Naar een nieuwe studieopzet

In het voorjaar van 2017 is door docenten en studenten van de Academie voor Geesteswetenschappen gewerkt aan de verdere ontwikkeling en modernisering van de leerplannen voor de komende jaren. Inmiddels tekenen de hoofdlijnen voor de nieuwe studieopzet zich af. Deze opzet sluit enerzijds aan bij de studieopzet van de voormalige HGU, maar legt anderzijds nieuwe accenten die meer richting aanbrengen in het hele leertraject.

De nieuwe accenten zijn ook ingegeven door de accreditaties of keurmerken die de Academie aan haar opleidingen wil verbinden en die de waarde van de diploma’s belangrijk zullen vergroten. De actuele stand van zaken van het aanvragen van accreditaties en keurmerken kun je vinden op de pagina Accreditaties.

Drie nieuwe accenten

1. Drie studierichtingen krijgen een duidelijker structuur en worden beter op elkaar afgestemd: Zingeving & Spiritualiteit, Religiestudies en Transpersoonlijke Psychologie. Bij deze vierjarige opleidingen komt een vaste structuur van twee basisjaren gevolgd door twee jaren met diverse specialisaties naar keuze.
Mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen deze drie opleidingen in de toekomst meer in elkaar worden geschoven. Er zijn namelijk veel raakvlakken.
Voor de specialisatie in het derde en vierde jaar kan de student gaan kiezen tussen twee afstudeerrichtingen: 1) Beroepsopleiding; en 2) Persoonlijke ontwikkeling.
Bij voldoende belangstelling komt er later nog een derde mogelijkheid bij: Professionele Verdieping. Deze afstudeerrichting is vooral bedoeld voor beroepsbeoefenaren die al werkzaam zijn in bijvoorbeeld de zorgsector of in het management van organisaties.

2. Een tweede nieuw accent is dat Geestelijk Begeleider de beroepstitel wordt waarvoor studenten kunnen afstuderen bij de studierichtingen Religiestudies en Zingeving & Spiritualiteit. Transpersoonlijk Counselor wordt de beroepstitel bij de studierichting Transpersoonlijke Psychologie.
De huidige studenten van de vierjarige opleiding Geestelijke Begeleiding kunnen hun studie gewoon afmaken, zij het dat in hun programma hier en daar een kleine wijziging kan plaatsvinden.

3. Een derde nieuw accent is dat er in de afstudeervariant Persoonlijke Ontwikkeling meer ruimte komt om keuzes te maken uit het hele onderwijsaanbod van de Academie.

Concreet

Voor de afzonderlijke studierichtingen betekenen deze accentverschuivingen concreet het volgende:

Zingeving & Spiritualiteit, Religiestudies en Transpersoonlijke Psychologie

Deze drie studierichtingen hebben veel onderlinge raakvlakken en willen we waar mogelijk meer in elkaar schuiven. De huidige studenten, ook als hun groep heel klein geworden is, worden bij de studieopbouw zoveel mogelijk tegemoetgekomen, zodat ze op een volwaardige manier kunnen afstuderen ondanks alle verwarring van het afgelopen jaar. Hierover kunnen individuele afspraken gemaakt worden met de Vakgroep-coördinatoren.
Voor deze drie studierichtingen komt er dus een (gezamenlijke) beroepsgerichte afstudeerrichting die resulteert in een diploma Geestelijk Begeleider of Transpersoonlijk Counselor. Er wordt momenteel invulling gegeven aan de inrichting van deze afstudeerrichting en aan het verwerven van de accreditaties die nodig zijn voor erkenning van de beroepsopleiding. De vakken die voor deze accreditaties noodzakelijk zijn, worden in de roosters voor het komende jaar verwerkt. Voor zover mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het studieaanbod van de voormalige HGU.
Naast deze beroepsopleiding is er dus ook de afstudeervariant Persoonlijke ontwikkeling voor studenten die zich verder willen verdiepen in bepaalde kennisaspecten van de drie studierichtingen zonder dat ze behoefte hebben aan verplichte vakken voor de beroepsaccreditatie. Hoewel ook deze afstudeervariant een bepaalde structuur heeft, is er meer ruimte om keuzes te maken uit het hele onderwijsaanbod van de Academie. In overleg met de Vakgroep-coördinator kan een student in deze afstudeervariant dus meer variatie aanbrengen in het eigen afstudeertraject dan bij de beroepsopleiding.

Filosofie

Deze studierichting was al grotendeels ingericht volgens de hierboven beschreven structuur. De beroepsgerichte afstudeervariant resulteert in het diploma Filosofisch consulent. Hoewel ook deze studierichting steeds in ontwikkeling is, hoeft de structuur van de opleiding op het ogenblik niet ingrijpend te worden aangepast.

Energetische Therapie

Deze studierichting biedt vooralsnog alleen een beroepsgericht afstudeertraject, wat resulteert in een diploma als Energetisch therapeut. We gaan er vanuit dat de huidige studenten zich allemaal voorbereiden op dit beroepsperspectief. Op termijn kan aan Energetische Therapie wellicht nog een andere afstudeervariant worden toegevoegd, bijvoorbeeld Professionele Verdieping.

Verlies & Rouw en Stervensbegeleiding

We bevestigen hier nog eens dat voor de studenten die dit jaar hun eenjarige studie Verlies- & Rouwbegeleiding of Stervensbegeleiding met goed gevolg afronden, de mogelijkheid bestaat om in te schrijven voor een vervolgstudie van nog één jaar waarin beide studierichtingen gecombineerd worden tot een verdiepingsjaar.
Dit tweede jaar is zowel geschikt voor studenten die zich uit persoonlijke interesse verder willen verdiepen, als voor studenten die zich voor hun beroepsuitoefening verder willen specialiseren op dit gebied. Er zitten modules bij die van belang zijn voor de erkenningen m.b.t. Psychosociale Basiskennis (PSBK).
Met ingang van het volgende collegejaar wordt voor startende eerstejaars Verlies- en Rouwbegeleiding een tweejarige opleiding. Stervensbegeleiding blijft een eenjarige opleiding met facultatief de mogelijkheid een tweede verdiepingsjaar eraan te verbinden.

Vragen

Studenten bij wie onduidelijkheden en vragen leven, bijvoorbeeld wat deze andere studieopzet concreet betekent voor hun eigen studietraject, kunnen deze bespreken met hun Vakgroep-coördinator, die graag nadere informatie zal geven. De Vakgroep-coördinatoren houden ook wekelijks spreekuur.