardigheden
 10. Alles is Energie
 11. Leren door ervaren: compassie- en meditatietraining
 12. Thuiskomen in de aura met bijpassende vaardigheden
 13. Leertrajectbegeleiding en practicum

 

Leerjaar 2

 

 1. Kennismaking met energetische behandelmethoden
 2. Energetische kanalisatie via methoden voor gevorderden
 3. Onderzoeken van intentie, ethiek en wettelijke voorwaarden binnen het zorgveld
 4. Verhogen van de Qi-stromen met QiGong, de vijf elementen, yin en yang
 5. Werken met de taal van de imaginatie
 6. Metafysica, het ontastbare zichtbaar maken
 7. Ervaren van lokale en non-lokale benaderingen van verdiepende behandelvormen
 8. Kennismaken met Transpersoonlijke Energie
 9. Verdieping van intuïtieve en methodische energetische interventies
 10. Een start maken met energetische praktijkvoering en casuïstiek
 11. Stageperiode/opdrachten/begeleiding/open clinics
 12. Leertrajectbegeleiding en practicum

 

Leerjaar 3

 

 1. Onderzoek de wereld van subtiele energie en biofotonen
 2. Licht op jouw persoonlijke of professionele praktijk
 3. Ervaar de zuiverende stroom van de Kundalini energie
 4. Stageperiode/opdrachten/begeleiding/open clinics
 5. Verwonderende wereld van Psychometrie en Transpersoonlijk Waarnemen
 6. Verhoog je trilling: werken met het subtiele lichaam en bronnen van licht
 7. Verdiep het empathisch vermogen via licht-, klank- en kleurfrequenties
 8. Stagebegeleiding en PsBK – Gele en Rode vlaggen
 9. Integreer de verbindende stroom van het haralichaam
 10. Examenmodule: casus- of scriptiepresentatie en eindportfolio
 11. Leertrajectbegeleiding en practicum

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen de Academie kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van het onderwijs dat niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden is. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Studenten leren niet alleen van de docent maar ook van medestudenten. Door met een open hart van én met elkaar te leren, ontstaan er hechte jaargroepen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de opleiding. Veel studenten ervaren de onderlinge verbinding als thuiskomen bij gelijkgestemden.

 

De Academie heeft een protocol voor grensoverschrijdend gedrag en een externe vertrouwenspersoon.

Diploma of eindcertificaat

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een door SNRO geaccrediteerd diploma Energetisch Therapeut mits je ook een diploma Medische Basiskennis (MBK) dat voldoet aan de zogeheten Plato-eindtermen kunt overleggen, of een geldige vrijstelling daarvan hebt. Heb je het diploma MBK langere tijd geleden behaald, dan vragen we je om ook een bewijs van recente nascholing te overleggen.

 

Wanneer je bij het afronden van de opleiding (nog) niet in het bezit bent van het diploma MBK, of je kiest niet daarvoor, dan ontvang je een eindcertificaat Energetisch Therapeut. Dit eindcertificaat kun je te tot één jaar na dato opwaarderen naar een geaccrediteerd vakdiploma zodra de diploma MBK alsnog is behaald.


Het behalen van de diploma’s MBK en PsBK

Wanneer je bij de start van de opleiding Energetisch Therapeut nog niet beschikt over het MBK-diploma dan raden we je dus om dit, parallel aan ons studieprogramma, te behalen. Ligt jouw interesse of toekomstig werkveld op het psychosociale vlak, dan raden we je aan ook het diploma PsBK (Psychosociale basiskennis) te behalen. Een geaccrediteerde bijscholing MBK omvat automatisch een gedeelte PsBK.

 

Voor het behalen van deze diploma’s is de Academie een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Con Amore dat door SNRO geaccrediteerde MBK– en PsBK-opleidingen aanbiedt die voldoen aan de Plato-eindtermen. Deze worden aangeboden in de vorm van zelfstudie, online, fysiek en gemengd (een combinatie van online en fysiek).

 

Studenten van de Academie ontvangen korting als zij een opleiding volgen bij Con Amore. Betaling kan gespreid plaatsvinden en er kan aanspraak gemaakt worden op de STAP-subsidieregeling.


Let op: studenten van de Academie gaan voor de MBK- en PsBK-diplomering een opleidings- en betalingsrelatie aan met Con Amore. De Academie is hierin geen aanspreekpunt.

 


Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Na succesvolle afronding van de opleiding kun je toegang krijgen tot beroepsverenigingen zoals de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Vergoedingen door zorgverzekeraars hangen af van meerdere individuele factoren zoals de vooropleiding en of je wel of geen MBK- en/of PsBK-diploma hebt behaald.

Arbeidsmarktperspectief

In de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats die zorgen voor een gunstig perspectief voor energetisch therapeuten. Zo biedt de notie van positieve psychologie, die steeds breder opgang doet en waarin alle dimensies van de mens worden meegenomen, veel aanknopingspunten. Immers, binnen de energetische therapie wordt de mens sowieso al vanuit een holistisch oogpunt benaderd.

 

Als je als student van plan bent een eigen praktijk te beginnen, dan zullen we tijdens het eerste intakegesprek bespreken wat de persoonlijke mogelijkheden en perspectieven zijn na het afstuderen. De arbeidsmarktperspectieven hangen namelijk direct samen met de wensen, richting en het niveau van de persoonlijke vooropleiding. We zullen jou als student hierin adviseren.

