Energetische Therapie

Artsen leggen na hun artsexamen nog altijd de Eed van Hippocrates af. Hippocrates leefde rond het begin van de vierde eeuw voor Christus. Hij had een artsenpraktijk op het Griekse eiland Kos en wordt algemeen beschouwd als de vader van de westerse (‘reguliere’) geneeskunde.

  4-jarige deeltijdopleiding tot energetisch therapeut

   Met de handen inwerken op het subtiel energetisch veld

   Medische basiskennis, psychologie, spiritualiteit

   Praktijkgericht, visie op ziel-geest-lichaam

Een interessant gegeven als je bedenkt dat hij ervan uitging dat het pneuma, de levensadem, een door de aderen stromende stof was die de thermon voedde: een onsterfelijke warmte, iets wat hij beschouwde als ‘het levensbeginsel’. Bij het genezende werk ging het er volgens Hippocrates om, de lichaamssappen – slijm, bloed, gele en zwarte gal – met elkaar in balans te brengen. Dit staat bijzonder ver af van de heersende opvattingen binnen de medische sector van vandaag.

Iedere geneeswijze is een product van zijn tijd en geschiedenis, culturele context en de daarin gangbare overtuigingen. Tegelijkertijd bestaan er altijd meerdere systemen en geneeswijzen naast elkaar. Ook in Nederland zijn er naast de ‘reguliere’ altijd ‘complementaire’, ‘alternatieve’ vormen van behandeling aangeboden. Over het algemeen gaan deze uit van een meer holistische visie. Een daarvan is de energetische therapie, vroeger ook wel hand-opleggen of magnetiseren genoemd.

Energetisch veld

Energetische therapie werkt vanuit de overtuiging dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel energetisch veld. Dit energiesysteem zou gegevens bevatten omtrent het functioneren van het organisme en is waarneembaar voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Gezondheidsproblemen hebben in deze visie te maken met blokkades die de doorstroming van de energie verhinderen. Een energetische behandeling bestaat daarom uit het – met de handen – overdragen van energie, met als doel de blokkades weg te werken en zo een betere doorstroming tot stand te brengen in het subtiel energetisch veld. De balans die op deze manier wordt hersteld heeft een gunstige invloed op de (lichamelijke en geestelijke) gesteldheid van de patiënt.

Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de patiënten zegt baat te hebben gevonden bij energetische therapie. Uit ander onderzoek blijkt dat deze en andere vormen van complementaire zorg ook steeds meer in ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden aangeboden. In de praktijk worden veel soorten aandoeningen behandeld: vaak van (psycho)somatische, neurologische of orthopedische aard, maar mensen roepen ook de hulp van de energetisch therapeut in bij psychische problemen en zelfs voor stervensbegeleiding.

Professionalisering

Onze gezondheid is een groot goed, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Sommige aandoeningen vereisen allereerst ingrijpen door een chirurg, andere vragen om medicijnen en een vorm van begeleiding die alleen een psychiater kan bieden. Over energetische therapie zijn veel patiënten enthousiast, maar deze moet wel op deskundige wijze worden ingezet en uitgevoerd. Iemand die de gave heeft om met subtiele energieën te werken moet daarnaast over voldoende medische en psychologische kennis beschikken om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Dit geldt des te sterker omdat het regelmatig voorkomt dat mensen zich in het ‘alternatieve circuit’ melden vanuit teleurstelling in de reguliere medische zorg. Een energetisch therapeut moet de medische diagnose kunnen plaatsen, eventueel op tijd (terug)verwijzen en er ook van doordrongen zijn dat sommige stoornissen eerder in aanmerking komen voor een medische behandeling of psychotherapie dan voor een energetische behandeling.

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid beval voor deze beroepsgroep in haar Advies Beroepsuitoefening en Opleidingen Alternatieve Geneeswijzen een scholingsproces op HBO niveau aan. De Academie voor Geesteswetenschappen heeft een dergelijke opleiding ontwikkeld: de studierichting Energetische Therapie (ET).

Opleidingsprofiel

De opleiding Energetische Therapie beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden om patiënten op energetische wijze te behandelen in relatie tot hun aandoening en/of ziektebeeld. Tijdens de vierjarige deeltijdopleiding wordt studenten een stevige medische basiskennis bijgebracht. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan psychologische processen en aan het ontwikkelen van deskundigheid om iemand (ook) te begeleiden in zijn of haar relatie tot bijzondere ervaringen, spiritualiteit en levensvragen.

Een belangrijk fundament van deze opleiding vormt het vak ‘Praktijk Energetische Geneeswijze’, een door alle leerjaren heen lopend, intensief traject van practicumlessen, bedoeld om kennis en vaardigheden grondig eigen te maken. Uiteraard wordt dit vak verzorgd door docenten die zowel veel ervaring hebben in de praktijk van de energetische therapie, als in het lesgeven. Hoewel de opleiding kan dienen voor persoonlijke ontwikkeling, is zij primair gericht op latere beroepsuitoefening.

Praktische informatie

Lestijden

De studierichting ET start jaarlijks in september. De colleges vinden wekelijks plaats op woensdag van 18.30 tot 21.30 uur.

Rooster 2017/2018

  Energetische Therapie 4e jaar (PDF, 158Kb)

Toelatingseisen

De Academie verwacht van haar studenten een HBO denk- en werkniveau. Beschik je over een HAVO-diploma of een MBO4-diploma of hoger, dan word je in beginsel toegelaten tot de Academie. In andere gevallen zal met een toelatingsgesprek en een toets de geschiktheid van de aankomend student worden beoordeeld.

Diploma

Diploma Energetisch Therapeut.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2017/18 bedraagt dit € 2.395,- bij betaling in één keer aan het begin van het studiejaar, of € 245,- per maand in tien maandelijkse betalingen.

Studenten moeten daarnaast ook rekening houden met kosten voor studieboeken.

Studielast

25 ECTS per jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 werkweken.

Vrijstelling

De (aankomend) student die recht kan doen gelden op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen bij de Vakgroepcoördinator onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma.

Beroepsperspectief

De meeste energetisch therapeuten zijn zelfstandig gevestigd.

Vakgroepcoördinator

Elizabeth Post, [email protected]

Erkenning

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET). Er lopen nog accreditatie-aanvragen bij diverse keurmerken. Zie Accreditaties