Filosofie

Wie ben ik? Hoe verhoud ik me tot mijn medemens en tot de natuur? Bestaat er zoiets als een diepere grond onder het bestaan op basis waarvan wij als mensen ons leven kunnen vormgeven? Alle bestaan op aarde cirkelt om een drietal dimensies: mensbeeld, wereldbeeld en beeld van het hogere – of dit nou bestaat of niet.

  4-jarige deeltijdopleiding, brede vorming

   Omgaan met de grote levensvragen

   Westerse en oosterse wijsbegeerte

   Spiritualiteit, natuur- en milieufilosofie

Filosofie is een methode, een manier van denkend en voelend omgaan met de diepste levensvragen. Om te filosoferen hoef je geen briljante wetenschapper te zijn. Iedereen kan aan filosofie doen, maar het verdient aanbeveling om kennis te hebben van de wegen van ‘hier’ naar ‘daar’. Als ik ‘hier’, in het hier-en-nu begin te denken en ik wil wijzer worden, welke weg kan ik dan het beste volgen?

Liefde voor de wijsheid

Het woord ‘methode’ bestaat uit twee delen: meta, wat waarlangs betekent en hodos, in het Nederlands de weg. Het gaat dus om de weg die we denkend afleggen vanaf het moment dat er een levensvraag op ons afkomt tot het moment dat het leven een antwoord op die vraag van ons verlangt. Wie zich met filosofie bezighoudt, zal merken dat de grote vragen van het leven voortdurend urgent zijn. En dat liefde voor de wijsheid van alle tijden is – filia verwijst naar liefde, sofia naar wijsheid.

Filosofische vorming is redelijk. Want: de filosoof beoogt helder en zuiver te argumenteren. Filosofische vorming is zinnig, in de betekenis van zingevend: ze brengt ons in contact met de mogelijkheden om ons te verwonderen over het bestaan, misschien wel het belangrijkste vermogen waar wij over beschikken. En filosofische vorming is uiteindelijk ook heel praktisch en nuttig: ze kan ons helpen om onszelf en onze samenleving beter te begrijpen – geen overbodige luxe, zeker niet in een tijd van toenemende maatschappelijke verdeeldheid. Deze vorming biedt de Academie voor Geesteswetenschappen aan in de studierichting Filosofie (FIL).

Opleidingsprofiel

De studierichting Filosofie beoogt het ontwikkelen van denkvaardigheden en inzichten voor mensen die zich bezig willen houden met wijsheid, kennis en kennis over wijsheid. De vierjarige deeltijdopleiding biedt een gedegen filosofische vorming voor mensen die willen doordringen tot de grote levensvragen: wie de mens is, wat het goede is, wat kennis is en wat waarheid. De opleiding kan tot de verwondering leiden die nodig is om de eigen en andermans vooronderstellingen en vanzelfsprekendheden te kunnen (h)erkennen.

Het curriculum omvat naast de klassieke ‘westerse’ filosofische vakken ook wereldfilosofie, spiritualiteit en natuur- en milieufilosofie. Daarbij wordt de student uitgenodigd tot zelfreflectie, nodig om het geleerde in verband te kunnen brengen met zijn of haar eigen leven(swijsheid). De opleiding Filosofie kan dienen voor persoonlijke ontwikkeling; studenten kunnen ook kiezen voor een variant waarbij zij worden opgeleid tot Filosofisch Counselor.

Praktische informatie

Lestijden

De opleiding Filosofie start jaarlijks in september. De colleges vinden wekelijks plaats op dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur.

Rooster 2017/2018

  Filosofie 2e en 3e jaar (PDF)

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Diploma

Diploma Filosofie.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2017/18 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Studenten moeten daarnaast ook rekening houden met kosten voor studieboeken.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Beroepsperspectief

Mensen met een filosofische opleiding zijn werkzaam op vele plaatsen in de samenleving: in de journalistiek, bij maatschappelijke organisaties, in ethische commissies en beleidsfuncties, in het onderwijs of in een eigen praktijk als filosofisch counselor.

Vakgroepcoördinator

Hein van Dongen, hein.vandongen@academiegeesteswetenschappen.nl

Erkenning

Het bestuur van de Academie voor Geesteswetenschappen is op dit moment bezig voor de diverse opleidingen/studierichtingen als geheel c.q. voor onderdelen daarvan erkenning te verwerven van relevante beroepsverenigingen en/of keurmerken. Zie Accreditaties