 

Als je in de zorgsector werkzaam bent kun je Energetische Therapie als beroepsspecialisatie toevoegen. Natuurlijk kun je de opleiding ook zuiver vanuit persoonlijke interesse of als professionele bijscholing volgen.

 

Voor de opleiding loopt op dit moment een aanvraag tot accreditatie bij de SNRO.

Studiecoördinator

Studiecoördinator Wietzke van Oene is het aanspreekpunt bij deze opleiding. Zij geeft mede vorm aan samenhang, roosters en samenwerking met de directie en docenten en houdt overzicht op de ontwikkeling, accreditatie en voortgang van de opleiding. Bovenal is zij beschikbaar voor iedere student wanneer er op het persoonlijk vlak of in de groep iets vastloopt.

 

‘Belangrijk in deze opleiding is een open houding en de wens om te groeien. Je wordt uitgenodigd om  jouw kennis, wijsheid en bewustzijn verder te verdiepen om zo meer van jezelf terug te vinden en jezelf te verwezenlijken als volledig bezield en belichaamd mens. Ik wens je een energierijke en vruchtbare reis!’

 

Wietzke van Oene
Studiecoördinator Energetisch Therapeut en docent Praktische vaardigheden

 

Praktische informatie

Aanmeldprocedure en toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een opleiding aan de Academie als je in het bezit bent van minimaal een hbo-diploma. Daarbij vragen we je ook om een motivatie. Heb je geen hbo-diploma maar ben je van mening over een vergelijkbaar denk- en schrijfniveau te beschikken? Dan kun je – na een kennismakingsgesprek – een toelatingsopdracht maken.

Voor toelating tot de opleiding Energetisch Therapeut is het een pre wanneer je een geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis (MBK) en/of Psychosociale Basiskennis (PsBK) kunt overleggen. Je kunt dit echter ook later nog behalen.

Na je aanmelding voor de opleiding Energetisch Therapeut ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de studiecoördinator. Naar aanleiding van dit gesprek besluit de studiecoördinator of je aanmelding omgezet wordt naar een definitieve inschrijving.

Heb je vragen over de toelatingseisen tot de opleiding of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Neem dan contact op met Wietzke van Oene via wietzke.van.oene@academiegeesteswetenschappen.nl.

En kom vooral langs op een van onze open dagen om een proefles te volgen en een gratis behandeling te ontvangen tijdens een open clinic.

Open dagen Contact

Studiebelasting

De studiebelasting per opleiding bedraagt ongeveer 700 uur per academiejaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges, tentamens en activiteiten als open clinics).

De opleiding Energetisch Therapeut bedraagt 120 EC voor 3 jaar of 40 EC per academiejaar.

Lestijden en leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdag. De lesdag voor de opleiding Energetisch Therapeut is:

Zaterdag
10:30 tot 16:30 uur

Op zaterdagen waarop wordt geoefend met praktische vaardigheden start de dag om 10:00 uur.

Let op: per academiejaar 2024-2025 vervallen de dinsdag- en donderdagavonden en vinden colleges plaats op de woensdagavond. De zaterdag blijft onveranderd.

Leslocatie
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Hybride onderwijs

Het fysiek bijwonen van lessen is bij ons de norm en bij praktijklessen is dit zelfs verplicht. Wanneer je een les door omstandigheden niet kunt bijwonen, dien je dit van tevoren te melden bij de studiecoördinator en docent.

Wij nemen onze lessen niet op. Uiteraard staat het je vrij om met je medestudenten afspraken te maken rondom het delen van aantekeningen of het maken van geluidsopnamen. We benadrukken echter dat fysieke aanwezigheid onze sterke voorkeur heeft en ons onderwijs het beste tot zijn recht doet komen.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt € 2.750 per jaar. Door middel van automatische incasso wordt dit bedrag in 10 maandelijkse betalingen van je rekening afgeschreven. Je kunt er ook voor kiezen om het collegegeld in één keer te voldoen. Houd ook rekening met extra kosten van ca. € 500 per jaar voor studieboeken/lesmateriaal.

Vanaf het tweede jaar Energetisch Therapeut wordt aanmelding als aspirant-lid bij een beroepsorganisatie aanbevolen. De kosten hiervan bedragen ongeveer  € 100 per jaar.

Aansprakelijkheid

Tijdens de opleiding Energetisch Therapeut ben je verzekerd tegen aansprakelijkheid voor oefenbehandelingen op de leslocatie, op stage of op een beurs die onder rechtstreeks toezicht vallen van een bevoegd docent. Voor oefenbehandelingen thuis zonder dit toezicht ben je niet verzekerd.

Studiegids

Voorafgaand aan elk academiejaar plaatsen we alle studiegidsen, studiehandleidingen en roosters op de studentenomgeving. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht.

De studiegidsen plaatsen we ook op de website ter inzage.

Studiegids

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student SZ

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student SZ

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student GB

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Oud-student VRSb

"De opleiding voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heiden

Student TC/ET

Docenten

Docent Oosterse filosofieNiet-westerse visies Verlies, Rouw en Sterven en Praktijken Geestelijke begeleiding oosterse visies.Lees verder
Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”